Help Print this page 
Title and reference
Jurisdikcija, taikytina teisė ir Europos pažymėjimas sprendžiant paveldėjimo klausimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jurisdikcija, taikytina teisė ir Europos pažymėjimas sprendžiant paveldėjimo klausimus

Šiuo reglamentu yra suderinamos jurisdikcijos ir taikytinos teisės, reglamentuojančios paveldėjimo klausimus ES, taip pat sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų priėmimo ir vykdymo šiais klausimais taisyklės. Jame taip pat pristatomas Europos paveldėjimo pažymėjimas, skirtas paveldėtojams, įpėdiniams pagal testamentą ir testamentų vykdytojams arba palikimo administratoriams, kad jie galėtų pasinaudoti savo statusu arba teisėmis kitoje ES šalyje.

DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo.

SANTRAUKA

Šis reglamentas taikomas palikimų paveldėjimui. Jis netaikomas pajamų, muitų ar administraciniams klausimams.

Jurisdikcija

Jurisdikciją priimti sprendimą dėl viso palikimo paveldėjimo turi tos valstybės narės, kurioje mirties dieną buvo palikėjo įprastinė gyvenamoji vieta, teismai. Jei palikėjo mirties dieną jo įprastinė gyvenamoji vieta nėra ES šalyje, ES šalies, kurioje yra palikimo turtas, teismai turi jurisdikciją priimti sprendimą dėl paveldėjimo, jei:

 • mirties dieną palikėjas turėjo ES šalies pilietybę; arba
 • ankstesnė palikėjo įprastinė gyvenamoji vieta buvo toje ES šalyje su sąlyga, kad kreipimosi į teismą metu nuo įprastinės gyvenamosios vietos pasikeitimo yra praėjęs ne ilgesnis kaip penkerių metų laikotarpis.

Kai palikėjas pagal reglamentą pasirinko teisę ir jo pasirinkta teisė yra ES šalies teisė, susiję asmenys gali sutikti, kad tos ES šalies teismai gali turėti išskirtinę jurisdikciją spręsti bet kokius paveldėjimo klausimus.

ES šalies, kurioje palikėjas turėjo įprastinę gyvenamąją vietą, teismas gali atsisakyti jurisdikcijos, jeigu jis mano, kad ES šalies, kurios teisė pasirinkta, teismai labiau tinka sprendimui dėl paveldėjimo priimti, atsižvelgiant į praktines paveldėjimo aplinkybes, pavyzdžiui, šalių įprastinę gyvenamąją vietą ir turto buvimo vietą.

ES šalies, kurios teisę pasirinko palikėjas, teismai turi jurisdikciją priimti sprendimą dėl paveldėjimo, jei:

 • teismas, į kurį buvo kreiptasi anksčiau, atsisakė jurisdikcijos toje pačioje byloje pagal reglamente išdėstytas konkrečias sąlygas;
 • proceso šalys susitarė suteikti jurisdikciją tos ES šalies teismams;
 • proceso šalys aiškiai pripažino teismo, į kurį buvo kreiptasi, jurisdikciją.

Taikytina teisė

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, visam palikimui taikytina teisė yra valstybės, kurioje palikėjo mirties dieną buvo jo įprastinė gyvenamoji vieta, teisė.

Asmuo gali pasirinkti, kad jo palikimą reglamentuojanti teisė būtų valstybės, kurios pilietybę jis turi pasirinkimo metu arba mirties dieną, teisė. Asmuo, turintis kelias pilietybes, gali pasirinkti bet kurios iš valstybių, kurios pilietybę jis turi, teisę.

Visų pirma teise reglamentuojama:

 • paveldėjimo atsiradimo priežastys, laikas ir vieta;
 • paveldėtojų, jų atitinkamų palikimo dalių ir prievolių, kurias jiems gali nustatyti palikėjas, nustatymas ir kitų paveldėjimo teisių nustatymas;
 • galėjimas paveldėti;
 • paveldėjimo teisės atėmimas palikėjo valia ir nušalinimas dėl elgesio;
 • palikimą sudarančio turto, teisių ir pareigų perdavimas paveldėtojams ir atitinkamais atvejais įpėdiniams pagal testamentą;
 • paveldėtojų, testamentų vykdytojų ir kitų palikimo administratorių įgaliojimai, nepažeidžiant specialių taisyklių dėl palikimo administratorių skyrimo ir įgaliojimų tam tikrose situacijose;
 • atsakomybė už paveldimas skolas;
 • disponuotina palikimo dalis, privalomosios palikimo dalys ir kiti paskutinės valios dėl turto palikimo apribojimai bei pretenzijos dėl palikimo ar pretenzijos paveldėtojų atžvilgiu, kurių gali turėti palikėjo artimieji;
 • prievolė grąžinti dovanas, negrąžinamas dovanas kaip dalį po mirties įpėdiniams skiriamo palikimo arba už juos atsiskaityti nustatant įvairių paveldėtojų palikimo dalis;
 • palikimo padalijimas.

Sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Vienoje ES šalyje priimtas teismo sprendimas turi būti pripažintas visoje ES nereikalaujant pradėti kokio nors specialaus proceso.

ES šalyje priimti ir vykdytini teismo sprendimai yra vykdytini ir kitoje ES šalyje, kai kurios nors suinteresuotosios šalies prašymu jie buvo paskelbti vykdytinais vietos teismo arba kompetentingos institucijos.

Autentiškų dokumentų priėmimas ir vykdymas

Vienoje iš ES šalių sudarytas autentiškas dokumentas kitoje ES šalyje turi tokią pačią įrodomąją galią kaip ir kilmės šalyje arba kuo panašesnę galią su sąlyga, kad tai akivaizdžiai nepažeidžia atitinkamos ES šalies viešosios tvarkos.

ES šalyje priimti ir vykdytini autentiški dokumentai yra vykdytini ir kitoje ES šalyje, kai kurios nors suinteresuotosios šalies prašymu jie buvo paskelbti vykdytinais vietos teismo arba kompetentingos institucijos.

Europos paveldėjimo pažymėjimas

Šiuo reglamentu sukuriamas Europos paveldėjimo pažymėjimas tam, kad juo naudotųsi paveldėtojai, įpėdiniai pagal testamentą, turintys tiesioginių teisių į palikimą, ir testamento vykdytojai ar palikimo administratoriai, kuriems kitoje ES šalyje reikia pasinaudoti savo statusu arba atitinkamai kaip paveldėtojų ar įpėdinių pagal testamentą teisėmis ir (arba) savo kaip testamento vykdytojų ar palikimo administratorių įgaliojimais. Išduotas pažymėjimas galioja visose ES šalyse, nereikalaujant jokių specialių procedūrų.

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas taikomas asmenų, mirusių 2015 m. rugpjūčio 17 d. ar vėlesnę dieną, palikimo paveldėjimui. Jei palikėjas buvo pasirinkęs jo palikimo paveldėjimui taikytiną teisę iki šios datos, šis pasirinkimas galioja pagal šiame reglamente nustatytas specialias sąlygas.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 650/2012

2012 08 16

-

OL L 201, 2012 7 27

Paskutinį kartą atnaujinta: 16.01.2013

Top