Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektyvinis atleidimas iš darbo: darbuotojų informavimas ir konsultavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kolektyvinis atleidimas iš darbo: darbuotojų informavimas ir konsultavimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 98/59/EB dėl ES šalių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

 • Direktyva reikalaujama, kad darbdaviai teiktų informaciją darbuotojų atstovams ir juos konsultuotų kolektyvinio atleidimo iš darbo* atveju.
 • Jame nustatomi konsultacijų klausimai ir informacija, kurią darbdavys privalo pateikti.
 • Taip pat nustatoma kolektyvinio atleidimo iš darbo procedūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva netaikoma:

 • kolektyviniams atleidimams iš darbo, pasibaigus terminuotoms darbo sutartims arba darbo sutartims, sudarytoms tam tikriems darbams atlikti, išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojai atleidžiami iš darbo prieš pasibaigiant tokioms sutartims;
 • asmenims, dirbantiems valstybės valdymo įstaigose arba įstaigose, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

Kitos ES taisyklės taip pat taikomos darbuotojų teisėms, kai pasikeičia įmonės savininkas arba įmonė tampa nemoki.

Konsultacijos

Jei darbdavys numato kolektyvinį atleidimą, jis turi pradėti konsultuotis su darbuotojų atstovais, kad būtų pasiektas susitarimas. Per šias konsultacijas reikia tartis, kokiais būdais ir priemonėmis galima:

 • išvengti kolektyvinių atleidimų arba sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių;
 • sušvelninti šių atleidimų padarinius papildomomis socialinėmis priemonėmis, kurios skirtos atleistiems darbuotojams iš naujo įdarbinti arba perkvalifikuoti.

Europos darbų taryba stiprina darbuotojų teises gauti informaciją ir tarpvalstybines konsultacijas įmonėse, kurios vykdo veiklą visoje ES.

Darbdavio teikiama informacija

ES šalys gali nustatyti priemones, kad darbuotojų atstovai galėtų pasinaudoti ekspertų paslaugomis pagal nacionalines taisykles. Konsultacijų metu darbdaviai privalo pateikti darbuotojų atstovams visą svarbią informaciją ir raštu informuoti apie:

 • atleidimų priežastis;
 • laikotarpį, per kurį turi būti atleisti darbuotojai;
 • paprastai dirbančių darbuotojų skaičių ir kategorijas;
 • darbuotojų, kurie turi būti atleisti, skaičių ir kategorijas;
 • darbuotojų, kuriuos reikia atleisti, atrankos kriterijus;
 • išeitinių pašalpų apskaičiavimo metodą (kur taikytina).

Kolektyvinio atleidimo iš darbo procedūra

Darbdavys privalo laikytis šios procedūros:

 • raštu informuoti kompetentingą valstybinę instituciją apie visus planuojamus kolektyvinius atleidimus iš darbo. Tokį pranešimą sudaro visa svarbi informacija apie planuojamus kolektyvinius atleidimus bei konsultacijas, išskyrus išeitinių pašalpų apskaičiavimo metodą;
 • jei planuojamas kolektyvinis atleidimas iš darbo yra susijęs su jūrų laivo įgulos nariais, darbdavys informuoja valstybės, kurioje laivas registruotas, instituciją;
 • perduoti darbuotojų atstovams nurodyto pranešimo nuorašą. Darbuotojų atstovai gali nusiųsti kompetentingai valstybinei institucijai visas turimas pastabas;
 • kolektyviniai atleidimai gali būti vykdomi ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų po pranešimo pateikimo. Kompetentinga valstybės institucija pasinaudoja šiuo laikotarpiu problemoms spręsti;
 • ES šalys gali suteikti valstybinei institucijai teisę sutrumpinti šį laikotarpį arba jį pratęsti iki 60 dienų po pranešimo pateikimo, jei per nustatytą pradinį laikotarpį neįmanoma išspręsti problemų. Valstybinei institucijai gali būti suteikta ir daugiau teisių dėl laikotarpio pratęsimo;
 • darbdavys privalo informuoti apie bet kokį laikotarpio pratęsimą ir šio pratęsimo priežastis.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 1998 m. rugsėjo 1 d.

KONTEKSTAS

Darbuotojų vaidmuo: kolektyvinis atleidimas iš darbo

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Kolektyvinis atleidimas iš darbo – situacija, kai darbdavys nusprendžia atleisti iš darbo grupę darbuotojų.

DOKUMENTAS

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo (OL L 225, 1998 8 12, p. 16–21)

Paskesni Direktyvos 98/59/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016

Top