Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dvejopo naudojimo prekės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Dvejopo naudojimo prekės

ES kontroliuoja dvejopo naudojimo prekių eksportą. Dvejopo naudojimo prekės - tai prekės, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, kaip antai uranas, kuris gali būti naudojamas ir elektros energijos gamybai, ir branduoliniams ginklams. Kontrolės priemonėmis siekiama užtikrinti, kad laikomasi tarptautinių įsipareigojimų ir pareigų, ypač dėl platinimo (t. y. užkertamas kelias branduolinių ginklų plitimui).

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu siekiama nustatyti Europos Sąjungos bendrą dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, tranzito ir tarpininkavimo (tarpininkų, kurie perka ir parduoda kitų vardu, paslaugų) sistemą. Jame pateikiamas bendras ES kontrolės priemonių sąrašas ir jų įgyvendinimo taisyklės. Dvejopo naudojimo prekių eksportui iš ES į ne ES šalis reikalingas eksporto leidimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Dvejopo naudojimo prekės yra prekės, kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba. Pastaraisiais metais prekyba šiomis prekėmis palaipsniui didėja ir sudaro nemažą ES išorės prekybos dalį. 2013 m. kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš ES apimtis išaugo iki 85 mlrd. EUR.

Eksporto leidimas. I priede pateikiamas dvejopo naudojimo prekių, kurioms reikalingas leidimas, sąrašas.

Tam tikrų dvejopo naudojimo prekių, neišvardytų I priede, eksportui gali būti taikomas leidimas, jei yra pagrindo manyti, kad jas ketinama naudoti biologiniams, cheminiams, branduoliniams ginklams ar balistinių raketų programai arba pažeidžiant ginklų embargą.

Išimtiniais atvejais ES šalys gali taikyti I priede neišvardytoms prekėms papildomas kontrolės priemones visuomenės saugumo arba žmogaus teisių apsaugos sumetimais.

ES šalys taip pat gali taikyti apribojimus su dvejopo naudojimo prekėmis susijusių tarpininkavimo paslaugų teikimui ir tokių prekių tranzitui per ES.

Reglamentu (ES) Nr. 388/2012 atnaujinamas I priedas. Jis yra suderinamas su tarptautinėmis taisyklėmis ir įsipareigojimais, prisiimtais dėl ES dalyvavimo Australijos grupėje, Raketų technologijų kontrolės režime, Branduolinių tiekėjų grupėje, Vasenaro susitarime dėl įprastinės ginkluotės ir dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės ir Cheminio ginklo uždraudimo sutartyje.

Laisvas dvejopo naudojimo prekių judėjimas ES. Dvejopo naudojimo prekėmis galima laisvai prekiauti ES, išskyrus kai kurias problemines prekes, išvardytas reglamento IV priede (kaip antai elektra įjungiamus sprogmenų detonatorius).

Eksporto leidimai skirstomi į keturias rūšis:

 • 1.

  ES bendrieji eksporto leidimai (ESBEL), kurie leidžia eksportuoti dvejopo naudojimo prekes į tam tikras šalis, laikantis tam tikrų sąlygų (žr. reglamento II priedą). Jie taikomi:

  • eksportui į šalis, kaip antai Australiją, Kanadą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas;
  • eksportui po remonto / pakeitimo;
  • laikinam eksportui į parodas / muges;
  • telekomunikacijoms ir cheminėms medžiagoms;
 • 2.

  bendrieji nacionaliniai eksporto leidimai (BNEL), kuriuos gali išduoti ES šalys, jei jie yra suderinami su esamais ESBEL ir neapima prekių, išvardytų reglamento II priede (pvz., urano, žmogaus ir gyvūnų patogenų, kaip antai tam tikrų virusų, įskaitant Ebolos);

 • 3.

  visuotiniai leidimai, kuriuos išduoda nacionalinės institucijos konkrečiam eksportuotojui skirtingoms prekėms eksportuoti į skirtingas šalis ar skirtingiems galutiniams naudotojams;

 • 4.

  atskirieji leidimai, kuriuos išduoda nacionalinės institucijos konkrečiam eksportuotojui vienai arba kelioms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui ne ES šalyje.

Eksporto kontrolės institucijų tinklas. Reglamentu nustatomas nacionalinių eksporto kontrolės institucijų tinklas, kuris keičiasi informacija.

Dvejopo naudojimo prekių sąrašo atnaujinimas

Tam, kad ES dvejopo naudojimo prekių sąrašą būtų galima reguliariai atnaujinti, Reglamentu (ES) Nr. 599/2014 Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti aktus. Jei Europos Parlamentas ar Taryba prieštarauja kokiems nors deleguotiesiems aktams, jie neįsigalioja.

Eksporto kontrolės politikos peržiūra

Reglamente reikalaujama, kad Europos Komisija atliktų eksporto kontrolės politikos peržiūrą. 2013 m. spalio mėn. Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentuiįgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą. Joje daroma išvada, kad nors esamas eksporto kontrolės režimas suteikia tvirtą teisinį ir institucinį pagrindą, jį reikėtų patobulinti, siekiant sukurti šiuolaikinius kontrolės pajėgumus, kurių ES prireiks ateityje. 2014 m. buvo priimtas komunikatas, kuriame nustatyta ilgalaikė vizija dėl ES strateginių eksporto kontrolės priemonių ir įvardytos konkrečios politikos galimybės modernizuoti eksporto kontrolės sistemą. Šiuo metu Komisija atlieka poveikio vertinimą ir 2016 m. pradžioje planuoja pristatyti naują teisės aktą.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie dvejopo naudojimo prekių kontrolės priemones.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009

2009 8 27

-

OL L 134, 2009 5 29, p. 1-269

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1232/2011

2012 1 7

-

OL L 326, 2011 12 8, p. 26-44

Reglamentas (ES) Nr. 388/2012

2012 6 15

-

OL L 129, 2012 5 16, p. 12-280

Reglamentas (ES) Nr. 599/2014

2014 7 2

-

OL L 173, 2014 6 12, p. 79-83

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Eksporto kontrolės politikos peržiūra. Saugumo ir konkurencingumo užtikrinimas kintančiame pasaulyje“ (COM(2014) 244 final , 2014 4 24).

paskutinis atnaujinimas 01.03.2015

Top