Help Print this page 
Title and reference
Geresnė nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose apsauga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geresnė nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose apsauga

Direktyva 2012/29/ES dėl aukų teisių (direktyva dėl aukų) sustiprina esančias nacionalines priemones ES taikytinais būtiniausiais nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartais kiekvienoje ES šalyje.

DOKUMENTAS

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR

SANTRAUKA

2012 m. spalio 25 d. priimta direktyva taikoma visoje ES, išskyrus Daniją.

Jos pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad nusikaltimų aukos gautų tinkamą informaciją, paramą ir apsaugą bei galėtų dalyvauti baudžiamajame procese, nepriklausomai nuo to, kurioje ES vietoje padaryta žala.

Kiekviena ES šalis turi užtikrinti, kad nusikaltimų aukos būtų pripažįstamos aukomis ir su jomis būtų elgiamasi pagarbiai, jautriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir nediskriminuojant (pvz., tautybės, gyventojo statuso, rasės, religijos, amžiaus, lyties ir pan. pagrindu).

Direktyvoje nustatomi būtiniausi standartai visoms nusikaltimų aukoms, nepriklausomai nuo aukos tautybės ar gyventojo statuso. Jeigu nusikaltimas yra įvykdomas arba baudžiamasis procesas vyksta ES, aukai turi būti suteiktos direktyvoje dėl aukų nustatytos teisės. Remiantis direktyva, mirusiųjų aukų šeimos nariai taip pat laikomi aukomis.

Direktyva nustatomos šios teisės:

1.

Informacija ir parama

Aukos turi teisę:

suprasti ir būti suprastos bendraujant su valdžios institucija (pvz., aiški ir paprasta kalba);

gauti informaciją nuo pirmo kontakto su valdžios institucija;

pateikti oficialų skundą ir gauti rašytinį savo skundo patvirtinimą;

gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas (bent aukos apklausose);

gauti informaciją apie savo bylos eigą;

naudotis paramos aukoms tarnybų paslaugomis.

2.

Aukų formalus vaidmuo baudžiamajame procese

Šios aukos turi teisę:

prašyti, kad jų byla būtų nagrinėjama teisme;

prašyti peržiūrėti sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo;

kreiptis dėl jų išlaidų kompensacijos;

gauti teisinę pagalbą;

atgauti pavogtą turtą.

Nacionalinės valdžios institucijos turi užtikrinti, kad aukos, gyvenančios kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įvykdyta nusikalstama veika, patirtų kuo mažiau sunkumų.

3.

Aukų (ir jų šeimos) apsauga / specialiųjų poreikių turinčių aukų pripažinimas

Tai apima teisę:

į asmeninį įvertinimą siekiant nustatyti specialiuosius apsaugos poreikius;

išvengti kontakto su nusikaltėliu;

į greitas ir minimalias apklausas nusikalstamų veikų tyrimo metu;

į privatumo apsaugą;

į asmeninį įvertinimą ir specialiųjų apsaugos poreikių patenkinimą baudžiamojo proceso metu.

Direktyva taip pat apima teisės specialistų mokymus bei departamentų bendradarbiavimą ir tarpusavio koordinavimą.

Direktyva pakeičia Tarybos pamatinį sprendimą dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (2001/220/TVR).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

ES direktyva 2012/29/ES dėl aukų teisių

2012 11 15

2015 11 16

OL L 315, 2012 11 14

Paskutinį kartą atnaujinta: 20.03.2014

Top