Help Print this page 
Title and reference
Tarptautinė prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tarptautinė prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Europos Sąjunga (ES) reglamentuoja tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų ir pesticidų eksportą bei importą. Reglamentu (ES) Nr. 649/2012 ES siekia įgyvendinti Roterdamo konvenciją, skatina atsakomybės pasidalijimą ir bendradarbiavimą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

SANTRAUKA

Šiame reglamente numatytos tam tikros taisyklės, susijusios su cheminių medžiagų, kurios yra uždraustos arba kurių naudojimas Europos Sąjungoje (ES) griežtai ribojamas, eksportu. Prieš eksportuodami chemines medžiagas, kurioms taikomas šis reglamentas, eksportuotojai turi iš anksto apie tai pranešti. Be to, cheminės medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija, ir cheminės medžiagos, kurios yra uždraustos arba kurių naudojimas Europos Sąjungoje griežtai ribojamas, negali būti eksportuotos be importuojančios šalies sutikimo.

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad reglamento dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatos taip pat būtų taikomos visoms cheminėms medžiagoms, kai jos yra eksportuojamos iš valstybių narių į kitas konvencijai priklausančias šalis arba kitas valstybes, išskyrus tuos atvejus, jeigu tos nuostatos prieštarauja konkretiems tų šalių ar kitų valstybių reikalavimams.

Susijusios cheminės medžiagos

Šis reglamentas taikomas:

  • tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurioms pagal Roterdamo konvenciją taikoma išankstinio sutikimo tvarka (toliau – IPS tvarka);
  • tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurios yra uždraustos arba griežtai ribojamos Sąjungoje arba valstybėje narėje; ir
  • visoms eksportuojamoms cheminėms medžiagoms klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti.

Šis reglamentas netaikomas tam tikroms medžiagoms:

Nacionalinės valdžios institucijos

Kiekviena valstybė narė paskiria valdžios instituciją arba institucijas, skirtas vykdyti šiame reglamente numatytas administravimo funkcijas.

Cheminių medžiagų kontrolės komitetas

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) padeda Europos Komisijai valdyti techninius, mokslinius ir administracinius aspektus, susijusius su minėtų produktų eksportu ir importu. Ji perduoda pramonininkų informaciją importuojančioms ES nepriklausančioms šalims, tvarko visus susijusius ryšius ir prižiūri pranešimų duomenų bazę, kuria galima naudotis jos interneto svetainėje.

Pranešimo ir aiškaus sutikimo procedūra

Šiame reglamente nustatomi terminai ir įsipareigojimai dėl pranešimo ir aiškaus sutikimo procedūrų pagal kategoriją, kuriai priskiriama cheminė medžiaga.

Importas

Komisija priima galutinį arba laikiną atsakymą dėl susijusios cheminės medžiagos importo. Jei cheminei medžiagai taikomi papildomi apribojimai arba jie iš dalies pakeičiami, Komisija persvarsto sprendimą dėl importo.

Jei cheminė medžiaga yra uždrausta arba griežtai ribojama, Komisija atsižvelgia į šią informaciją priimdama sprendimą dėl importo.

Eksportas

Eksportuotojai turi vykdyti kitų šalių sprendimus dėl importo. Draudžiama eksportuoti cheminę medžiagą šaliai, kuri nepateikė jokio atsakymo dėl šios medžiagos importo. Tačiau cheminė medžiaga gali būti eksportuojama, jeigu importuojanti šalis buvo davusi aiškų sutikimą dėl minimos medžiagos importo.

Apie bet kokios cheminės medžiagos, kuri yra uždrausta arba griežtai ribojama Europos Sąjungoje, eksportą turi būti informuota importuojanti šalis ir ji pagal konvenciją turi patvirtinti tokio pranešimo gavimą.

Keitimasis informacija

Komisija, kuriai padeda ECHA, ir valstybės narės sudaro palankias sąlygas teikti mokslinę, techninę, ekonominę ir teisinę informaciją apie chemines medžiagas, kurioms taikomas šis reglamentas.

Techninė pagalba

Komisija, valstybių narių paskirtosios nacionalinės valdžios institucijos ir ECHA, visų pirma atsižvelgdamos į besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių poreikius, bendradarbiauja teikdamos techninę pagalbą, įskaitant mokymus, siekiant tobulinti infrastruktūrą, pajėgumus ir specialiąsias žinias, būtinus norint tinkamai tvarkyti chemines medžiagas per visą jų gyvavimo ciklą.

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Panaikinimas

Šį reglamentą nuo 2014 m. kovo 1 d. pakeičia Reglamentas (EB) Nr. 689/2008.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012

16.8.2012

-

OL L 201, 2012 7 27

See also

  • Roterdamo konvencija (EN) (ES) (FR)

Paskutinį kartą atnaujinta: 31.01.2013

Top