Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo procedūros reglamentas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo procedūros reglamentas

Šiame procedūros reglamente išdėstytos nuostatos būtinos siekiant įgyvendinti ir papildyti Teisingumo teismo statutą, pateiktą prie Sutarčių pridėtame protokole Nr. 3. 2012 m. priimtu naujuoju reglamentu siekiama padaryti jį paprastesniu ir suprantamesniu teismo proceso dalyviams ir nacionalinėms jurisdikcijoms, taip pat geriau atsižvelgti į Teismo krūvio pokyčius.

DOKUMENTAS

2012 m. rugsėjo 29 d. procedūros reglamentas (OL L 265, 2012 9 29).

SANTRAUKA

Teisingumo Teismas yra viena iš trijų institucijų sudarančių Europos Sąjungos Teisingumo Teismą – Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) teisminės valdžios instituciją. Kitos dvi teisminės institucijos yra Bendrasis teismas ir Tarnautojų teismas. Jų paskirtis yra užtikrinti teisių apsaugą aiškinant ir taikant sutartis, ypač kontroliuojant Europos Sąjungos teisės aktų lygybę.

Teismo struktūra

Teismo struktūra yra tokia:

 • Teismo sudėtis: Teismą sudaro 28 teisėjai ir 9 generaliniai advokatai, paskirti šešeriems metams. Generalinių advokatų užduotis yra padėti Teismui ir teikti nuomonę teisiniais klausimais. Teisėjai renka Teismo pirmininką ir pirmininko pavaduotoją trejų metų laikotarpiui. Pirmininkas yra įgaliotas atstovauti teismui ir vadovauti jo darbui; pirmininko pavaduotojas padeda jam vykdyti šias pareigas.
 • kolegijų sudėtis ir teisėjų pranešėjų skyrimas: Teismas sudaro penkių teisėjų kolegijas, kurių pirmininkai renkami trejiems metams, ir trijų teisėjų kolegijas, kurių pirmininkai renkami vieneriems metams. Bylai nagrinėti Teismo pirmininkas paskiria teisėją pranešėją, o pirmasis generalinis advokatas skiria generalinį advokatą. Jei reikia, Teismas gali pasitelkti pranešėjų pavaduotojus.
 • sekretoriaus vaidmuo: Teismas paskiria sekretorių šešerių metų laikotarpiui. Jis įgaliotas priimti, perduoti ir saugoti visus dokumentus, taip pat yra atsakingas už archyvus. Be to, jis padeda Teismo nariams ir rūpinasi publikacijomis. Jis taip pat vadovauja institucijos tarnyboms prižiūrint Teismo pirmininkui.
 • Teismo veikimas: bylos siunčiamos nagrinėti plenarinei asamblėjai, didžiajai kolegijai, penkių arba trijų teisėjų kolegijai. Kelios bylos gali būti sprendžiamos vieno teisminio nagrinėjimo metu. Teismo svarstymai turi likti slapti.
 • kalbos: kiekvienai bylai nurodoma procedūros kalba. Tiesioginio ieškinio atveju ieškovas turi teisę pasirinkti vieną iš dvidešimt keturių oficialių Europos Sąjungos kalbų. Prašymų priimti prejudicinį sprendimą atveju proceso kalba yra nacionalinio teismo kalba.

Proceso schema

Teismo procesą iš esmės sudaro šie etapai:

 • rašytinė procedūra: tai yra šalių keitimasis rašytiniais pareiškimais. Šių rašytinių pareiškimų turinys turi būti griežtai apibrėžtas. Pasibaigus procesui teisėjas pranešėjas bendrajame Teismo posėdyje pateikia preliminarų pranešimą.
 • parengtinio tyrimo priemonės: teisėjas gali nustatyti tokias parengtinio tyrimo priemones, kaip šalių atvykimas į teismą, prašymai pateikti informaciją ir dokumentus, liudininkų įrodymai, ekspertizė arba atvykimas į įvykio vietą. Kiekvieno parengtinio posėdžio metu surašomas protokolas.
 • žodinė proceso dalis vykdoma, jei reikia, po parengtinės dalies. Po to pradedami svarstymai, kuriems vadovauja pirmininkas. Žodinė proceso dalis gali būti vykdoma uždarame posėdyje.
 • generalinio advokato išvados: po šios proceso dalies generalinis advokatas pateikia savo išvadas.
 • galutinis sprendimas: teismas priima nuosprendį arba nutartį. Viešai skelbiamas tik nuosprendis. Nuosprendžiuose ir nutartyse pateikiama įvairi informacija, tokia kaip faktų arba motyvų santrauka. Po to kiekvienai šaliai išsiunčiama teismo sprendimo kopija.

Be to, reglamente pateikiamos specialiosios nuostatos dėl skirtingų teismo procedūrų: prejudicinio sprendimo procedūros, tiesioginių ieškinių, ieškinių dėl Teismo sprendimo panaikinimo, Teismo sprendimų peržiūrėjimas, nuomonės, taip pat kai kurios kitos ypatingos procedūros.

Prašymai priimti prejudicinį sprendimą

Nacionaliniai teismai gali pateikti Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą , kad galėtų pateikti klausimą dėl ES teisės nuostatos galiojimo arba aiškinimo. Prašymo priimti prejudicinį sprendimą atveju pastabas gali reikšti:

 • ginče dalyvaujančios šalys;
 • valstybės narės;
 • Europos Komisija;
 • ginčijamą aktą priėmusi institucija.

Ieškinys dėl Bendrojo Teismo sprendimų panaikinimo

Galima pateikti ieškinį dėl Bendrojo Teismo sprendimo panaikinimo. Tokiu atveju teismo sekretoriui turi būti pateiktas prašymas, kuriame nurodyti susiję teisiniai pagrindai ir argumentai. Šis prašymas turi būti pateikiamas dėl viso sprendimo arba jo dalies panaikinimo.

Bendrojo Teismo sprendimų peržiūrėjimas

Abiem atvejais, taip pat priimant sprendimą panaikinti Tarnautojų Teismo sprendimą, Teismas gali peržiūrėti Bendrojo Teismo sprendimą. Šiam teismo sprendimui peržiūrėti vienerių metų laikotarpiui paskiriama penkių teisėjų kolegija.

NUORODA

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Teisingumo teismo procedūros reglamentas

2012 11 01

-

OL L 265, 2012 9 29 ir OL C 337, 2012 11 6

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Teisingumo teismo procedūros reglamento pataisos

2013 07 01

-

OL L 173, 2013 6 26

SUSIJĘ (-S) AKTAI (-S)

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 904/2012 , kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 422/67/EEB, Nr. 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Bendrijų Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Pirmosios instancijos teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL L 269, 2012 10 4).

2013 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas kuriuo padidinamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų skaičius [Oficialusis leidinys L 179, 2013 6 25].

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų skaičius padidinamas iki:

 • devynių nuo 2013 m. liepos 1 d.,
 • vienuolikos nuo 2015 m. spalio 7 d.

Papildoma Teisingumo teismo taisyklė [Oficialusis leidinys L 32, 2014 2 1].

Papildoma taisyklė atspindi naujojo Procedūros reglamento pataisas, ypač susijusias su Teismo pavedimų ir teisinės pagalbos suteikimo procedūromis. Ji pakeičia 1974 m. gruodžio 4 d. papildomą taisyklę.

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.02.2014

Top