Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nusikaltimams aplinkai taikoma ES teisė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nusikaltimams aplinkai taikoma ES teisė

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Apibrėžiami įvairūs rimti nusikaltimai, kurie daro žalą aplinkai.

Reikalaujama, kad ES šalys nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už tokius nusikaltimus, jei jie įvykdyti tyčia arba dėl didelio neatsargumo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Neteisėta veika*, kuri daro neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai ir už kurią yra skiriamos sankcijos, apima:

pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą arba išpylimą į orą, dirvožemį ar vandenį;

pavojingų atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą ar šalinimą;

didelio atliekų kiekio vežimą;

pramoninės gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos pavojingos medžiagos, (pvz., dažus ar chemines medžiagas gaminančios gamyklos) eksploatavimą;

branduolinės medžiagos arba kitų pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamybą, apdirbimą, laikymą, naudojimą, vežimą, importą, eksportą ar šalinimą;

didelio kiekio saugomų gyvūnų ir augalų rūšių individų žudymą, laikymą ar prekybą jais;

saugomų buveinių niokojimą;

ozono sluoksnį ardančių medžiagų (pvz., cheminių medžiagų, naudojamų gesintuvuose ar tirpikliuose) gamybą, prekybą jomis ir jų naudojimą.

Sankcijos

ES šalys turi užtikrinti, kad už šioje direktyvoje nurodytus nusikaltimus ar neteisėtą veiką asmenims (fiziniams asmenims)* būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.

Jei nusikaltimą juridinio asmens* (kaip antai įmonės) vardu įvykdo asmuo, einantis vadovaujamas pareigas juridiniame asmenyje, ES šalys turi užtikrinti, kad baudžiamojon atsakomybėn būtų patrauktas ir fizinis asmuo, ir juridinis asmuo.

Jei asmuo, pavaldus juridiniam asmeniui, nevykdė savo priežiūros ar kontrolės pareigų, ES šalys turi užtikrinti, kad baudžiamojon atsakomybėn būtų patrauktas ir fizinis asmuo, ir juridinis asmuo.

Priklausomai nuo ES šalių teisinės sistemos, juridinių asmenų atsakomybė gali būti baudžiamoji arba ne baudžiamojo pobūdžio.

Ši direktyva yra grindžiama Direktyva 2004/35/EB, kuria nustatomos atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti taisyklės.

Baudžiamasis persekiojimas už nusikaltimus aplinkai yra ES šalių atsakomybė. ES šalyse veikia skirtingos teisinės sistemos, todėl nusikaltėliai gali pasinaudoti nepakankama nacionalinių valdžios institucijų komunikacija. Keičiantis geriausia praktika ir rengiant veiksmingo vykdymo metodikas svarbų vaidmenį vaidina aplinkosaugos specialistų tinklai, kaip antai ES aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo darbo tinklas (IMPEL), ES teisėjų forumas aplinkos klausimais (EUFJE) ir Europos prokurorų tinklas aplinkos klausimais (ENPE).

KONTEKSTAS

Nusikaltimai aplinkai

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Neteisėta veika šiame kontekste reiškia ES ar nacionalinių įstatymų pažeidimą, kuriam taikomi Direktyvos 2008/99/EB prieduose nurodyti teisės aktai.

*Fizinis asmuo – žmogus.

*Juridinis asmuo – bet koks juridinis subjektas (pvz., įmonė ar kitas subjektas, turintis juridinių teisių ir įsipareigojimų) pagal nacionalinę teisę, išskyrus valstybes ir viešąsias bei tarptautines organizacijas.

DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, p. 28–37)

paskutinis atnaujinimas 25.11.2015

Top