Help Print this page 
Title and reference
Maisto higiena

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maisto higiena

Persvarstant maisto produktų higienos teisės aktus (higienos teisės aktų paketą), šiame reglamente akcentuojamas siektinų maisto saugos srities tikslų apibrėžimas, o maisto tvarkymo subjektams paliekama atsakomybė imtis saugos priemonių, kurios padėtų užtikrinti maisto produktų nekenksmingumą.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos [Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us) ].

SANTRAUKA

Šis reglamentas pakeičia Direktyvą 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos, siekiant sukurti visapusišką ir integruotą politiką, kuri būtų taikoma visiems maisto produktams visoje grandinėje nuo ūkininko fermos iki pardavimo vartotojui taško.

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti maisto produktų higieną visais gamybos proceso etapais: nuo pirminės gamybos iki pardavimo galutiniam vartotojui. Jame neaptariami nei mitybos, nei maisto produktų sudėties ir kokybės klausimai.

Šis reglamentas taikomas maisto sektoriaus įmonėms, o ne pirminei gamybai ir maisto ruošimui namuose privataus naudojimo reikmėms.

Bendrosios ir specialiosios nuostatos

Visi maisto tvarkymo subjektai prižiūri, kad visi etapai, už kuriuos jie yra atsakingi, nuo pirminės maisto produktų gamybos iki jų pardavimo ar pateikimo galutiniam vartotojui, būtų vykdomi higieniškai, vadovaujantis šio reglamento nuostatomis.

Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys pirminės gamybos veiklą ir tam tikrą su ja susijusią veiklą, privalo prisitaikyti prie I priedo A dalyje išdėstytų Bendrųjų higienos nuostatų. Leistina nukrypti smulkiojo verslo įmonėms, jei tai netrukdo siekti šiame reglamente numatytų tikslų.

Toliau nurodyta veikla, kuriai taikomas reglamentas:

 • pirminių produktų gabenimas, tvarkymas ir sandėliavimas gamybos vietoje, kai ši veikla iš esmės nekeičia produkto pobūdžio;
 • gyvūnų gabenimas, kai būtina;
 • augalinės kilmės, žuvininkystės produktų ir laukinių medžiojamų gyvūnų mėsos produktų gabenimas nuo gamybos vietos iki įmonės, jeigu jų savybės nebuvo iš esmės pakeistos.

Be to, ne pirmine gamyba užsiimantys maisto tvarkymo subjektai privalo laikytis II priede išdėstytų bendrųjų higienos reikalavimų.

Šiame priede išsamiai išdėstytos nuostatos, taikomos:

 • patalpoms, įskaitant išorės patalpas;
 • gabenimo sąlygoms;
 • įrengimams;
 • maisto atliekoms;
 • vandens tiekimui;
 • asmenų, turinčių sąlytį su maisto produktais, asmens higienai;
 • patiems maisto produktams;
 • pirminei ir antrinei pakuotei;
 • terminiam apdorojimui, naudojamam tam tikriems maisto produktams perdirbti;
 • šio sektoriaus specialistų profesiniam mokymui.

Valstybės narės gali pritaikyti II priede nustatytus reikalavimus, siekdamos atsižvelgti į regionų, patiriančių specifinių geografinių suvaržymų arba aprūpinimo sunkumų, į vietos rinką aptarnaujančių maisto tvarkymo subjektų poreikius arba tradicinius gamybos metodus bei ūkių dydį. Vis dėlto negalima kelti pavojaus maisto saugumo tikslams .

Be to, visi maisto tvarkymo subjektai privalo laikytis Reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, o tam tikrais atvejais – ir specialių taisyklių, pvz., susijusių su maisto produktams taikomais mikrobiologiniais kriterijais, temperatūros kontrole ir šaldymo grandine, mėginių ėmimu ir analize.

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų kontrolės (RVASVT) sistema

Maisto tvarkymo subjektai (išskyrus užsiimančius pirmine gamyba) taiko rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų kontrolės (RVASVT) sistemos principus, nustatytus Maisto kodekse (maisto produktams ir žemės ūkiui taikomų Jungtinių Tautų Organizacijos tarptautinių maisto standartų rinkinyje).

Šie principai apima tam tikrą skaičių reikalavimų, kurių reikia laikytis visą gamybos, perdirbimo ir platinimo ciklą, siekiant leisti išanalizavus pavojus nustatyti svarbiuosius taškus, kuriuos reikia įvaldyti norint užtikrinti maisto saugumą:

 • nustatyti visus pavojus, kurių reikia išvengti, kuriuos reikia pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio;
 • nustatyti svarbius valdymo taškus;
 • nustatyti svarbiausias ribas, kurias peržengus būtina imtis veiksmų;
 • sukurti veiksmingos svarbiųjų taškų stebėsenos procedūrų;
 • nustatyti korekcines priemones, jeigu stebėsenos metu nustatoma, kad svarbus valdymo taškas nevaldomas;
 • nustatyti savikontrolės procedūras priemonių efektyvumui patikrinti;
 • sukurti registrus, kurie padėtų įrodyti, kad šios priemonės iš tiesų taikomos, ir palengvinti kompetentingos valdžios institucijos vykdomą oficialią kontrolę.

Geros praktikos ir RVASVT sistemos taikymo vadovai

Valstybės narės skatina maisto tvarkymo subjektus rengti nacionalinius geros praktikos vadovus ir juose pateikti patarimų dėl bendrųjų higienos taisyklių ir RVASVT principų taikymo. Valstybės narės įvertina šiuos nacionalinius vadovus, siekdamos įsitikinti, kad jų turinį galima įgyvendinti, kad jie parengti atsižvelgiant į Maisto kodekse išdėstytus maisto higienos bendruosius principus ir kad pasikonsultuota su visomis suinteresuotomis šalimis. Nacionaliniai vadovai, kurie pripažįstami tinkamais, perduodami Komisijai, ir ji juos įtraukia į specialų registrą.

Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad reikia nustatyti bendrus Bendrijos vadovus, Komisija išanalizuoja, ar tokie vadovai reikalingi. Komisijai padedantys nuolatiniai komitetai įsitikina, kad jų turinį galima įgyvendinti, kad jie parengti atsižvelgiant į Maisto kodekse išdėstytus maisto higienos bendruosius principus ir kad pasikonsultuota su visomis suinteresuotomis šalimis.

Maisto tvarkymo subjektai gali remtis ir nacionaliniais, ir ES lygmens vadovais.

Maisto sektoriaus įmonių registravimas arba tvirtinimas

Maisto tvarkymo subjektai privalo bendradarbiauti su kompetentingomis valdžios institucijomis ir konkrečiai prižiūrėti, kad visos įstaigos, už kurias jie atsakingi, būtų registruojamos tinkamoje valdžios institucijoje ir kad jos būtų informuojama apie padėties pasikeitimus (pvz., įstaigos uždarymą).

Jeigu nacionaliniuose įstatymuose ar ES teisės aktuose yra toks reikalavimas, maisto sektoriaus įmonės turi būti tvirtinamos kompetentingoje institucijoje ir be tokio patvirtinimo negali imtis veiksmų.

Maisto produktų atsekamumas ir pašalinimas iš rinkos

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002 maisto tvarkymo subjektai kuria sistemas ir procedūras, padedančias atsekti sudedamąsias dalis, maisto produktus ir prireikus gyvūnus, kurie naudoti maisto produktams gaminti.

Be to, jeigu maisto tvarkymo subjektas konstatuoja, kad tam tikras maisto produktas kelia didelį pavojų sveikatai, nedelsdamas jį pašalina iš rinkos ir apie tai informuoja kompetentingą valdžios instituciją bei naudotojus.

Oficialioji kontrolė

RVASVT principų taikymas maisto tvarkymo subjektams nepakeičia kompetentingos valdžios institucijos atliekamos oficialios kontrolės. Konkrečiai šie subjektai privalo bendradarbiauti su kompetentingomis valdžios institucijomis, kaip numatyta ES teisės aktuose arba, jeigu jų nėra, – nacionaliniuose įstatymuose.

Išorinė dimensija

Į Bendriją importuojami maisto produktai turi atitikti ES galiojančias higienos normas arba atitinkamus standartus.

Į trečiąsias šalis eksportuojami gyvūninės kilmės produktai turi atitikti bent jau tokius pat reikalavimus, kokie taikomi jais prekiaujant Bendrijos viduje, taip pat reikalavimus, kuriuos gali nustatyti trečioji šalis.

Ataskaita Tarybai ir Parlamentui

Komisija turi per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą (prie jos prireikus pridedami bet kokie tinkami pasiūlymai) apie šio reglamento taikymo patirtį ir apie tai, ar dera taikyti RVASVT principus maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems pirminės gamybos veiklą ir pirmiau aprašytą su ja susijusią veiklą.

KONTEKSTAS

Šis reglamentas įeina į higienos teisės aktų paketą – maisto produktų higienos taisykles nustatančių aktų rinkinį. Jis apima ne tik šį reglamentą, bet ir toliau išvardytus aktus:

 • Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, siekiant užtikrinti aukšto lygmens maisto saugą ir visuomenės sveikatą;
 • Reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles ir specialiąsias taisykles, taikomas šviežiai mėsai, dvigeldžiams moliuskams, pienui ir pieno produktams.

Be to, maisto produktų higienai taikomus ES teisės aktus papildo tokie aktai:

 • Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus. Šiame reglamente išaiškintos su maisto saugos klausimais susijusios procedūros ir įsteigta Europos maisto saugos tarnyba (EMST);
 • Reglamentas (EB) Nr. 882/2004, kuriuo reorganizuojama oficiali maisto produktų ir pašarų kontrolė, siekiant užtikrinti, kad ji vyktų visais gamybos etapais ir visuose sektoriuose;
 • Direktyva 2002/99/EB, nustatanti iš trečiųjų šalių ar regionų atvežamų gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomos gyvūnų sveikatos taisyklės, patekimo į rinką sąlygas ir suvaržymus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 852/2004

2004 5 20

-

OL L 139, 2004 4 30.

Iš dalies keičiantis(-ys) aktas(-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 219/2009

20.4.2009

-

OL 87, 2009 3 31

Reglamentas (ES) Nr. 517/2013

2013 7 1

-

OL L 158, 2013 6 10

Paskesni Reglamento (CE) Nr. 852/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų [Oficialusis leidinys L 338, 2005 12 22]

Žr. jungtinį tekstą

2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2074/2005, nustatantis įgyvendinimo priemones tam tikriems produktams pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir oficialios kontrolės organizavimui pagal Reglamentus (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 852/2004 ir iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 [Oficialusis leidinys L 338, 2005.12.22]

Žr. jungtinį tekstą

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui apie patirtį, įgytą taikant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos higienos reglamentus (EB) Nr. 852/2004, Nr. 853/2004 ir Nr. 854/2004 [COM(2009) 403 galutinis - nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].

Komisija apžvelgia minėtų reglamentų taikymo patirtį. Ji pristato pasiektą pažangą ir sunkumus, kurių visiems dalyviams iškilo 2006 - 2008 m. taikant higienos teisės aktų paketą. Ji daro išvadą, kad visos valstybės narės taikė reikalingas administracines ir kontrolės priemones, kad užtikrintų teisės aktų laikymąsi, bet nuostatų taikymą dar būtų galima tobulinti. Pagrindinės nustatytos problemos susijusios su:

 • tam tikromis higienos reglamentų taikymo aprėpties išimtimis;
 • tam tikromis šiuose reglamentuose nustatytomis sąvokų apibrėžtimis;
 • tam tikrais praktiniais aspektais, susijusiais su bendrovių, apdorojančių gyvūninės kilmės maisto produktus, patvirtinimu ir apdorotų maisto produktų žymėjimu;
 • tam tikriems maisto produktams taikomu importo režimu;
 • RVASVT principais paremtų procedūrų įgyvendinimu tam tikruose maisto ūkio subjektuose (rizikos analizė ir svarbiųjų taškų valdymas) ir
 • oficialios kontrolės vykdymu tam tikruose sektoriuose.

Šioje ataskaitoje nepateikiama jokių konkrečių sprendimų. Tačiau, atsižvelgdama į nustatytas problemas, Komisija apsvarstys, ar būtini pasiūlymai maisto higienos teisės aktų paketui tobulinti.

Paskutinį kartą atnaujinta: 18.06.2014

Top