Help Print this page 
Title and reference
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas

Europos Sąjungos (ES) teisės aktu dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nacionalinės sistemos nekeičiamos viena Europos sistema. Nacionaliniais įstatymais sprendžiama, kas turėtų būti jų socialinės apsaugos sistemos išmokų gavėjas, kokios išmokos ir kokiomis sąlygomis turi būti mokamos. Tačiau bendrosiomis ES taisyklėmis užtikrinamos teisės į socialinę apsaugą keliaujant po ES, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo.

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) teisės aktu dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nacionalinės sistemos nekeičiamos viena Europos sistema. Nacionaliniais įstatymais sprendžiama, kas turėtų būti jų socialinės apsaugos sistemos išmokų gavėjas, kokios išmokos ir kokiomis sąlygomis turi būti mokamos. Tačiau bendrosiomis ES taisyklėmis užtikrinamos teisės į socialinę apsaugą keliaujant po ES, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės, užtikrinančios teises į socialinę apsaugą keliaujant po ES (taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reglamentas apima visas tradicines socialinės apsaugos sritis, tai yra:

Ligą;

motinystę ir tėvystę;

senatvės pensijas;

ankstyvo išėjimo į pensiją ir invalidumo išmokas;

išmokas netekus maitintojo ir išmokas mirties atveju;

bedarbio pašalpas;

šeimos išmokas;

išmokas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų.

Gavėjams garantuojama, kad jiems bus sumokėtos išmokos, kad bus padengtos sveikatos priežiūros išlaidos ir kad jie gaus šeimos išmokas, net jei persikels į kitą ES šalį.

Išmokų gavėjai

Visi ES piliečiai (ir jų šeimos nariai), turintys teisę į ES šalies socialinę apsaugą, gali pasinaudoti šiomis koordinavimo taisyklėmis. Jos taikomos įdarbintiems arba dirbantiems savarankiškai, valstybės tarnautojams, studentams ir pensininkams, taip pat bedarbiams, dar neįsidarbinusiems ir jau nedirbantiems.

Taisyklės taip pat taikomos ne ES piliečiams ir jų šeimos nariams, jei jie legaliai gyvena ES.

Pagrindiniai principai

Išmokų gavėjai:

laikosi tik vienos šalies įstatymų, todėl įmokas moka tik toje šalyje. Socialinės apsaugos įstaigos nusprendžia, kokie įstatymai turi būti taikomi (vieno taikytino teisės akto principas);

turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir šalies, kurioje yra apdrausti, piliečiai (vienodų sąlygų arba nediskriminavimo principas);

yra užtikrinti, kad skaičiuojant jiems skirtą išmoką atsižvelgiama į ankstesnius laikotarpius, kai jie buvo apdrausti, dirbo arba gyveno kitose šalyse (laikotarpių sumavimo principas);

gali, jei priklauso išmoka pinigais vienoje šalyje, šią išmoką gauti, net jei negyvena toje šalyje (perkeliamumo principas visose ES šalyse, kuriose gyvena išmokos gavėjas arba šeimos nariai).

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK)

ESDK yra nemokama kortelė, suteikianti teisę žmonėms, viešintiems kitoje ES šalyje, įskaitant atostogas, naudotis medicinos paslaugomis, tomis pačiomis sąlygomis ir kainomis, kaip ir toje šalyje apdraustiems asmenims. Po to išlaidas sumoka / grąžina jų kilmės šalies socialinės apsaugos sistema. ESDK išduoda sveikatos draudimo įstaigos apdraustojo asmens šalyje.

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo priemonės

Institucijos turi atsakyti į visus paklausimus per pagrįstą laikotarpį ir privalo perduoti bet kokią informaciją, reikalingą apginti besikreipiančių asmenų teises pagal šį reglamentą. Reglamentu nustatomos taisyklės, užtikrinančios, kad ES šalių institucijos dirbtų kartu ir abipusiškai padėtų viena kitai piliečių naudai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2004 m. gegužės 20 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie ES socialinės apsaugos koordinavimą.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

2004 5 20

-

OL L 166, 2004 4 30, p. 1-123

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 988/2009

2009 10 30

-

OL L 284, 2009 10 30, p. 43-72

Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010

2010 1 1

-

OL L 344, 2010 12 29, p. 1-3

Reglamentas (ES) Nr. 465/2012

2012 6 28

-

OL L 149, 2012 6 8, p. 4-10

Reglamentas (ES) Nr. 1224/2012

2013 1 8

-

OL L 349, 2012 12 19, p. 45-46

Paskesni reglamento (EB) Nr. 883/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Oficialusis leidinys L 284, 2009 10 30, p. 1-42).

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.03.2015

Top