Help Print this page 
Title and reference
2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas

Efektyvus energijos vartojimas yra pagrindinis Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos komponentas ir veiksminga priemonė kovai su klimato kaita, sąskaitų už energiją mažinimui ir priklausomybės nuo išorinių tiekėjų mažinimui.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: 2011 m. efektyvaus energijos vartojimo planas (KOM(2011) 109 galutinis, 2011 3 8).

SANTRAUKA

Efektyvus energijos vartojimas yra pagrindinis Europos Sąjungos (ES) energetikos politikos komponentas ir veiksminga priemonė kovai su klimato kaita, sąskaitų už energiją mažinimui ir priklausomybės nuo išorinių tiekėjų mažinimui.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiuo komunikatu nustatomas planas skatinantis kurti ekonomiką, kurioje atsižvelgiama į planetos išteklius, įgyvendinamos mažo anglies dioksido kiekio sistemos, gerinama ES energetinė nepriklausomybė ir stiprinamas energijos tiekimo saugumas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Mažas energijos suvartojimas statybų sektoriuje yra labai svarbu, nes šiam sektoriui tenka beveik 40 % viso galutinės suvartojamos energijos kiekio. Šiuo dokumentu pabrėžiami būdai, kuriais gerinamas efektyvus energijos vartojimas šiame sektoriuje, kaip antai architektų ir inžinierių mokymas pagal Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkę ir leidžiant energetikos paslaugų įmonėms skirti pinigų valdžios institucijoms, kad šios sumažintų energijos vartojimą.

Pramonės sektorius šiuo dokumentu raginamas diegti naują įrangą ir infrastruktūrą, kuri atitinka Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvą ir Pramoninių išmetamų teršalų direktyvą.

Šiuo dokumentu siūloma stiprinti Ekologinio projektavimo direktyvą ir nustatyti griežtus standartus buitiniams prietaisams, kaip antai vandens šildytuvams ir kompiuteriams. Be to, vartotojų žinių apie ekologinį ženklą gerinimas turėtų paskatinti rinktis efektyviai energiją naudojančius produktus.

Šiame dokumente paminėtos finansinės priemonės, pavyzdžiui, programa Pažangi energetika Europai ir Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti, kaip būdai efektyviam energijos vartojimui finansuoti. Tačiau remiantis Energijos vartojimo efektyvumo direktyva, kuri buvo sukurta šio dokumento pagrindu, efektyvus energijos vartojimas finansuojamas pagal finansavimo planus, kaip antai „Horizontas 2020“, Europos energijos vartojimo efektyvumo fondas ir Europos struktūriniai ir investicijų fondai.

KONTEKSTAS

Šis planas yra tikslų „20-20-20“ iš ES 2020 m. Klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinio dalis. Kiti du tikslai yra iki 2020 m. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 %, palyginti su 1990 m., ir 20 % ES energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyse „Efektyvus energijos vartojimas“, „Ekologinis ženklas“ ir „Pažangi energetika Europai“ .

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Skirtingi interesai - tai įprasta situacija, kai nei savininkai, nei nuomininkai nenori patys mokėti už pastato efektyvaus energijos vartojimo didinimą, nes nauda tenka dalytis.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10-35).

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1-56).

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.08.2015

Top