Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES šalių keitimasis informacija iš nuosprendžių registro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ES šalių keitimasis informacija iš nuosprendžių registro

2009 m. Europos Sąjungos (ES) šalys nusprendė sukurti informacijos iš nuosprendžių registro tarpusavio keitimosi sistemą. Tokiu būdu siekiama neleisti nusikaltėliams pabėgti nuo savo praeities persikeliant iš ES šalies, kurioje jie buvo nuteisti, į kitą ES šalį.

DOKUMENTAS

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio.

SANTRAUKA

2009 m. Europos Sąjungos (ES) šalys nusprendė sukurti informacijos iš nuosprendžių registro tarpusavio keitimosi sistemą. Tokiu būdu siekiama neleisti nusikaltėliams pabėgti nuo savo praeities persikeliant iš ES šalies, kurioje jie buvo nuteisti, į kitą ES šalį.

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Pamatiniame sprendime išdėstomi sistemos veikimo ir Tarybos sprendimo 2009/316/TVR, kuriuo sukuriama Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS), bendrieji principai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pamatinio sprendimo tikslai:

  • apibrėžti būdus, kaip ES šalis perduoda informaciją apie kitos ES šalies piliečio atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį nuteisto asmens pilietybės šaliai;
  • apibrėžti asmens pilietybės ES šalies pareigas saugoti šią informaciją ir nurodyti būdus, kuriais ji turi atsakyti į prašymą pateikti informaciją apie savo piliečius;
  • nustatyti pagrindą kompiuterinei keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius sistemai.

ES šalys turi paskirti centrines institucijas, kurios atliks su keitimusi informacija susijusias užduotis.

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi ES šalis privalo registruoti informaciją apie nuteisto asmens pilietybę ar pilietybes ir informuoti asmens pilietybės ES šalį (-is) apie to asmens atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, įregistruotus nuosprendžių registre. Registruojama informacija apie:

  • nuteistą asmenį;
  • apkaltinamojo nuosprendžio pobūdį ir turinį;
  • nusikaltimą, kurio pagrindu priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

Nuteisto asmens pilietybės ES šalis privalo saugoti gautą informaciją, kad galėtų atsakyti į prašymus pateikti informaciją apie savo piliečių atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Atsakymas turi:

  • nurodyti informaciją apie tos ES šalies teritorijoje, kitose ES šalyse ir ne ES šalyse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius;
  • būti parengtas per 10 darbo dienų arba per 20 darbo dienų, jei asmuo pateikia prašymą pateikti informaciją apie savo teistumą.

Informacija galima keistis baudžiamojo proceso arba kitais tikslais, pavyzdžiui, atliekant patikrinimą prieš priimant į darbą. Atsakyti į prašymus, kurių tikslas yra baudžiamoji byla, privaloma, tačiau į kitais tikslais pateiktus prašymus atsakoma pagal nacionalinę teisę.

ES šalies centrinė institucija, gavusi susijusios nacionalinės institucijos prašymą pateikti informaciją, gali kreiptis informacijos į kitą ES šalį, visų pirma į susijusio asmens pilietybės šalį. ES šalis, gavusi kitos ES šalies piliečio prašymą pateikti informaciją apie jo teistumą, privalo kreiptis informacijos į to asmens pilietybės ES šalį ir įtraukti ją į išduotą pažymą.

Dauguma ES šalių jau yra įgyvendinusios šią sistemą. 2014 m. gruodžio 1 d. Jungtinė Karalystė, remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 protokolo jai suteikta teise, nusprendė vėl dalyvauti taikant ECRIS. Tai patvirtinta Komisijos sprendimu 2014/858/ES.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

2009 4 27

2012 4 27

OL L 93, 2009 4 7, p. 23-32

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį (Oficialusis leidinys L 93, 2009 4 7, p. 33-48).

2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas 2014/858/ES dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie savo pageidavimą dalyvauti taikant policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Sąjungos teisės aktus, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis (Oficialusis leidinys L 345, 2014 12 1, p. 6-9).

paskutinis atnaujinimas 10.06.2015

Top