Help Print this page 
Title and reference
Euro įvedimas: konvergencijos kriterijai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro įvedimas: konvergencijos kriterijai

Prieš įsivesdama eurą kaip bendrą valiutą, ES valstybė narė privalo įvykdyti tam tikrą skaičių ekonominių ir finansinių sąlygų, dar vadinamų konvergencijos kriterijais. Tokių sąlygų yra keturios:

  • kainų stabilumas;
  • gera valstybės finansų padėtis;
  • įsijungimas į ES valiutų kurso mechanizmą;
  • palūkanų normų konvergencija.

Taigi, jei kuri nors valstybė narė yra kandidatė įsivesti eurą, Europos Sąjungos Taryba tikrina, ar ši valstybė narė atitinka visus keturis pirmiau išvardytus kriterijus. Tokiu atveju Taryba priima sprendimą, kuriuo valstybei narei leidžiama įsivesti eurą ir kuriame išsamiai aprašomi šios valstybės narės laimėjimai siekiant atitikti konvergencijos kriterijus.

Kainų stabilumas

Valstybės narės privalo įrodyti ilgalaikį kainų stabilumą. Norėdama patikrinti šio kriterijaus atitiktį, Taryba vienus metus stebi, kaip valstybėje narėje kinta infliacija. Tada ji palygina infliacijos lygį toje šalyje ir trijose valstybėse narėse, kuriose kainų stabilumas didžiausias. Jeigu infliacijos lygis valstybėje narėje kandidatėje ne daugiau kaip 1,5 % viršija trijų geriausius rezultatus parodžiusių valstybių narių infliacijos lygį, laikoma, kad kainų stabilumo kriterijus įvykdytas.

Gera valstybės finansų padėtis

Kandidatuojanti valstybė narė privalo įrodyti savo viešųjų finansų tvarumą. Kitaip sakant, valstybės narės biudžete neturi būti per didelio deficito.

Įsijungimas į ES valiutų kurso mechanizmą

Europos valiutų kurso mechanizmas yra euro valiutos ir euro neįsivedusių valstybių narių valiutų keitimo kurso mechanizmas. Jo pagrindinis tikslas – stabilizuoti Europos valiutų keitimo kursus išvengiant per didelio euro ir kitų nacionalinių valiutų vertės svyravimo.

Ta pati valstybė narė kandidatė įsivesti euro valiutą privalo bent dvejus metus būti naudojusi Europos valiutų kurso mechanizmą. Be to, per tuos dvejus metus ji negali būti patyrusi didelės savo valiutos keitimo kurso įtampos.

Ilgalaikių palūkanų normų konvergencija

Ilgalaikės palūkanų normos apskaičiuojamos atsižvelgiant į valstybių narių įsiskolinimą, t. y. praktiką, kai jos išleidžia obligacijų ar lygiaverčių vertybinių popierių.

Valstybės narės, kandidatuojančios įsivesti eurą, ilgalaikė palūkanų norma palyginama su tam tikra pamatine verte. Ši pamatinė vertė gaunama apskaičiavus trijų ES valstybių narių, pasižyminčių didžiausiu kainų stabilumu, vidutinę ilgalaikę palūkanų normą. Kad valstybė narė kandidatė atitiktų šį kriterijų, jos palūkanų norma negali pamatinės vertės viršyti daugiau kaip 2 %.

Konvergencijos ataskaita

Konvergencijos kriterijų neatitinkančioms valstybėms narėms taikoma Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo leidžianti nukrypti nuostata. Ne rečiau negu kas dvejus metus Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas parengia valstybių narių konvergencijos ataskaitas. Šiose ataskaitose analizuojama valstybių narių pažanga, pasiekta laikantis konvergencijos kriterijų.

Primenama, kad Danijai ir Jungtinei Karalystei taikomas atleidimas nuo Ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo. Šios dvi valstybės narės kol kas neketina įsivesti euro valiutos. Taigi jos neturi su konvergencijos kriterijais susijusių pareigų.

Kontekstas

Konvergencijos kriterijų teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos (ES) veikimo 140 straipsnis ir prie ES steigimo sutarčių pridedamas Protokolas Nr. 13.

Paskutinį kartą atnaujinta: 15.10.2010

Top