Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

Energijos vartojimo kontrolė ir didesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas yra svarbiausios priemonės kovoje su klimato kaita. Europos Sąjunga (ES) nustato bendrą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir skatinimo ją naudoti sistemą.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB.

SANTRAUKA

Energijos vartojimo kontrolė ir didesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas yra svarbiausios priemonės kovoje su klimato kaita. Europos Sąjunga (ES) nustato bendrą atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir skatinimo ją naudoti sistemą.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva, kuria iš dalies keičiamos ir panaikinamos ankstesnės Direktyvos 2011/77/EB ir 2003/30/EB, sukuriama bendra atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo ES sistema, kurios tikslas - apriboti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį ir propaguoti švaresnį transportą. Tuo tikslu direktyva nustatomi visų ES šalių planiniai rodikliai ir bendras tikslas - pasiekti, kad 2020 m. atsinaujinančių išteklių energija sudarytų 20 % ES energijos ir 10 % transporto sektoriuje sunaudojamos energijos kiekio.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Kiekviena ES šalis turi parengti 2020 m. nacionalinį veiksmų planą, kuriame būtų nustatyta atsinaujinančių išteklių energijos dalis transporto, šildymo ir elektros energijos gamybos sektoriuose.
  • ES šalys, siekdamos ekonomiškai siekti planinių rodiklių, gali keistis atsinaujinančių išteklių energija*. ES šalys taip pat gali imti atsinaujinančių išteklių energiją iš ne ES šalių ir įskaičiuoti jos kiekį į savo nacionalinius planus, su sąlyga, kad energija yra vartojama ES ir pagaminta naudojant šiuolaikinius / efektyvius įrenginius.
  • Kiekviena ES šalis privalo garantuoti elektros energijos, šildymo ir aušinimo, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmę.
  • ES šalys turi sukurti infrastruktūrą, reikalingą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui transporto sektoriuje.
  • Biodegalai ir skystieji bioproduktai turi būti gaminami tvariai, nenaudojant žaliavų, gautų iš labai didelės biologinės įvairovės žemės. Europos Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti ES teisės aktą dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės siekiama apriboti biodegalų, naudojamų siekiant nacionalinių planinių rodiklių, dalį.

KONTEKSTAS

Šia direktyva nustatomas vienas iš 20-20-20 tikslų, išdėstytų ES 2020 m. klimato ir energetikos dokumentų rinkinyje. Kiti du tikslai yra iki 2020 m. 20 % sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, palyginti su 1990 m. lygiu, ir 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Atsinaujinančių išteklių energija - neiškastinių išteklių energija, kaip antai vėjo, saulės energija, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai, hidroenergija, biomasė, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos (pvz., metanas).

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie atsinaujinančių išteklių energiją.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/28/EB

2009 6 25

2010 12 5

OL L 140, 2009 6 5, p. 16-62

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (COM(2012) 595 final, 2012 m. spalio 17 d.).

paskutinis atnaujinimas 06.08.2015

Top