Help Print this page 
Title and reference
Reikalavimai valstybių narių biudžeto sistemoms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reikalavimai valstybių narių biudžeto sistemoms

Šia direktyva nustatomos išsamios taisyklės, susijusios su valstybių narių nacionalinių biudžeto sistemų ypatumais. Šios taisyklės yra biudžeto priežiūros sistemos Europos Sąjungoje (ES) dalis. Jos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi stabilumo ir augimo pakte numatytų įpareigojimų.

DOKUMENTAS

2011 m. lapkričio 8 d. direktyva 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL L 306, 2011 11 23).

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma valstybių narių nacionalinėms biudžeto sistemoms. Jos reiškia priemonių, taisyklių ir institucijų, kuriais paremta valstybės narės vykdoma valdžios sektoriaus biudžeto ir fiskalinė politika, rinkinį.

Apskaitos ir statistinės atskaitomybės sistema viešajame sektoriuje

Valstybės narės turi būti įdiegusios nacionalines viešojo sektoriaus apskaitos sistemas, kurios visapusiškai ir nuosekliai aprėpia visus valdžios sektoriaus subsektorius.

Šios apskaitos sistemos turi leisti valstybėms narėms užtikrinti reguliarų biudžeto duomenų, susijusių su valdžios sektoriumi, publikavimą remiantis pinigų apskaitos principu ir pateikiant informaciją, kurios reikia patikimiems duomenims pagal nacionalinių apskaitos sistemų sąvokas ir apibrėžtis.

Be to, viešojo sektoriaus apskaitos sistemoms turi būti taikoma vidaus kontrolė ir atliekamas jų nepriklausomas auditas.

Galiausiai, direktyva Komisija raginama iki 2012 m. pabaigos atlikti tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų tinkamumo valstybėms narėms vertinimą.

Biudžeto planavimo prognozės

Valstybės narės turi pagrįsti savo biudžeto planavimą kiek galima tikroviškesnėmis makroekonominėmis ir biudžeto prognozėmis. Šios prognozės apima pagrindinių fiskalinių kintamųjų analizę skirtingų augimo ir palūkanų normų prielaidų atvejais.

Valstybės narės skelbia ne tik savo makroekonomines ir biudžeto prognozes, bet ir metodus ir parametrus, kuriais tokios prognozės grindžiamos. Jos taip pat nurodo, kuri institucija atsakinga už šių prognozių rengimą.

Valstybių narių prognozės vėliau lyginamos su Komisijos parengtomis prognozėmis. Pastaroji taip pat privalo paskelbti metodiką, prielaidas ir atitinkamus parametrus, kuriais tos prognozės paremtos. Dideli valstybių narių ir Komisijos prognozių skirtumai apibūdinami pagrindžiant.

Skaitinės fiskalinės taisyklės

Kiekviena valstybė narė nustato jai būdingas skaitines fiskalines taisykles, kuriomis taip pat grindžiama ES biudžeto priežiūra. Tokiomis taisyklėmis siekiama išvengti perviršinio viešojo deficito ir per didelės skolos susidarymo.

Kiekvienai šaliai būdingose fiskalinėse taisyklėse patikslinami šie elementai:

 • siektinų rodiklių apibrėžimas ir taisyklių taikymo sritis;
 • veiksminga ir laiku atliekama taisyklių laikymosi stebėsena, pagrįsta patikima ir nepriklausoma analize, kurią atliktų nepriklausomos įstaigos arba nuo valstybių narių fiskalinių institucijų funkciškai nepriklausomos įstaigos;
 • taisyklių nesilaikymo pasekmės.

Vidutinės trukmės biudžeto sistemos

Valstybės narės sukuria vidutinės trukmės biudžeto sistemą. Ši sistema apibrėžiama kaip procedūrų visuma, kuria biudžeto politikos kūrimas pratęsiamas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Pagal šią sistemą patvirtinamas bent trejų metų fiskalinio planavimo laikotarpis.

Biudžeto sistema apima toliau išvardytas procedūras:

 • visapusiški ir skaidrūs daugiamečiai biudžeto tikslai, pavyzdžiui, išreikšti valdžios sektoriaus deficitu ar viešąja skola;
 • visų pagrindinių valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų straipsnių projekcijos;
 • numatytos vidutinės trukmės politikos, darančios poveikį valdžios sektoriaus finansams, aprašymas;
 • vertinimas, kaip numatyta politika gali paveikti ilgalaikį tiesioginį valdžios sektoriaus finansų tvarumą.

Kontekstas

Stabilumo ir augimo paktas yra taisyklių visuma, užtikrinanti ekonomikos ir biudžeto priežiūrą Europos lygiu, siekiant ekonominio ir finansinio ES stabilumo.

2011 m. buvo įvykdyta plataus masto stabilumo ir augimo pakto reforma. Todėl stabilumo ir augimo paktas nuo šiol apjungia šešis teisės aktus, įsigaliojusius 2011 m. gruodžio 13 d.:

 • reglamentą (ES) Nr. 1173/2011 dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje;
 • reglamentą (ES) Nr. 1174/2011 dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje;
 • reglamentą (ES) Nr. 1175/2011 , kuriuo keičiamos biudžeto būklės priežiūros procedūros;
 • reglamentą (ES) Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo;
 • reglamentą (ES) Nr. 1177/2011 , kuriuo keičiama perviršinio deficito procedūra;
 • šią direktyvą dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms. Šiandien ji taikoma visa apimtimi. Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas buvo 2013 m. gruodžio 31 d., nes 2012 m. pabaigoje Komisija turėjo pristatyti tarpinę įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/85/ES

2011 12 13

2013 12 31

OL L 306, 2011 11 23

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl suderintų viešojo sektoriaus apskaitos standartų diegimo valstybėse narėse TVSAS tinkamumas valstybėms narėms [ COM(2013) 114 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Komisijos ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2013 m. valstybių narių pateiktų fiskalinių duomenų kokybės [ COM(2014) 122 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Ataskaita yra parengta pagal duomenų, pateiktų 2013 m. pagal perviršinio deficito procedūrą (PDP), įvertinimo pagrindinius rezultatus. Komisija pastebi, kad 2013 m. ir toliau gerėjo biudžeto duomenų pateikimo kokybė.

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.06.2014

Top