Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga kontroliuojant jų prekybą

Europos Sąjunga (ES) yra svarbi teisėtų ir neteisėtų laukinės gamtos produktų rinka, todėl ji siekia apsaugoti nykstančias rūšis kontroliuodama jų prekybą ir judėjimą.

DOKUMENTAS

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) yra svarbi teisėtų ir neteisėtų laukinės gamtos produktų rinka, todėl ji siekia apsaugoti nykstančias rūšis kontroliuodama jų prekybą ir judėjimą.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) turi būti vienodai įgyvendinta visose ES šalyse dėl ES bendrosios rinkos ir sistemingos sienos kontrolės nebuvimo. CITES yra įgyvendinama ES vadovaujantis reglamentų rinkiniu, kurį sudaro vadinamieji ES reglamentai dėl laukinės faunos ir floros. ES šalys taiko taisykles nykstančių laukinių gyvūnų ir augalų rūšių bei iš jų pagamintų produktų importui ir eksportui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prekybos kontrolė

  • Nykstančių rūšių egzempliorių importui į ES reikia leidimo, išduoto ES paskirties šalies institucijos, arba pranešimo apie importą.
  • Eksportui iš ES reikia eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato, išduoto ES šalies, kurioje yra egzemplioriai, institucijos.
  • Rūšių kategorijos yra pateiktos šio reglamento A-D prieduose.
  • Komercinė prekyba egzemplioriais, išvardytais A priede, pavyzdžiui, gepardu, yra draudžiama, o gyvų gyvūnų judėjimui ES reikalingas išankstinis leidimas.
  • Gyvų egzempliorių, išvardytų B ir C prieduose, kaip antai kobra arba mangusta, judėjimas turi būti vykdomas laikantis sertifikavimo taisyklių ir juos tinkamai laikant bei prižiūrint. D priedas apima kitų gyvų gyvūnų pervežimą, vientisas odas ir augalų produktus.
  • Kiti apribojimai gali būti taikomi esant tam tikroms aplinkybėms, o ES šalys gali turėti savo griežtesnes taisykles.

Nelaisvėje gimusiems ir išaugintiems, dirbtinai padaugintiems egzemplioriams, kurie laikomi asmeniniais daiktais arba skirti mokslo institucijoms, taikomos išimtys.

Organizavimas ir komunikacija

ES šalys turi:

  • paskirti muitines, kuriose būtų atliekami patikrinimai;
  • paskirti valdymo ir mokslo institucijas, atsakingas už įgyvendinimą;
  • stebėti, kaip laikomasi nuostatų, ir bausti už pažeidimus;
  • parengti ataskaitas ir keistis informacija apie įgyvendinimą ir bet kokius leidimų atmetimus.

2014 m. vasario mėn. Komisija paskelbė komunikatą, kuriuo pradėtos diskusijos dėl ES požiūrio į prekybą laukine gyvūnija ir augalija.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1997 m. birželio 1 d.

Daugiau informacijos taip pat žr.:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 338/97

1997 3 3

-

OL L 61, 1997 3 3, p. 1-69

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1497/2003

2003 8 30

-

OL L 215, 2003 8 27, p. 3-84

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

-

OL L 284, 2003 10 31, p. 1-53

Reglamentas (EB) Nr. 834/2004

2004 5 19

-

OL L 127, 2004 4 29, p. 40-42

Reglamentas (EB) Nr. 1332/2005

2005 8 22

-

OL L 215, 2005 8 19, p. 1-60

Reglamentas (EB) Nr. 398/2009

2009 6 10

-

OL L 126, 2009 5 21, p. 5-8

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 338/97 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1-69). Konsoliduota versija.

2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 (OL L 242, 2012 9 7, p. 13-45) Konsoliduota versija.

2015 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/57, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 nuostatos dėl leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (OL L 10, 2015 1 16, p. 19-24).

2015 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/451 dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (OL L 75, 2015 3 19, p. 1-3).

2015 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/736, kuriuo uždraudžiamas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Sąjungą (OL L 117, 2015 5 8, p. 25-44).

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES reagavimo į neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais (COM(2014) 64 final, 2014 2 7).

paskutinis atnaujinimas 19.05.2015

Top