Help Print this page 
Title and reference
Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai

ĮŽANGA

Lisabonos sutartis nustato vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareigas, jo vaidmuo – vykdyti Europos Sąjungos (ES) užsienio politiką.

Vyriausiojo įgaliotinio pareigas ES viduje anksčiau vykdė dviejų skirtingų pareigybių asmenys:

  • vyriausiasis bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) įgaliotinis;
  • Komisijos narys, atsakingas už išorės santykius.

Taigi, Lisabonos sutartis sutelkia į vieno asmens rankas kompetencijas, susijusias su bendrąja užsienio ir saugumo politika. Taip siekiama padidinti ES išorės veiklos nuoseklumą, efektyvumą ir matomumą.

Tačiau Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis neturi ES išorės atstovavimo monopolio teisės. Iš tiesų Lisabonos sutartis priskiria įgaliojimus taip pat ir Europos Tarybos pirmininkui, įpareigodama jį savo lygmeniu atstovauti ES išorėje, bet nepažeidžiant vyriausiojo įgaliotinio funkcijų. Tačiau sutarties tekstas neapibrėžia, kaip turėtų būti padalytas šis darbas tarp abiejų asmenų, kad būtų praktiškai atskirti atitinkami vaidmenys.

ĮGALIOJIMAI

Vyriausiasis įgaliotinis aktyviai dalyvauja Sąjungos bendrojoje užsienio ir saugumo politikoje. Visų pirma jis padeda šią politiką vystyti pasiūlymais, kuriuos pateikia Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai. Taip pat jis vykdo priimtus sprendimus kaip Tarybos įgaliotinis.

Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis vykdo daugiau nei vieną atstovavimo funkciją. Jis veda politinį dialogą su trečiosiomis šalimis ir yra įgaliotas išreikšti ES pozicijas tarptautinėse organizacijose.

Pakeisdamas BUSP vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos narį, atsakingą už išorės santykius, vyriausiasis įgaliotinis paveldi ir jų atitinkamus įgaliojimus:

  • Tarybos viduje jis turi užtikrinti darbų, susijusių su ES užsienio politika, nuoseklumą ir tęstinumą. Todėl jis pirmininkauja Užsienio reikalų tarybai;
  • Komisijos viduje jo pareigos apima įsipareigojimus užsienio santykių srityje. Be to, jis turi užtikrinti užsienio politikos suderinamumą su kitomis politinėmis sferomis ir kitomis Komisijos tarnybomis.

PASKYRIMAS Į TARNYBĄ

Vyriausiasis įgaliotinis skiriamas Europos Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma, pritariant Komisijos pirmininkui. Europos Taryba gali taip pat sustabdyti jo įgaliojimus pagal tą pačią procedūrą.

Dėl užimamos padėties vyriausiasis įgaliotinis yra vienas iš Komisijos pirmininko pavaduotojų. Dėl to, kaip ir dėl pirmininko ir kitų Komisijos narių, vykdoma Europos Parlamento pritarimo procedūra balsuojant. ES sutartis patikslina, jog tuo atveju, jei Parlamentas balsuodamas išreiškia nepasitikėjimą kolegija, vyriausiasis įgaliotinis turi palikti Komisijoje užimamą postą. Kita vertus, jis lieka įgaliotas vykdyti pareigas, užimamas Taryboje, iki tol, kol bus suformuota nauja Komisija.

EUROPOS IŠORĖS VEIKSMŲ TARNYBA

Europos išorės veiksmų tarnyba padeda vyriausiajam įgaliotiniui vykdyti funkcijas. Šios tarnybos juridinė bazė grindžiama ES sutarties straipsnio 27 3-iuoju punktu. Jos veikla ir struktūra nustatomi Tarybos sprendimu, paremtu vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu. 2009 m. spalio mėn. Taryba pritarė gairėms, susijusioms su šios tarnybos vaidmeniu ir veikla.

Pagal šias gaires Europos išorės veiksmų tarnyba yra pavaldi vyriausiajam įgaliotiniui. Jos funkcija – pasiūlymų, susijusių su Sąjungos išorine politika, vystymas ir šios srities sprendimų, patvirtintų Tarybos, vykdymas.

Europos išorės veiksmų tarnybos paslaugomis taip pat gali naudotis ir Europos Tarybos pirmininkas, Komisijos pirmininkas bei kiti Komisijos nariai klausimams, susijusiems su ES išorine politika.

APIBENDRINAMOJI LENTELĖ

Straipsniai

Tema

Europos Sąjungos sutartis

18 iki 27

Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai skyrimas ir prerogatyvos

Paskutinį kartą atnaujinta: 30.12.2009

Top