Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendrijos teritorinių vienetų klasifikacija statistikos tikslais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Bendrijos teritorinių vienetų klasifikacija statistikos tikslais

XX a. 8-ajame dešimtmetyje Europos Sąjunga (ES), daugiausiai siekdama įvertinti tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų pagal objektyvius, kiekybinius kriterijus, sukūrė sistemą, vadinamą NUTS (Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra), pagal kurią ES teritorija padalijama geografiškai, kad būtų galima rinkti regioninę statistiką.

DOKUMENTAS

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (žr. iš dalies keičiančius aktus).

SANTRAUKA

Visos ES šalys turi savo valdymo ir administracinės struktūros sistemas, kai kurios iš jų yra labiau centralizuotos nei kitos. Jos taip pat gerokai skiriasi gyventojų skaičiaus, paviršiaus ploto ir išsivystymo lygio atžvilgiu. Eurostatas sukūrė NUTS, specialiai atsižvelgdamas į visas šias skirtingas aplinkybes. Nuo 2003 m., priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003, NUTS turi teisinį statusą bei suderintas taisykles dėl klasifikatoriaus pakeitimų ateityje. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad duomenys būtų susiję su tuo pačiu regioniniu vienetu tam tikrą laiką. Tai yra svarbu, ypač laiko eilučių atveju.

NUTS hierarchija

Kiekviena ES šalis suskirstyta į trijų lygių regioninius vienetus pagal mažiausią ir didžiausią gyventojų skaičių:

  • NUTS 1: pagrindiniai socialiniai ekonominiai regionai, pvz., Vokietijos žemės (Länder), Belgijos regionai, Lenkijos regionai, Rumunijos makroregionai;
  • NUTS 2: pagrindiniai regioninės politikos taikymo regionai, pvz., Belgijos provincijos, Danijos regionai, Čekijos regionai (oblasti);
  • NUTS 3: maži regionai, pasižymintys specialiomis savybėmis, pvz., Bulgarijos sritys (oblasti), Italijos provincijos.

Šalys yra skirstomos į pirmojo lygio teritorinius vienetus, pirmojo lygio teritoriniai vienetai - į antrojo lygio teritorinius vienetus, o šie - į trečiojo lygio teritorinius vienetus. NUTS neapima vietos (savivaldos) lygmens. Jeigu ES šalies gyventojų skaičius yra mažesnis, nei tam tikro NUTS lygio minimalus dydis, visa šalis yra priskiriama vienam NUTS lygio teritoriniam vienetui.

Klasifikavimo kriterijai

NUTS turi atsižvelgti į esamus valstybių narių administracinius vienetus. NUTS lygis, kurį atitinka esamas administracinis lygis, nustatomas pagal jo administracinių vienetų gyventojų skaičiaus vidurkį:

Lygis

Mažiausias gyventojų skaičius

Didžiausias gyventojų skaičius

NUTS 1

3 milijonai

7 milijonai

NUTS 2

800 000

3 milijonai

NUTS 3

150 000

800 000

Jei valstybėje narėje nėra administracinių vienetų, atitinkančių tam tikrą NUTS lygį, šis NUTS lygis yra sukuriamas agreguojant šalia esančius mažesnius administracinius vienetus. Šie agreguoti vienetai sudaro neadministracinį lygį, kuriame kiekvieno neadministracinio vieneto dydis turi atitikti nurodytas gyventojų skaičiaus ribas.

Dabartiniame NUTS klasifikatoriuje, kuris galioja nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., yra 97 NUTS 1 regionai, 270 NUTS 2 regionai ir 1 294 NUTS 3 regionai. 2013 m. liepos 1 d. prisijungus Kroatijai, NUTS klasifikatorius pasipildė vienu NUTS 1 regionu, dviem NUTS 2 regionais ir 21 NUTS 3 regionu. Reglamente (ES) Nr. 1319/2013 pateikiamas NUTS 1, 2 ir 3 lygių skirstymas nuo 2015 m. sausio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1059/2003

2003 7 11

-

OL L 154, 2003 6 21

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1888/2005

2005 11 26

-

OL L 309, 2005 11 25

Reglamentas (EB) Nr. 105/2007

2007 3 2

-

OL L 39, 2007 2 10

Reglamentas (EB) Nr. 176/2008

2008 3 6

-

OL L 61, 2008 3 5

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

-

OL L 311, 2008 11 21

Reglamentas (ES) Nr. 31/2011

2011 2 7

-

OL L 13, 2011 1 18

Reglamentas (ES) Nr. 517/2013

2013 7 1

-

OL L 158, 2013 6 10

Reglamentas (ES) Nr. 1319/2013

2014 1 7 Įgyvendinimas: 2015 1 1

-

OL L 342, 2013 12 18

Reglamentas (ES) Nr. 868/2014

2014 9 2 Įgyvendinimas: 2016 1 1

-

OL L 241, 2014 8 13

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 11/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatas dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (Oficialusis leidinys L 5, 2008 m. sausio 8 d.).

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1578/2007/EB dėl 2008-2012 m. Bendrijos statistikos programos (Oficialusis leidinys L 344, 2007 m. gruodžio 28 d.).

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.07.2014

Top