Help Print this page 
Title and reference
Žaislų saugos užtikrinimas Europos Sąjungoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žaislų saugos užtikrinimas Europos Sąjungoje

Visi žaislai, pagaminti Europos Sąjungoje (ES) arba į ją įvežti, turi atitikti griežtus saugos reikalavimus prieš jiems patenkant į rinką. Šie reikalavimai yra retkarčiais atnaujinami, atsižvelgiant į techninę pažangą ir mokslines žinias.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos.

SANTRAUKA

Visi žaislai, pagaminti Europos Sąjungoje (ES) arba į ją įvežti, turi atitikti griežtus saugos reikalavimus prieš jiems patenkant į rinką. Šie reikalavimai yra retkarčiais atnaujinami, atsižvelgiant į techninę pažangą ir mokslines žinias.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

2009 m. direktyvoje nustatyti saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti ES rinkai tiekiami žaislai. Joje išdėstytos įvairių tiekimo grandinės operatorių - nuo gamintojų iki mažmenininkų - konkrečios pareigos. Reikalavimais siekiama užtikrinti aukštą sveikatos ir saugos lygį, apsaugoti visuomenę bei aplinką ir garantuoti sąžiningą konkurenciją ES žaislų rinkoje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Žaislai - tai gaminiai, suprojektuoti ir skirti vien tik arba ne vien tik žaisti vaikams iki 14 metų.

Gamintojai, gerai išmanantys savo gaminius, turi pareigą užtikrinti, kad jų žaislai atitinka visus taikomus saugos reikalavimus.

Importuotojai gali pateikti į rinką žaislus, pagamintus ne ES, tik jei jie atitinka visus taikomus saugos reikalavimus.

Platintojai ir mažmenininkai turi rūpestingai užtikrinti atitiktį taikomiems saugos reikalavimams.

Nacionalinės valdžios institucijos vykdo rinkos priežiūrą.

Žaislams, atitinkantiems esminius saugos reikalavimus, išduodama EB atitikties deklaracija, jie turi būti pažymėti „CE“ ženklu ir jais gali būti prekiaujama visoje ES.

Šis teisės aktas netaikomas viešo naudojimo žaidimo aikštelių įrangai, viešo naudojimo automatiniams žaidimų aparatams, žaislinėms transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais, žaisliniams garo varikliams ir laidyklėms bei timpoms.

Direktyva yra retkarčiais atnaujinama, paprastai siekiant nustatyti žaisluose naudojamų cheminių medžiagų (kaip antai kadmio, bario ir bisfenolio A) saugią koncentraciją.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/48/EB

2011 7 20Išskyrus II priedo III dalį (cheminės saugos reikalavimai): 2013 7 20

2011 1 20

OL L 170, 2009 6 30, p. 1-37

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2012/7/ES

2013 7 20

2013 1 20

OL L 64, 2012 3 3, p. 7-8

Reglamentas (ES) Nr. 681/2013

2013 7 20

-

OL L 195, 2013 7 18, p. 16-17

Direktyva 2014/79/ES

2015 12 21

2015 12 21

OL L 182, 2014 6 21, p. 49-51

Direktyva 2014/81/ES

2015 12 21

2015 12 21

OL L 183, 2014 6 24, p. 49-51

Direktyva 2014/84/ES

2015 7 1

2015 7 1

OL L 192, 2014 7 1, p. 49-51

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Oficialusis leidinys L 396, 2006 12 30, p. 1-849).

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (Oficialusis leidinys L 353, 2008 12 31, p. 1-1355).

Paskutinį kartą atnaujinta: 02.01.2015

Top