Help Print this page 
Title and reference
Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema

Rekomendacijoje nustatoma nauja orientacinė priemonė, skirta padėti ES šalims ir dalyvaujančioms šalims plėtoti, tobulinti ir įvertinti savo profesinio mokymo sistemas. Europos kokybės užtikrinimo orientacinė sistema suteikia naują postūmį skaidrumui, taigi ir mobilumui, siūlydama bendrą priemonę kokybės valdymo metodams plėtoti.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (Oficialusis leidinys C 155, 2009 7 8).

SANTRAUKA

Europos kokybės užtikrinimo orientacinė sistema - tai nauja orientacinė priemonė, skirta padėti ES šalių institucijoms remti ir stebėti savo profesinio mokymo sistemų tobulinimą.

Kokybės užtikrinimas gali būti naudojamas kaip sistemingas požiūris į švietimo sistemų modernizavimą, ypač didinant mokymo veiksmingumą. Todėl kiekviena profesinio mokymo politikos iniciatyva turėtų būti paremta šia priemone.

ES šalys raginamos ją plėtoti ir ja naudotis savanoriškai. Pagrindiniai orientacinės sistemos naudotojai bus nacionalinės ir regionų valdžios institucijos, taip pat viešosios ir privačios institucijos, atsakingos už profesinio mokymo kokybės užtikrinimą ir gerinimą.

Įgyvendinimas

Sistema yra orientacinė priemonė, teikianti metodinius patarimus, padėsiančius ES šalims aiškiai ir nuosekliai įvertinti, ar priemonės, kurių reikia jų profesinio mokymo sistemų kokybei gerinti, yra įgyvendintos, ar jas reikia peržiūrėti.

Sistemos siūloma metodika grindžiama:

  • ciklu, kurį sudaro keturi etapai (planavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir peržiūra), nurodyti profesinio mokymo paslaugų teikėjams ir (arba) sistemoms;
  • kokybės kriterijais ir orientaciniais kiekvieno ciklo etapo aprašais (I priedas);
  • bendrais tikslų, metodų, procedūrų ir mokymo rezultatų vertinimo rodikliais. Kai kurie rodikliai turi būti pagrįsti statistiniais duomenimis, kiti yra kokybinio pobūdžio (II priedas).

Rekomendacijoje pabrėžiama kokybės gerinimo kultūra ir atsakomybė visais lygmenimis, t. y. profesinio mokymo sistemos, profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir kvalifikacijos suteikimo lygmenimis. Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema teikia svarbą sisteminiam savęs vertinimui. Ji apima vidaus ir išorės vertinimo mechanizmus, kuriuos turi nustatyti ES šalys. Taip bus galima gauti grįžtamąjį ryšį apie pasiektą pažangą.

ES šalys vėliausiai iki 2011 m. birželio 18 d. turėjo parengti sistema paremtus metodus, skirtus jų nacionalinėms kokybės sistemoms gerinti. Šiame metodų kūrimo procese turėjo dalyvauti visos atitinkamos suinteresuotosios šalys.

Europos kokybės užtikrinimo tinklas

Rekomendacijoje ES šalys raginamos aktyviai dalyvauti Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo tinkle ir jį naudoti kaip pagrindą toliau plėtojant bendrus profesinio mokymo kokybės gerinimo principus ir priemones nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.

Rekomendacijoje ES šalys taip pat skatinamos įsteigti profesinio mokymo klausimams skirtus Nacionalinius kokybės užtikrinimo orientacinius punktus, kurie suburtų kompetentingas institucijas ir įtrauktų visus susijusius nacionalinio ir regionų lygmenų dalyvius. Šie orientaciniai punktai remia aktyvią ir konkrečią sistemos plėtotę nacionaliniu lygmeniu, remia ES šalių savęs vertinimą bei tinklo darbą ir skleidžia informaciją visoms suinteresuotosioms šalims.

Kontekstas

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema yra viena iš daugelio mobilumą skatinančių Europos iniciatyvų. Ji skatina Europos kvalifikacijų sistemos (EKS) ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) įgyvendinimą.

Rekomendacija reaguojama į 2002 m. Barselonoje priimtas Europos Vadovų Tarybos rezoliucijas, kuriomis ji iškėlė tikslą iki 2010 m. Europos švietimo ir mokymo sistemas padaryti pasauliniais orientyrais. Ji taip pat atitinka Kopenhagos procesą, kuris susijęs su bendradarbiavimo atnaujinimu profesinio mokymo srityje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo įgyvendinimo ( COM(2014) 30 final , 2014 1 28 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Tai pirmoji Europos Sąjungos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo pažangos ataskaita, teikiama po priimtos rekomendacijos. Pagrindinės jos išvados:

  • Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET) padėjo puoselėti Europos šalių profesinio mokymo kokybės kultūrą bei ją įgyvendinti praktiškai, visų pirma EQAVET tinkle plėtojant kokybės priemones;
  • tokios priemonės visų pirma skirtos instituciniam (mokyklų) paslaugų teikimui (daugiausia pirminio ir iš dalies tęstinio profesinio mokymo), mažesnis poveikis daromas mokymuisi darbo vietoje ir neformaliajam mokymuisi (kurie sudaro didžiąją tęstinio profesinio mokymo dalį, tačiau yra svarbūs ir pirminio dualinio profesinio mokymo sistemose);
  • EQAVET lankstumas bei galimybė rinktis priemones ir jas pritaikyti savo reikmėms sudarė palankesnes sąlygas jomis naudotis, tačiau drauge sumažino EQAVET kaip visoms šalims bendros sistemos ir koncepcijos potencialą.

Todėl išryškėjo reikmė stiprinti sąsajas su kitomis europinėmis kokybės užtikrinimo ir skaidrumo priemonėmis.

Paskutinį kartą atnaujinta: 15.06.2014

Top