Help Print this page 
Title and reference
Maisto produktų ženklinimas etiketėmis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maisto produktų ženklinimas etiketėmis

Europos Sąjunga (ES) tobulina maisto produktų ženklinimo etiketėmis taisykles, kad vartotojui būtų įskaitomai ir suprantamai pateikta visa svarbiausia informacija, ir kad jis pirkdamas produktus pakankamai apie juos žinotų. Dėl visuomenės sveikatos priežasčių naujos taisyklės sustiprina apsaugą nuo alergenų.

DOKUMENTAS

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maisto tiekimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinama Komisijos direktyva 87/250/EEB , Tarybos direktyva 90/496/EEB , Komisijos direktyva 1999/10/EB , Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB , Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004.

SANTRAUKA

Šis reglamentas sujungia direktyvas 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo etiketėmis ir 90/496/EEB dėl maistingumo ženklinimo, siekiant pagerinti informacijos lygius bei apsaugoti Europos vartotojus.

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas maisto verslo operatoriams visuose maisto tiekimo grandinės etapuose. Jis taikomas visiems galutiniam vartotojui skirtiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų tiekiamus maisto produktus ir viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto produktus.

Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio konkretiems maisto produktams taikomose specifinėse Europos Sąjungos (ES) nuostatose nustatytiems ženklinimo reikalavimams.

Bendrieji reikalavimai

Maisto produktų ženklinimas, jų pateikimas bei reklama neturi:

Informacija apie maistą turi būti tiksli, aiški ir lengvai suprantama vartotojui.

Maisto verslo operatorių atsakomybė

Maisto verslo operatorius, kurio pavardė arba įmonės pavadinimas naudojamas prekiaujant maisto produktu - arba importuotojas, jei tas operatorius nėra įsisteigęs ES - yra atsakingas už informacijos apie maistą tiekimą. Jis turi užtikrinti, kad būtų teikiama tiksli informacija tiek pagal taikomus informaciją apie maistą reglamentuojančius teisės aktus, tiek pagal atitinkamus nacionalinių nuostatų reikalavimus.

Jei maisto produktai yra fasuoti, privaloma informacija turi būti nurodyta ant pakuotės arba prie jos pritvirtintoje etiketėje.

Jei maisto produktai yra nefasuoti, informacija apie maistą turi būti perduota šiuos maisto produktus gaunančiam operatoriui, kad prireikus jis galėtų ją pateikti galutiniam vartotojui.

Privalomi duomenys

Privaloma informacija turi būti lengvai suprantama ir matoma, gerai įskaitoma ir, jei reikia, neištrinama. Rašmenų aukštis turi būti mažiausiai 1,2 mm (išskyrus mažų matmenų pakuotes ir tarą).

Privaloma nurodyti šiuos duomenis:

 • pavadinimą;
 • sudedamųjų dalių sąrašą. Visos dirbtinai sukurtų nanomedžiagų pavidalu esančios sudedamosios dalys aiškiai nurodomos sudedamųjų dalių sąraše. Po tokių sudedamųjų dalių skliausteliuose nurodomas žodis nano;
 • medžiagas, sukeliančias alergiją arba netoleravimą (žemės riešutai, pienas, garstyčios, žuvis, glitimo turintys javai ir kt.);
 • tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekį;
 • maisto produkto grynąjį kiekį;
 • minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą Tinka vartoti iki … (data);
 • visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas;
 • maisto verslo operatoriaus arba importuotojo pavardę, arba įmonės pavadinimą bei adresą;
 • kilmės šalį arba kilmės vietą kai kurių rūšių mėsai, pienui arba jei šios informacijos nepateikimas gali suklaidinti vartotoją;
 • vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą;
 • daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais;
 • maistingumo deklaraciją.

Privaloma informacija apie pavadinimą, grynąjį kiekį bei faktinę alkoholio koncentraciją turi būti tame pačiame regėjimo lauke.

Privaloma informacija turi būti pateikta vartotojui lengvai suprantama kalba, o prireikus – keliomis kalbomis.

Galimybė neteikti tam tikrų privalomų duomenų

Numatytos specialios nuostatos:

 • pakartotiniam naudojimui skirtiems stikliniams buteliams;
 • mažų matmenų pakuotėms;
 • maisto produktų, nurodytų V priede, maisto deklaracijai;
 • gėrimams, kurių alkoholio koncentracija tūrio procentais didesnė kaip 1,2 %.

Savanoriškai teikiama informacija

Savanoriškai teikiama informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • ja nėra klaidinamas vartotojas;
 • vartotojui ji nėra dviprasmiška ar paini;
 • prireikus, ji yra grindžiama atitinkamais moksliniais duomenimis.

Be to, savanoriškai teikiama informacija turi būti išdėstoma taip, kad netrūktų vietos privalomai informacijai apie maistą.

Komisija turi taikyti priemones, kad užtikrintų, jog savanoriškai teikiama informacija, siekianti nurodyti a) informaciją apie galimą alergijas arba netoleravimą sukeliančių medžiagų buvimą, b) informaciją apie maisto produktų tinkamumą vegetarams arba veganams, c) referencinius tam tikrų gyventojų grupių vartojimo kiekius, ir kt. atitinka aukščiau minėtus reikalavimus.

Taikymo pradžios data

Šis reglamentas taikomas nuo 2014 m. gruodžio 13 d., išskyrus nuostatas dėl privalomos maistingumo deklaracijos, kurios taikomos nuo 2016 m. gruodžio 13 d.

VI priedo dėl maisto produkto pavadinimo ir konkrečių papildomų duomenų taikymo pradžia yra 2014 m. sausio 1 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011

2011 12 12

-

OL L 304, 2011 11 22

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1363/2013

2014 1 8

-

OL L 343, 2013 12 19

Paskutinį kartą atnaujinta: 21.04.2014

Top