Help Print this page 
Title and reference
Pareiga informuoti darbuotojus apie darbo sąlygas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pareiga informuoti darbuotojus apie darbo sąlygas

Šia direktyva nustatoma pareiga darbdaviams informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas. Joje apibrėžiami svarbūs aspektai, apie kuriuos reikia informuoti namų ūkio ir užsienyje dirbančius darbuotojus. Direktyvoje taip pat nurodomi leidžiami informavimo būdai ir kada reikia pateikti informaciją.

DOKUMENTAS

1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas.

SANTRAUKA

Ši direktyva taikoma visiems atlyginimą gaunantiems darbuotojams, turintiems valstybėje narėje galiojančių teisės aktų apibrėžtą ir (arba) jų reglamentuotą sutartį arba darbo santykius. Valstybės narės gali nustatyti, kad šios direktyvos nuostatos netaikomos darbuotojams, kurių sutartis arba darbo santykiai:

 • iš viso trunka ne ilgiau kaip vieną mėnesį ir (arba) darbo savaitė trunka ne ilgiau kaip aštuonias valandas, arba
 • yra nenuolatinio ir (arba) specifinio pobūdžio, jei šiuo atveju direktyvos netaikymas pateisinamas dėl objektyvių aplinkybių.

Pareiga teikti informaciją

Darbdavys turi pateikti darbuotojams šią svarbią informaciją:

 • šalių tapatybės;
 • darbo vieta;
 • darbo pavadinimas, rūšis, pobūdis ar kategorija arba trumpas darbo aprašymas;
 • sutarties ar darbo santykių pradžios data;
 • terminuotos sutarties arba darbo santykių atveju - jų trukmė;
 • suteikiamų mokamų atostogų trukmė arba tokių atostogų suteikimo ir trukmės nustatymo tvarka;
 • įspėjimo terminų trukmė, kurios turi laikytis darbdavys ir darbuotojas, jei sutartis arba darbo santykiai bus nutraukiami; kai teikiant informaciją to neįmanoma nurodyti, nurodomas tokių įspėjimo terminų nustatymo metodas;
 • darbo užmokesčio bazinė suma, kitos jo sudedamosios dalys ir išmokėjimo dažnumas;
 • normalios darbuotojo darbo valandos;
 • aktualios kolektyvinės sutartys.

Informavimo būdai

Informacija gali būti išdėstyta rašytinėje darbo sutartyje, priėmimo į darbą rašte arba viename ar daugiau rašytinių dokumentų. Šie dokumentai turi būti pateikiami darbuotojui per du mėnesius nuo įdarbinimo. Jeigu minėti dokumentai nepateikiami, darbdavys privalo darbuotojui įteikti savo pasirašytą rašytinį pareiškimą.

Užsienyje dirbantys darbuotojai

Darbuotojui, kuriam reikia dirbti kitoje valstybėje, prieš jam išvykstant turi būti įteiktas vienas iš 3 punkte minimų dokumentų, kuriame papildomai nurodoma bent:

 • darbo užsienyje trukmė;
 • valiuta, kuria bus mokamas darbo užmokestis;
 • išmokos, skirtos už darbą užsienyje;
 • atitinkamais atvejais - darbuotojo grąžinimo į jo šalį sąlygos.

Šios nuostatos netaikomos, kai darbo užsienio valstybėje trukmė yra vienas mėnuo ar mažiau.

Visi sutarties ar darbo santykių pakeitimai įforminami rašytiniu dokumentu.

Ši direktyva nedaro jokios įtakos valstybių narių teisei taikyti ar priimti darbuotojams palankesnes nuostatas.

Kontekstas

Šios direktyvos tikslas - apsaugoti darbuotojus nuo galimo jų teisių pažeidimo, atsižvelgiant į darbo santykių rūšių daugėjimą, Bendrijos lygmeniu nustatant darbuotojams pareigą raštu informuoti darbuotojus apie jų darbo sąlygas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Direktyva 91/533/EEB

1991 10 28

1993 6 30

OL L 288, 1991 10 18

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014/51/ES 2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui ratifikuoti 2011 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvencija Nr. 189).

Paskutinį kartą atnaujinta: 06.06.2014

Top