Help Print this page 
Title and reference
ES įkalinimo bausmių tarpusavio pripažinimo ir kalinių perdavimo sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES įkalinimo bausmių tarpusavio pripažinimo ir kalinių perdavimo sistema

Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama pradėti taikyti nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principą, pagal kurį ES šalys sutinka pripažinti viena kitos įstatymus ar sprendimus, skiriant laisvės atėmimo bausmes.

DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje.

SANTRAUKA

Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama pradėti taikyti nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principą, pagal kurį ES šalys sutinka pripažinti viena kitos įstatymus ar sprendimus, skiriant laisvės atėmimo bausmes.

KAM SKIRTAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šiame pamatiniame sprendime nustatoma, kaip ES šalys pripažįsta ir vykdo viena kitos nuosprendžius baudžiamosiose bylose. Jo tikslas - padėti nuteistiesiems geriau reintegruotis į visuomenę.

Sprendimu sudaromos galimybės ES šaliai įvykdyti įkalinimo bausmę, kurią kita ES šalis skyrė asmeniui, gyvenančiam jos teritorijoje.

Sprendime nustatoma nuteistųjų asmenų perdavimo ES šaliai, kurios piliečiai jie yra (arba kurioje jie paprastai gyvena), arba kitai ES šaliai, su kuria jie palaiko artimus ryšius, kad galėtų ten atlikti įkalinimo bausmę.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Procedūra paremta šiais principais:

išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija perduoda nuosprendį kartu su liudijimu tiesiai vykdančiajai valstybei;

šie dokumentai gali būti perduoti tik gavus nuteistojo asmens sutikimą. Tokio sutikimo nereikia esant konkrečiai nurodytoms aplinkybėms. Visais atvejais nuteistajam asmeniui turėtų būti sudaroma galimybė išreikšti savo nuomonę, jeigu jis tebėra išduodančiojoje valstybėje;

vykdančioji valstybė turi nedelsdama imtis priemonių, reikalingų bausmei vykdyti. Jeigu bausmė yra adaptuojama, ji turi kuo labiau atitikti pradinę bausmę ir negali būti už ją griežtesnė;

bausmės vykdymą ir paleidimo nesuėjus terminui ar lygtinai pagrindus (kai asmuo turi laikytis tam tikrų sąlygų, kaip antai nesilankyti tam tikroje vietoje) reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisės aktai;

sprendime išvardijami sunkūs nusikaltimai, už kuriuos išduodančiojoje valstybėje skiriami ne mažiau kaip treji metai kalėjimo. Nuosprendžiai priimti dėl tokių nusikaltimų yra pripažįstami ir vykdomi be dvigubo baudžiamumo patikrinimo (t. y. kai nusikaltimas yra ir išdavusiosios, ir vykdančiosios valstybės teisėje);

daugeliu atveju vykdančioji valstybė turi per 90 dienų nuo nuosprendžio ir liudijimo gavimo dienos priimti sprendimą dėl nuosprendžio pripažinimo ir bausmės vykdymo. Sprendime yra pateikti pagrindai, pagal kuriuos šalis gali atsisakyti pripažinti nuosprendi ir įvykdyti bausmę.

2014 m. Komisijos ataskaitoje dėl pamatinių sprendimų 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR įgyvendinimo pažymima, kad, nepaisant kai kurių ES šalių pastangų, šių trijų teisės aktų įgyvendinimas yra nepatenkinamas. Joje ES šalys raginamos skubiai įgyvendinti šiuos sprendimus, jeigu dar to nepadarė.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Šis pamatinis sprendimas taikomas nuo 2011 m. gruodžio 5 d.

KONTEKSTAS

Kasmet keli tūkstančiai ES piliečių yra persekiojami už tariamas nusikalstamas veikas arba nubaudžiami kitoje ES šalyje. Teismo sprendimų tarpusavio pripažinimas yra ES teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose kertinis akmuo.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2008/909/TVR

2008 12 5

2011 12 5

OL L 327, 2008 12 5, p. 27-46

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Pamatinis sprendimas 2009/299/TVR

2009 3 27

2011 3 28

OL L 81, 2009 3 27, p. 24-36

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina pamatinius sprendimus 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR dėl teismo sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmių ar su laisvės atėmimu susijusių priemonių, dėl sprendimų dėl lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui tarpusavio pripažinimo (COM(2014) 57 final , 2014 2 5).

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Lentelės Dabartinė padėtis ir Deklaracijos“, pridėtas prie Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina pamatinius sprendimus 2008/909/TVR, 2008/947/TVR ir 2009/829/TVR dėl teismo sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmių ar su laisvės atėmimu susijusių priemonių, dėl sprendimų dėl lygtinio nuteisimo ir alternatyvių sankcijų ir dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui tarpusavio pripažinimo. Ataskaitos priedas (SWD(2014) 34 final , 2014 2 5).

Paskutinį kartą atnaujinta: 03.01.2015

Top