Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES strategija dėl mitybos, antsvorio ir nutukimo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES strategija dėl mitybos, antsvorio ir nutukimo

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos Baltoji knyga dėl su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusių sveikatos problemų (KOM(2007) 279, galutinis)

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI BALTOJI KNYGA?

 • Europos Komisija pateikė integruotą požiūrį siekiant sumažinti netinkamos mitybos, antsvorio ir nutukimo sukeltas sveikatos problemas ES.
 • Baltojoje knygoje pirmiausia siūlomi veiksmai, kurių įvairūs partneriai gali imtis sprendžiant šią visuomenės sveikatos problemą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Šie veiksmai papildo ir remia esamas ES šalių priemones.
 • Ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams ir ekonominiams nutukimo problemos aspektams, nes ši problema siejama su palankių sąlygų neturinčiomis visuomenės grupėmis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindinis Baltosios knygos tikslas yra sumažinti rizikingą elgseną, kuri lemia antsvorį ir nutukimą, kaip antai netinkama mityba ir nepakankamas fizinis aktyvumas.

Šio tikslo siekiama daugiausia dėmesio skiriant veiksmams, kurie:

 • suteikia galimybę vartotojams priimti pagrįstus sprendimus renkantis sveiką maistą (pvz., maistingesnius produktus) parduotuvėse ir valgyklose;
 • skatina privačiojo sektoriaus dalyvavimą:
  • maisto pramonė galėtų keisti maisto produktų sudėtį, visų pirma sumažinant druskos, cukraus ir riebalų kiekį,
  • darbdaviai galėtų skatinti sveiką gyvenseną (pvz., vykti į darbą ir iš jo pėsčiomis arba dviračiu);
 • motyvuoja žmones daugiau mankštintis, pabrėžiant fizinio aktyvumo naudą.

Partnerystės

 • Baltojoje knygoje akcentuojama partnerysčių kūrimo visoje ES svarba, kad būtų imtasi veiksmų vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Tai apima privačiojo sektoriaus (pvz. maisto gamintojų arba reklamos pramonės), visuomenės sveikatos sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijų (pvz., sporto ir vartotojų asociacijų) bendrą darbą.
 • Remiantis 2005 m. sukurta ES mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos platforma, Baltojoje knygoje siūloma kurti panašias platformas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ES šalyse. Vietos suinteresuotųjų šalių (pvz., asociacijų ir mažųjų įmonių) dalyvavimas yra strategijos sėkmės pagrindas, nes sukuriama grupės dinamika ir susiejama kiek įmanoma daugiau dalyvių visais lygmenimis.
 • ES šalių valdžios institucijos atsako už:
  • koordinavimą, siekiant užtikrinti priemonių reikalingumą visuomenės sveikatos srityje, ir
  • žiniasklaidos skatinimą dalyvauti rengiant bendrus pranešimus ir kampanijas.
 • Mitybos ir fizinio aktyvumo aukšto lygio grupė skatina keitimąsi patirtimi ir geresnius ryšius su vyriausybėmis. Ji siekia užtikrinti, kad ES šalys (taip pat Norvegija ir Šveicarija) keistųsi idėjomis ir gerąja patirtimi šioje vyriausybės politikos srityje.

Tarpdisciplininis metodas

 • Nors pagrindinis klausimas yra visuomenės sveikata, Baltojoje knygoje, be partnerystės visuose lygmenyse akcentavimo, taip pat pabrėžiamas faktas, kad sprendžiant antsvorio ir nutukimo problemą reikalingas suderintas metodas, apimantis įvairius politikos sektorius, pavyzdžiui:
  • švietimą: informavimo kampanijų vaikams ir suaugusiesiems organizavimas;
  • vartotojų politiką: aiškios ir išsamios informacijos apie maisto produktų pasirinkimą, pvz., maistingumo ženklinimą, teikimas;
  • sportą: organizuoto sporto prieinamumo ir didesnio fizinio aktyvumo skatinimas;
  • miestų planavimą ir darnųjį transportą: aktyvaus vykimo į darbą ir iš jo skatinimas, pvz., vykimas į darbą ir iš jo pėsčiomis arba dviračiu, ir kita veikla;
  • mokslinius tyrimus: išsiaiškinimas, kas lemia maisto produktų pasirinkimą, visų pirma pagal programos „Horizontas 2020“ „Maisto ir sveikos mitybos kryptį“;
  • žemės ūkį: galimybė rinktis sveikesnius maisto produktus, atiduodant produkcijos perteklių mokyklų valgykloms ir vaikų poilsio centrams, siekiant skatinti sveikesnę mitybą.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija kuriant bendrą duomenų apie mitybą ir fizinį aktyvumą saugyklą – tai yra Europos chartijos dėl kovos su nutukimu tęsinys, priimtas 2006 m. lapkričio 16 d. Stambule.

Politikos stebėsena ir vertinimas

Duomenys apie nutukimą ir antsvorį stebimi:

 • aukščiausiuoju lygmeniu, siekiant gauti aiškius ir palyginamus duomenis apie bendrus pažangos rodiklius remiantis Europos pagrindiniais sveikatos rodikliais, kurie susiję su mityba ir fiziniu aktyvumu;
 • šalies lygmeniu, siekiant įvertinti esamą veiklą ir jos poveikį;
 • individualių veiksmų lygmeniu.

Veiksmai yra sistemingai vertinami siekiant nustatyti, kurie iš jų yra sėkmingi.

Pažangos stebėjimas

2014 m. liepos mėn. Taryba priėmė išvadas dėl mitybos ir fizinio aktyvumo. Atkreipiant dėmesį, kad iki 7 % sveikatos priežiūros biudžeto lėšų kasmet išleidžiama tiesiogiai ligoms, susijusioms su nutukimu, o dėl sumažėjusio produktyvumo ir ankstyvos mirties patiriama netiesioginių išlaidų, šiose išvadose išvardijami veiksmai, kurių reikia padėčiai ištaisyti.

KONTEKSTAS

ES veiksmų poreikis mitybos ir fizinio aktyvumo srityje kilo dėl to, kad netinkama mityba ir nedidelis fizinis aktyvumas sudaro 7 iš 7 pagrindinių rizikos veiksnių sveikatai Europoje. Antsvorio ir nutukimo atvejų gerokai padaugėjo nuo devintojo dešimtmečio. Daugelyje ES šalių daugiau kaip 50 % suaugusiųjų šiuo metu turi antsvorį arba yra nutukę, o vaikų su antsvoriu skaičius yra didelis ir vis dar auga.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (KOM(2007) 279, galutinis, 2007 5 30)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos išvados dėl mitybos ir fizinio aktyvumo (2014/C 213/01) (OL C 213, 2014 7 8, p. 1–6)

paskutinis atnaujinimas 18.04.2016

Top