Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darbo laiko organizavimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Darbo laiko organizavimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi būtiniausi reikalavimai dėl darbuotojų darbo laiko, sveikatos ir saugos. Šie reikalavimai taikomi:

 • minimaliam dienos poilsio, savaitės poilsio ir kasmetinių atostogų laikui, pertraukoms ir maksimaliam savaitės darbo laikui;
 • naktinio ir pamaininio darbo aspektams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys

 • ES šalys privalo užtikrinti, kad darbuotojai turėtų teisę į:
  • minimalų 11 valandų nepertraukiamo kasdienio poilsio laiką per parą;
  • pertrauką pailsėti, esant ilgesnei nei šešių valandų darbo dienai;
  • 24 valandų nepertraukiamo poilsio laiką ir 11 kasdienio poilsio valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį;
  • ne mažiau kaip keturių savaičių kasmetines mokamas atostogas;
  • ne daugiau kaip 48 darbo valandas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas.
 • Normali naktinio darbo trukmė turėtų būti ne ilgesnė kaip vidutiniškai aštuonios valandos per parą.
 • Naktinės pamainos darbuotojai turi teisę į reguliarų nemokamą sveikatos patikrinimą.

Nacionalinės institucijos

 • Nacionalinės institucijos gali:
  • remtis referenciniais laikotarpiais, trunkančiais nuo 14 dienų iki keturių mėnesių, kad apskaičiuotų savaitės poilsio laiką ir ilgiausią darbo laiką;
  • leisti netaikyti šio teisės akto vadovams, kitiems asmenims, galintiems savarankiškai priimti sprendimus, darbuotojams šeimose ir religines apeigas atliekantiems darbuotojams.
 • Taip pat šio teisės akto galima netaikyti:
  • su apsauga ir sekimu susijusiai veiklai, reikalaujančiai nuolatinio buvimo, kad būtų apsaugotas turtas ir asmenys;
  • veiklai, susijusiai su nepertraukiamomis paslaugomis arba nenutrūkstama gamyba, kaip antai ligoninėse, dokuose, žiniasklaidoje ir žemės ūkyje;
  • kai numatomas didelis veiklos padidėjimas (t. y. žemės ūkyje, turizmo srityje, pašto ir geležinkelio paslaugų srityje, įvykus nelaimei);
  • nukrypimams, dėl kurių darbdaviai ir darbuotojai susitarė kolektyvinėse sutartyse.
 • Direktyva nėra taikoma mobiliesiems darbuotojams (darbuotojams, kurie gabena keleivius arba prekes keliais, oru ar vidaus vandenimis) ir jūrininkams.
 • Jei nori, ES šalys gal taikyti palankesnes sveikatos ir saugos nuostatas.

Byloje C-266/14 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad kai darbuotojai neturi nuolatinės ar įprastos darbo vietos, laikas, kurį šie darbuotojai skiria kasdienėms kelionėms iš namų gyvenamosios vietos į darbdavio nurodyto pirmojo kliento buvimo vietą ir iš paskutiniojo kliento buvimo vietos atgal į namus, yra darbo laikas, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2004 m. rugpjūčio 2 d.

KONTEKSTAS

Darbo sąlygos: Darbo laiko direktyva

DOKUMENTAS

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18 p. 9–19)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Darbo laiko direktyvos persvarstymas (pirmas Europos Sąjungos lygmens konsultacijų su socialiniais partneriais etapas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnį)“ ( KOM(2010) 106 galutinis, 2010 3 24)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Darbo laiko direktyvos persvarstymas (antras Europos lygmens konsultacijų su socialiniais partneriais etapas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154 straipsnį)“ ( KOM(2010) 801 galutinis, 2010 12 21)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl valstybių narių Direktyvos 2003/88/EB (Darbo laiko direktyvos) įgyvendinimo (KOM(2010) 802 galutinis, 2010 12 21)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2016

Top