Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą palyginamų statistinių duomenų užtikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Švietimo ir mokymosi visą gyvenimą palyginamų statistinių duomenų užtikrinimas

Palyginami statistiniai duomenys būtini švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijų kūrimui ir šių strategijų stebėjimui bei įgyvendinimui.

DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės.

SANTRAUKA

Palyginami statistiniai duomenys būtini švietimo ir mokymosi visą gyvenimą strategijų kūrimui ir šių strategijų stebėjimui bei įgyvendinimui.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu sukuriama bendra statistikos standartų sistema, skirta teikti suderintus duomenis švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas apima šias sritis:

 • 1.

  švietimo ir mokymo sistemos;

 • 2.

  suaugusiųjų dalyvavimas mokymesi visą gyvenimą;

 • 3.

  kiti statistiniai duomenys apie švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą (mokymąsi visą žmogaus gyvenimą dėl asmeninių arba profesinių priežasčių).

Europos Sąjungos (ES) statistika rengiama vykdant šiuos atskirus veiksmus statistikos srityje:

 • reguliarus ES šalių statistinių duomenų pateikimas laikantis nustatyto termino 1 ir 2 srityse;
 • kitų statistinės informacijos sistemų ir apklausų panaudojimas, siekiant gauti papildomų statistikos kintamųjų ir rodiklių, priklausančių 3 sričiai;
 • standartų ir žinynų apie statistikos struktūras, koncepcijas ir metodus rengimas, tobulinimas ir atnaujinimas;
 • duomenų kokybės gerinimas atsižvelgiant į kokybės pagrindus.

Komisija atsižvelgs į ES šalių pajėgumus ryšium su minėtais veiksmais. Tinkamais atvejais dėmesys bus skiriamas surinktų duomenų regioniniam ir lyties aspektams.

Komisija (Eurostatas) taip pat bendradarbiaus su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos statistikos institutu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad užtikrintų palyginamumą ir išvengtų duomenų dubliavimo tarptautiniu mastu.

Švietimo sistemos (UOE)

2010-2011 ir 2011-2012 mokslo metai: 2011 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 88/2011 dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos.

2012-2013 ir vėlesni mokslo metai: 2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 912/2013 dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos.

Suaugusiųjų švietimo apklausa (SŠA)

2011 m. SŠA: 2010 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010 dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą.

2016 m. SŠA: 2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1175/2014 dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą.

KONTEKSTAS

2009 m. gegužės mėn. patvirtintoje Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje nustatyti keli uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti iki 2020 m. Pažanga vertinama kiekvienoje ES šalyje atliekant metinę šalies analizę. Be to, ES pateikia rekomendacijų.

Apžvelgus pateiktą informaciją, 2015 m. bendroje ataskaitoje bus nurodytos pagrindinės sritys ir konkrečios būsimo darbo Europos lygmeniu temos. Bendra ataskaita turėtų būti priimta 2015 m. lapkričio mėn.

Daugiau informacijos žr. Eurostato interneto svetainės skiltyje„Švietimo ir mokymo statistika“ .

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 452/2008

2008 6 24

-

OL L 145, 2008 6 4, p. 227-233

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą (OL L 246, 2010 9 18, p. 33-72).

2011 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 88/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos (OL L 29, 2011 2 3, p. 5-27).

2013 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 912/2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos (OL L 252, 2013 9 24, p. 5-10).

2014 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1175/2014, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 823/2010 (OL L 316, 2014 11 4, p. 4-43).

paskutinis atnaujinimas 24.07.2015

Top