Help Print this page 
Title and reference
Bendrieji prekybos produktais pagrindai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendrieji prekybos produktais pagrindai

Šiame sprendime nustatyti bendrieji principai, taikytini keičiant visus tam tikras gamybos sritis reglamentuojančius teisės aktus arba rengiant jų naujas redakcijas. Be to, jis yra būsimųjų teisės aktų, kuriais suderinamos gaminių pateikimo į rinką sąlygos, bendrasis pagrindas. Jis padeda stiprinti vartotojų pasitikėjimą ir gerinti laisvą prekių judėjimą Europos Sąjungoje.

DOKUMENTAS

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą 93/465/EEB.

SANTRAUKA

Bendrojoje gaminių pardavimo sistemoje nustatoma:

  • bendrosios sąvokų apibrėžtys;
  • bendrosios gaminių atitikties įvertinimo procedūros;
  • ekonominės veiklos vykdytojų (gamintojų, importuotojų, platintojų ir pan.) pareigos;
  • žymėjimo „CE“ ženklu taisyklės, padedančios didinti pasitikėjimą Sąjungoje parduodamais gaminiais;
  • atitikties vertinimo įstaigų notifikavimo kriterijai;
  • apsaugos procedūros.

Siekiant teisės aktų suderinimo bendroji sistema taps būsimojo atskirų sektorių reglamentavimo „įrankių dėže“. Ji grindžiama naujuoju požiūriu, kad teisės aktuose turi būti nustatyti tik esminiai reikalavimai, ir turi remtis darniaisiais standartais. Todėl tam tikras gamybos sritis reglamentuojančiuose būsimuosiuose teisės aktuose reikės, kiek galima, naudoti šiame sprendime apibrėžtus elementus ir nustatyti esminius gaminių pardavimo reikalavimus. Vis dėlto prireikus konkrečiuose gaminius reglamentuojančiuose teisės aktuose siūloma taikyti kitus sprendimus.

Apibrėžtys

Šiame sprendime nustatomos aiškios svarbiausių sąvokų, kaip antai „gamintojas“, „platintojas“, „importuotojas“, „darnusis standartas“, „pateikimas į rinką“ ir „atitikties vertinimas“, apibrėžtys. Nustatant aiškiai išreikštas bendrąsias apibrėžtis bus galima palengvinti būsimųjų teisės aktų interpretavimą ir tinkamą taikymą šioje srityje.

Gamintojo, importuotojo ir platintojo pareigos

Kad gaminys būtų parduodamas ir pateiktas į rinką, jis turi atitikti tam tikrus esminius reikalavimus. Gamintojas, atlikdamas arba pavesdamas atlikti gaminio atitikties vertinimo procedūrą, privalo įsitikinti, kad jo gaminys atitinka taikomus reikalavimus. Jei gaminys atitinka esminius reikalavimus, gamintojas jį pažymi ženklu „CE“ ir parengia EB atitikties deklaraciją. Ant gaminio gamintojas nurodo savo pavardę, įmonės pavadinimą arba prekių ženklą bei adresą. Jis užtikrina, kad serijiniai gaminiai irgi atitiktų standartus. Prie gaminio turi būti pridedamos saugos instrukcijos ir informacija suprantama kalba. Jeigu įsikiša išorinė atitikties vertinimo įstaiga, gamintojas pažymi gaminį šios organizacijos suteiktu numeriu.

Importuotojas ir platintojas privalo įsitikinti, kad gamintojas tinkamai atlikto savo pareigas, t. y. kad gaminys pažymėtas atitikties ženklu ir kad pateikti reikalaujami dokumentai.

Gamintojas (arba jo įgaliotinis), platintojai ir importuotojai privalo kompetentingoms valdžios institucijoms suteikti visą reikalingą informaciją apie atitinkamą gaminį, kad užtikrintų jo atsekamumą.

Gaminio atitiktis

Šiame sprendime nustatyta aiškesnė atitikties vertinimo sistema. Joje nustatomos atitikties vertinimo procedūros (konkrečiai nurodytos priede), iš kurių teisės aktų leidėjas gali išsirinkti tinkamiausias.

Joje taip pat nustatomos su žymėjimu ženklu „CE“ susijusios taisyklės, kurioms taikomi Reglamente Nr. 765/2008 nustatyti bendrieji principai. Valstybės narės įsitikina, kad tinkamai laikomasi žymėjimą ženklu „CE“ reglamentuojančios tvarkos, ir nustato nuobaudas už pažeidimus.

Atitikties vertinimas

Tam tikrose atitikties vertinimo procedūrose atitikties vertinimą atlieka atitikties vertinimo įstaigos, kurias valstybės narės notifikuoja, t. y. deklaruoja Komisijai.

Šiame sprendime nustatomi bendrieji atitikties vertinimo įstaigų notifikavimo kriterijai. Atitikties vertinimo įstaigos privalo suteikti visas savarankiškumo, objektyvumo, nešališkumo, konfidencialumo, profesinio sąžiningumo garantijas. Be to, jos turi būti kompetentingos ir turi turėti techninių priemonių, reikalingų norint tinkamai atlikti patikėtas užduotis.

Komisija sudaro sąlygas notifikuotosioms įstaigoms koordinuoti tarpusavio veiksmus ir bendradarbiauti.

Apsaugos procedūros

Nustatyta ES apsaugos procedūra, taikytina gaminiams, kurie kelia nacionalinio lygmens pavojų. Joje numatyta pareiga teikti informaciją Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Ši procedūra gali būti pradėta, jeigu tarp valstybių narių kyla nesutarimų dėl vienos jų taikomų priemonių.

Kontekstas

Šiuo sprendimu panaikinamas 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 93/465/EEB dėl modulių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų etapuose, ir atitikties ženklo „CE“ žymėjimo ir naudojimo taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvose.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Sprendimas 768/2008/EB

2008 7 9

-

OL L 218, 2008 8 13

See also

Paskutinį kartą atnaujinta: 25.01.2011

Top