Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro monetų leidimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro monetų leidimas

Europos Sąjunga (ES) nustato apyvartinių euro monetų leidimo taisykles, įskaitant progines monetas.

DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 651/2012 dėl euro monetų leidimo.

SANTRAUKA

Valstybės narės gali išleisti dviejų rūšių euro monetas: apyvartines ir kolekcines.

Apyvartinės monetos

Apyvartinės monetos išleidžiamos ir pateikiamos į apyvartą nominaliąja verte.

Nedidelė dalis monetų gali būti pateikiama rinkai didesne nei nominalioji vertė, jei tai pagrįsta ypatinga monetos kokybe, ypatinga pakuote arba papildomai suteiktomis paslaugomis.

Kiekviena valstybė narė, kurios valiuta yra euras, gali išleisti tik dvi progines monetas per metus, išskyrus atvejus, kai:

  • progines monetas kartu išleidžia visos valstybės narės, kurių valiuta yra euras; arba
  • proginė moneta išleidžiama, kai valstybės vadovo postas laikinai laisvas arba jį užima laikinai šias pareigas einantis asmuo.

Bendras į apyvartą išleistų proginių monetų skaičius negali viršyti aukštesnės iš šių dviejų ribų:

  • 0,1 % 2 eurų nominalo monetų, išleistų į apyvartą visų valstybių narių, kurių valiuta yra euras, iki metų, buvusių prieš proginės monetos išleidimo metus, pradžios, bendro skaičiaus. Ši viršutinė riba gali būti padidinta iki 2,0 % visų valstybių narių, kurių valiuta yra euras, 2 eurų nominalo monetų bendro skaičiaus, jei minimas plačiai pripažintas ir labai simboliškas įvykis; arba
  • 5,0 % 2 eurų nominalo monetų, išleistų į apyvartą atitinkamos valstybės narės iki metų, buvusių prieš proginės monetos išleidimo metus, pradžios, bendro skaičiaus.

Kolekcinių monetų leidimas

Kolekcinės monetos teisėtos mokėjimo priemonės statusą turi tik jas išleidusioje valstybėje narėje. Monetas išleidusios valstybės narės tapatybė aiškiai ir atpažįstamai nurodoma ant monetos.

Kad būtų lengvai atskiriamos nuo apyvartinių monetų, kolekcinės monetos turi atitikti visus šiuos kriterijus:

  • jų nominalioji vertė turi skirtis nuo apyvartinių monetų nominaliosios vertės;
  • ant jų neturi būti atvaizdų, kurie būtų panašūs į bendrąsias apyvartinių monetų puses;
  • jų spalva, skersmuo ir svoris turi reikšmingai skirtis nuo apyvartinių monetų arba jos turi skirtis bent dviem iš trijų minėtų požymių; ir
  • jų briauna negali būti figūrinė su smulkiais rantais („ispaniškos gėlės“ formos).

Kolekcinės monetos gali būti pateikiamos rinkai nominaliąja arba didesne verte.

Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių neskatinti, kad kolekcinės monetos būtų naudojamos kaip mokėjimo priemonė.

Konsultavimasis prieš sunaikinant apyvartines monetas

Prieš sunaikindamos apyvartines monetas, valstybės narės konsultuojasi viena su kita ir apie tai informuoja valstybių narių, kurių valiuta yra euras, monetų kalyklų direktorius.

Nuorodos

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 651/2012

2012 08 16

-

OL L 201, 2012 7 27

Paskutinį kartą atnaujinta: 04.02.2013

Top