Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laikinasis kelionės dokumentas (LKD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Laikinasis kelionės dokumentas (LKD)

Europos Sąjungos (ES) pilietis keliaudamas gali pamesti savo pasą, jis gali būti sugadintas arba pavogtas. Todėl šiuo sprendimu nustatomas laikinojo kelionės dokumento (LKD), kurį išduoda ES šalys vienai kelionei į prašytojo kilmės arba nuolatinės gyvenamosios vietos šalį ES, standartinis modelis.

DOKUMENTAS

Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1996 m. birželio 25 d. sprendimas 96/409/BUSP dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo.

SANTRAUKA

Šiuo sprendimu nustatomas laikinojo kelionės dokumento (LKD) standartinis modelis, aprašytas I priede. LKD išduodami Europos Sąjungos (ES) piliečiams vienai kelionei į ES šalį, kurios piliečiai jie yra, nuolatinės gyvenamosios vietos šalį arba išimtiniais atvejais į kitą galutinę kelionės vietą (ES ar už jos ribų). Sprendimas netaikomas tais atvejais, kai pasibaigė paso galiojimo laikas. Jo taikymo sritis yra apribojama atvejais, kai kelionės dokumentai buvo pamesti, pavogti arba sunaikinti ar kurių gavėjas laikinai neturi.

Laikinojo kelionės dokumento gavimas

ES šalių ambasados ir konsulatai išduoda laikinuosius kelionės dokumentus, esant šioms aplinkybėms:

  • gavėjas turi būti ES šalies pilietis, kurio pasas ar kelionės dokumentas buvo pamestas, pavogtas arba sunaikintas ar kurio jis laikinai neturi;
  • jis toje šalies, kurioje asmens kilmės ES šalis neturi pasiekiamos diplomatinės ar konsulinės atstovybės, galinčios išduoti kelionės dokumentą, teritorijoje arba toje teritorijoje, kurioje tai ES šaliai nėra atstovaujama kitu būdu;
  • gautas asmens kilmės valstybės narės valdžios institucijų oficialus leidimas.

LKD prašytojas turi užpildyti prašymo formą ir kartu su patvirtintomis tapatybės ir pilietybės įrodymų fotokopijomis išsiųsti ją savo kilmės valstybės atsakingai valdžios institucijai.

LKD išduodanti ES šalis iš prašytojo ima tokius mokesčius ir rinkliavas, kurie paprastai taikomi už laikinojo paso išdavimą. Prašytojai, neturintys pakankamai lėšų apmokėti kitas vietines susijusias išlaidas, prireikus gauna reikiamas lėšas pagal prašymo metu kilmės valstybės duotus nurodymus, kaip nustatyta sprendimo 95/553/EB nuostatose.

Siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų grįžti į nurodytą vietą, LKD turėtų galioti šiek tiek ilgiau už minimalų laikotarpį, kurio reikia užbaigti kelionę, kuriai jis buvo išduotas. Apskaičiuojant tą laikotarpį, turėtų būti atsižvelgiama į priverstinius sustojimus nakvynei ir persėdimus į kitas transporto priemones.

III priede pateikiamos LKD apsaugos priemonės.

Jeigu ES piliečiui atsisakoma išduoti LKD, kuris leistų jam grįžti į ES, jis gali kreiptis į Europos Komisijos generalinį sekretoriatą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Sprendimas 96/409/BUSP

2006 5 3

-

OL L 168, 1996 7 6

NAUJAUSI DALINIAI PRIEDŲ PAKEITIMAI:

1 ir 3 priedai

Sprendimas 2006/881/BUSP [Oficialusis leidinys L 363, 2006 12 20].

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2013, kuriuo dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojami tam tikri laisvo prekių judėjimo, laisvo asmenų judėjimo, bendrovių teisės, konkurencijos politikos, žemės ūkio, maisto saugos, veterinarijos ir fitosanitarijos politikos, transporto politikos, energetikos, mokesčių, statistikos, transeuropinių tinklų, teismų ir pagrindinių teisių, teisingumo, laisvės ir saugumo, aplinkos, muitų sąjungos, išorės santykių, užsienio, saugumo ir gynybos politikos bei institucijų sričių reglamentai ir sprendimai [Oficialusis leidinys L 158, 2013 6 10].

Paskutinį kartą atnaujinta: 18.06.2014

Top