Help Print this page 

Document 32015R1949

Title and reference
2015 m. spalio 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1949, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis
  • In force
OJ L 284, 30.10.2015, p. 71–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1949/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/71


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1949

2015 m. spalio 29 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(2)

atsižvelgiant į 2015 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-276/12 Y. Chyzh ir kiti prieš Tarybą  (2), nebėra priežasčių palikti keturis subjektus Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede išdėstytame asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše;

(3)

informacija, susijusi su tam tikrais asmenimis ir subjektais, įtrauktais į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priede išdėstytą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, turėtų būti atnaujinta;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(2)  2015 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas. Yury Aleksandrovich Chyzh prieš Tarybą, T-276/12, Rink., ES:T:2015:748 (dar nepaskelbtas Teismų praktikos rinkinyje).


PRIEDAS

I.

Šie subjektai išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedo B dalyje (Subjektai) pateikto sąrašo:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Su šiais į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 I priedo A dalį įtrauktais asmenimis susiję įrašai pakeičiami toliau nurodytais įrašais:

 

Pavardė ir vardas

Perraša iš baltarusių k.

Perraša iš rusų k.

Pavardė ir vardas

(rašyba baltarusių k.)

Pavardė ir vardas

(rašyba rusų k.)

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ, Сергей Aлександрович

Adresas:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17“ управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Majoras, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo mieste operatyvinio padalinio vadovas. Darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą ir susitikimus, leido įsakymus dėl jų kalinimo režimo sugriežtinimo, kratų ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. 2011–2012 m. jis buvo tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimus, kadangi prieš juos naudojo pernelyg didelę jėgą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Gim. data: 1960

Gim. vieta: Leonovo, district of Borisov (Barysavo rajonas), region of Minsk (Minsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 4020160A013PB7

Adresas:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Belarus

Nuo 2014 m. birželio 30 d. Informacijos ministrė, buvusi Informacijos ministro pirmoji pavaduotoja. Nuo 2003 m. jai teko svarbus vaidmuo skatinant valstybinę propagandą, kuria provokuojamos, remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę, ir varžant žiniasklaidos laisvę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Баxтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

Adresas:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул.Маяковского, 97

Pulkininkas, Vidaus ministerijos pajėgų kovinio parengimo departamento vadovo pavaduotojas, buvęs Minsko Uruchie priemiesčio vidaus kariuomenės specialaus būrio vadas. Jis vadovavo savo daliniui per susidorojimą su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais, per kurį buvo panaudota pernelyg didelė jėga. Savo veiksmais tiesiogiai pažeidė Baltarusijos tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Gim. data: 1967 8 30

Paso Nr.: SP0013023

Adresas:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya g. 10)

Baltarusija

Teisingumo ministro pavaduotoja, atsakinga už advokatūros priežiūrą ir kontrolę, anksčiau buvo atsakinga už teisinę pagalbą institucijoms, rengiančioms teisėkūros ir reguliavimo aktus.

Atsakinga už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės gyventojų represijų priemonės – rengia įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau ėjęs KGB vadovo pavaduotojo, atsakingo už personalą ir jų užduočių organizavimą, pareigas, jis buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. 2012 m. gegužės mėn. vėl paskirtas į rezervo ginkluotąsias pajėgas.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Adresas:

Прокуратура Октябрьского района 220039 г.Минск, ул.Авакяна, 32

Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono prokuroro pavaduotojas. Jis nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich ir Vladimir Homichenko bylą. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu, nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Gim. data: 1965 4 29

Adresas:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Generolas, Minsko policijos vadovas. Nuo 2011 m. spalio 21 d., kai buvo paskirtas Minsko policijos vadu, jis kaip vadas atsakingas už represijas prieš maždaug dvylika taikių protestuotojų Minske; jie vėliau buvo nuteisti už tai, kad pažeidė masinių renginių įstatymą. Kelerius metus jis vadovavo policijos veiksmams prieš opozicijos gatvių protestus.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Gim. data: 1964

Buvęs Teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas (iki 2014 m. gruodžio mėn.), atsakingas už teismines institucijas, civilinę metrikaciją ir notariatą. Jo funkcijos apima advokatūros priežiūrą ir kontrolę. Jis atliko vieną svarbiausių vaidmenų beveik sistemingai atimant teisę verstis praktika teisininkams, gynusiems politinius kalinius.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Alla Biukbalovna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Buvusi Minsko Kastrichnitski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, atsakinga už baudžiamąsias bylas, ir buvusi Minsko Oktiabrski (Kastrichnitski) rajono teismo teisėja. Ji nagrinėjo Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia ir Vladimir Homichenko bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovo pavaduotojas, buvęs Bresto srities KGB pirmininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Bresto srityje ir Baltarusijoje.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Adresas:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Minsko Frunzenski rajono teismo pirmininkė, buvusi Minsko Frunzenski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko Frunzenski rajono teismo teisėja, nagrinėjusi protestuotojų Aleksandr Otroshchenkov (nuteistas 4 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime), Aleksandr Molchanov (nuteistas 3 metų laisvės atėmimo bausme) ir Dmitri Novik (nuteistas 3,5 metų laisvės atėmimo bausme sustiprinto režimo kalėjime) bylas. Atsakinga už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įgyvendinimą.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Gim. data: 1955 9 29, Senno (Siano), Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Adresas:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Nuo 2010 m. gruodžio 28 d. Valstybinės radijo ir televizijos įmonės prezidentas. Save laiko autoritariniu demokratu; buvo atsakingas už valstybinės propagandos, kuria buvo remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. rinkimų, skatinimą per televiziją. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Gim. data: 1964 3 22

Gim. vieta: Oshmiany (Ošmianai), Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(Zhestkova g. 14a, Vitebsk)

Nuo 2006 m. spalio mėn. Vitebsko srities vyriausiasis prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų. Atsakingas už bylas Siarhei Kavalenka ir Andrei Haidukow.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Gim. data: 1954 9 20

Gim. vieta: Chashniki district (Čašnikų rajonas), Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 3200954E045PB4

Adresas:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Gardino regioninio muitinės komiteto vadovas (nuo 2011 m. balandžio 22 d.), buvęs KGB vadovo pirmasis pavaduotojas (2005–2007 m.), buvęs Valstybinio muitinės komiteto vadovo pavaduotojas (2007–2011 m.).

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, visų pirma 2006–2007 m.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Gim. data: 1964 10

Identifikavimo Nr.: 3271064M000PB3

Buvęs KGB vadovo pavaduotojas, atsakingas už užsienio žvalgybą (2010 m.–2013 m. liepos mėn.). Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Gim. data: 1952 12 15, Borisov

Adresas:

Oktyabrskaya g. 5

Minsk (Minskas)

Privataus „Baltarusijos teisės instituto“ rektorius. Kai jis ėjo teisingumo ministro pareigas, jo tarnybos parengė įstatymus, pasižyminčius represiniu pobūdžiu pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu. Jis taip pat atsisakydavo registruoti arba išregistruodavo NVO ir politines partijas ir ignoravo neteisėtus saugos tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Adresas:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь“

220034, г.Минск, ул.З.Бядули, 2

Nacionalinio saugumo instituto (KGB mokyklos) vadovo pavaduotojas ir buvęs Vitebsko srities KGB vadovas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Vitebsko srityje.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Adresas:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Buvusi Minsko Leninski rajono teismo teisėja ir pirmininko pavaduotoja. Ji nagrinėjo buvusių kandidatų į prezidentus Nikolai Statkevich ir Dmitri Uss, taip pat politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov ir Dmitri Bulanov bylą. Nagrinėdama bylą ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Kaip buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas jis buvo atsakingas už tai, kad buvo jėga numalšinti protestai, taip pat atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus tyrimo, susijusio su 2010 m. gruodžio mėn. vykusiais rinkimais, proceso metu. 2012 m. vasario mėn. įstojo į rezervo ginkluotąsias pajėgas. Šiuo metu yra vienas iš rezervo ginkluotųjų pajėgų generolų.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар Георгіевіч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

KGB Valstybės komunikacijų valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Gim. data: 1961 11 26

Gim. vieta: Buchani, Vitebsk district (Vitebsko rajonas)

Adresas:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Paso Nr.: MP0515811

Minsko miesto administracijos Vyriausiojo Teisingumo departamento vadovo pirmasis pavaduotojas. Buvęs Minsko centrinio rajono teismo pirmininko pavaduotojas, buvęs Minsko centrinio rajono teismo teisėjas. 2006 m. rugpjūčio 6 d. už prezidento rinkimų stebėjimą Pilietinės iniciatyvos „Partnerystė“ (angl. Partnership) pilietinės visuomenės aktyvistams jis skyrė laisvės atėmimo bausmes. Nikolai Astreiko buvo paskirta 2 metų, Timofei Dranchuk – 1 metų, Aleksandr Shalaiko ir Enira Bronitskaya – 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. 2007 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. jis paskyrė kelių dienų laisvės atėmimo bausmes keletui aktyvistų; visų pirma 2010 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė Andrei Luhin, Serhey Krauchanka ir Stanislau Fedorau 10 dienų laisvės atėmimo bausmę ir Volha Chernykh – 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2010 m. gruodžio 21 d. jis paskyrė Mykalai Dzemidenka 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. gruodžio 20 d. jis paskyrė dviems aktyvistams, Vassil Parfenkau ir Siarhey Pavel, dalyvavusiems 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių minėjimo akcijoje, atitinkamai 15 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. rugsėjo 6 d. jis paskyrė Aliaksey Tseply 5 dienų laisvės atėmimo bausmę už tariamą pasipriešinimą policijos pareigūnui, nors jis Minsko centre platino opozicijos laikraštį.

Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Gim. data: 1968

Adresas:

Kalvariiskaya g. 29, 220073 Minsk (Minskas)

Minsko srities policijos vadovas (nuo 2015 m. kovo ar balandžio mėn.), buvęs Vitebsko srities policijos vadovas, policijos generolas (nuo 2013 m.) Buvęs Minsko policijos vadovo pavaduotojas ir Minsko kovos su riaušėmis (OMON) operacijų dalinio vadovas. Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, ir asmeniškai dalyvavo susirėmimuose – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas A. Lukašenka (Lukashenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą. 2011 m. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios numalšino kelis kitus politinių aktyvistų ir taikių piliečių protestus Minske.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Minsko prokurorė, dalyvavusi 2011 m. atmetant apeliacinį skundą dėl „Molodoi Front“ (Jaunasis frontas, angl. Young Front) aktyvistų Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Adresas:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya g. 10)

Baltarusija

Teisingumo ministro padėjėjas/patarėjas. Kaip Teisingumo ministro padėjėjas jis buvo atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos bei teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą – rengia įstatymus, kurie yra represiniai pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atžvilgiu, prižiūri teisėjų ir prokurorų darbą, atsisako registruoti NVO ir politines partijas arba išregistruoja jas, priima sprendimus prieš advokatus, kurie gina politinius kalinius, ir tyčia ignoruoja neteisėtus saugumo tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Gim. data: 1977 7 17

Dabartinio paso Nr.: MP3260350

Motorizuotos patrulių tarnybos karinio ir techninio aprūpinimo dalinio vadas.

2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą už jo aktyvų dalyvavimą ir įsakymų vykdymą numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijas.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

(Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, Аляксандровіч

Adresas:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovas, atsakingas už nežmonišką elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisininkų paslaugomis, jie buvo kalinami vienutėse. A. Kakunin darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Minsko srities ir miesto KGB vadovas ir buvęs Minsko KBG vadovo pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Minske.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Gim. data: 1954 1 3

Gim. vieta: Akulintsi, Mohilev region (Mogiliavo sritis)

Identifikavimo Nr.: 3030154A124PB9

Adresas:

Filimonova g. 55/2, 220114 Minsk (Minskas), Baltarusija

Palaiko glaudžius ryšius su Prezidentu A. Lukashenka (Lukašenka), su kuriuo jis glaudžiai bendradarbiavo 9-ame dešimtmetyje ir daugiausia 10-ame dešimtmetyje. Nacionalinio olimpinio komiteto pirmininko (jo pirmininkas yra Alexandr Lukashenka (Aleksandras Lukašenka)) pavaduotojas. Rankinio federacijos pirmininkas, perrinktas 2014 m. Buvęs Parlamento žemųjų rūmų pirmininkas. Jis buvo vienas pagrindinių veikėjų 2006 m. nesąžininguose prezidento rinkimuose.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Minsko Oktiabrski rajono tyrimų komiteto vadovas, buvęs bylos prieš buvusius kandidatus į prezidentus Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, Neklyaev kampanijos komandos narius Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta ir Sergei Vozniak, taip pat „Jaunojo fronto“ (angl. Young Front) pirmininko pavaduotoją Anastasia Polozhanka prokuroras. Jo pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. Kaltinimas paremtas neteisingu 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių klasifikavimu ir nepagrįstas įkalčiais, įrodymais ar liudytojų parodymais.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Adresas:

220004, г.Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya g. 10)

Baltarusija

Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus vyresnysis konsultantas. Nuo 2001 m. aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, asmeniškai dalyvaudamas atsisakant registruoti NVO ir politines partijas, todėl daugeliu atveju jas teko panaikinti.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Adresas:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Buvęs Bresto srities 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų regioninės rinkimų komisijos vadovas. Bresto srities 2014 m. kovo mėn. įvykusių vietos valdžios rinkimų regioninės rinkimų komisijos vadovas. Režimą remiančios regioninės profesinių sąjungų organizacijos vadovas. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. įvykusiuose prezidento rinkimuose ir už rezultatų klastojimą 2014 m. kovo mėn. įvykusiuose vietos valdžios rinkimuose Bresto srityje.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresas:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Minsko Sovetski (Sovietsko) rajono teismo pirmininkas, buvęs Minsko miesto teismo teisėjas, kuris leido atmesti A. Byalyatski apeliacinį skundą. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Adresas:

KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

Generolas majoras, paskirtas KGB mokymo centro vadovu, buvęs Gardino srities KGB vadovas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Gardino srityje.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Gim. data: 1949

Gim. vieta: Pekalin, Smolevichi district (Smolevichi rajonas), Minsk region (Minsko sritis)

Adresas:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Minsk (Minskas)

Valstybinio kultūros ir menų universiteto mokslinių tyrimų departamento vadovas (nuo 2014 m. rugsėjo mėn.). Buvęs Prezidento administracijos Informacijos ir analizės centro, kuris yra vienas iš pagrindinių valstybinės propagandos šaltinių, remiančių ir pateisinančių represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, direktoriaus pavaduotojas.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Gim. data: 1959 7 25

Gim. vieta: Ali-Bairamly, Azerbaidžanas

Identifikavimo Nr.: 3250759A066PB3

Adresas:

K. Markso g. 3, 220030 Minsk (Minskas)

NVS Vykdomojo komiteto Kovos su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir narkotikais, bendradarbiavimo saugumo ir naujų uždavinių ir grėsmių srityje departamento patarėjas. Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Anksčiau eidamas vidaus reikalų ministro pareigas, jis vadovavo Vidaus reikalų ministerijos pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. brutaliai numalšino taikias demonstracijas, ir tuo didžiavosi. 2012 m. sausio mėn. paskirtas į kariuomenės rezervo pajėgas.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Generolas majoras, buvęs KGB mokymo centro viršininkas, buvęs Minsko srities ir Minsko miesto KGB vadovas, paskirtas į rezervo pajėgas. Kaip asmuo, atsakingas už KGB darbuotojų rengimą ir mokymą, jis buvo atsakingas už KGB represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Eidamas ankstesnes pareigas, buvo atsakingas už tokio pat pobūdžio KGB represinę veiklą Minsko mieste ir Minsko srityje.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Gim. data: 1947 8 31,

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Režimui palankios Rašytojų sąjungos tarybos narys. Atsakingas už suklastotos informacijos skleidimo per valstybės kontroliuojamas žiniasklaidos priemones organizavimą ir įgyvendinimą. Būdamas Informacijos ministro pavaduotoju, jis atliko svarbų vaidmenį skatinant valstybinę propagandą, kuria remiamos ir pateisinamos represijos prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Apie demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę buvo sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą ir melagingą informaciją.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Gim. data: 1951 1 18

Nevinyany, Minsk region (Minsko sritis) (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Identifikavimo Nr.: 3180151H004PB2

Adresas:

220010, г.Минск, ул.Советская, 11

Baltarusijos Centrinės rinkimų komisijos sekretorius.

Nuo 2000 m. jis buvo vienas pagrindinių asmenų, dalyvavusių vykdant klastotes nesąžininguose rinkimuose ir referendumuose, visų pirma 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 m. ir 2014 m.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Gim. data: 1947 5 14

Adresas:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Režimui palankios Baltarusijos žurnalistų sąjungos pirmininkas. Ministrų Tarybos laikraščio „Respublika“ vyriausiasis redaktorius. Eidamas šias pareigas jis yra vienas iš iškalbingiausių ir įtakingiausių valstybinės propagandos aparato spaudoje narių. Jis rėmė ir pateisino represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, apie kurias sistemingai sudaroma neigiama ir menkinanti nuomonė, panaudojant suklastotą informaciją, visų pirma po 2010 m. įvykusių prezidento rinkimų.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Adresas:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Minsko Pervomaiski rajono teismo teisėjas. 2010–2011 m. jis skyrė baudas ar priėmė nuosprendžius šiems pilietinės visuomenės atstovams už jų taikius protestus: a) 2011 7 14, Struy Vitali, 10 dienos bazinių vienetų (35 000 BLR); b) 2011 7 4, Shalamitski Paval, 10 dienų kalėjimo; c) 2010 12 20, Sikirytskaya Tatsyana, 10 dienų kalėjimo; d) 2010 12 20, Dranchuk Yuliya, 13 dienų kalėjimo; e) 2010 12 20, Lapko Mikalay, 12 dienų kalėjimo; f) 2010 12 20, Pramatoraw Vadzim, 12 dienų kalėjimo.

Ne kartą skyrė laisvės atėmimo bausmes ir dideles baudas taikiuose protestuose dalyvavusiems asmenims, todėl buvo atsakinga už represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Baltarusijoje. 2012 m. liepos 24 d. po to, kai buvo įtrauktas į sankcijų sąrašą, jis skyrė baudą už piktybinį chuliganizmą opozicijos aktyvistui Andrej Molchan, kurį stipriai sumušė du policininkai.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Gim. data: 1944 1 27, Karabani, Minsk region (Minsko sritis)

Aktyviai kenkė demokratijai Baltarusijoje. Eidamas Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pareigas (iki 2010 m. gruodžio 28 d.), jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, susijusių su Ales Byaliatski, vieno iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ vadovo ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) pirmininko pavaduotojo, byla. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровіч

Adresas:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Horki griežtojo režimo kolonijos IK-9 vadovas, atsakingas už nežmonišką elgesį su D. Dashkevich, įskaitant kankinimą ir atsisakymą leisti pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe. Lopatko užėmė vieną iš svarbiausių pareigų griežtojo režimo kolonijoje, kurioje buvo kalinamas D. Dashekevich ir kurioje politiniams kaliniams, įskaitant D. Dashekevich, buvo naudojamas psichologinis spaudimas, įskaitant neleidimą miegoti ir izoliavimą.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Gim. data: 1954 8 30

Gim. vieta: Kopys, Vitebsk district (Kopysė, Vitebsko sritis)

Adresas:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул.Кирова, д. 43

Baltarusijos Respublikos Prezidentas.

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Gim. data: 1975 11 28

Adresas:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Prezidento asistentas/padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais. 2013 m. gegužės mėn. tėvo paskirtas Baltarusijos ir Rusijos komisijos potašo eksporto klausimais vienu iš prižiūrėtojų. Būdamas vienu iš artimiausių tėvo bendražygių, jis atliko svarbų vaidmenį vykdant represines priemones prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Būdamas vienu iš pagrindinių Valstybės saugumo tarybos narių, jis yra atsakingas už represinių priemonių prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę, visų pirma numalšinant 2010 m. gruodžio 19 d. demonstraciją, koordinavimą.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Gim. data: 1971 8 12

Identifikavimo Nr.: 3120871A074PB7

Vidaus reikalų ministerijos Minsko miesto specialiosios paskirties būrio vadas.

Jis vadovavo pajėgoms, kurios 2010 m. gruodžio 19 d. nuslopino taikią demonstraciją, – už tai 2011 m. vasario mėn. Prezidentas Lukashenka (Lukašenka) jam įteikė apdovanojimą ir padėkos raštą. 2011 m. birželio mėn. jis taip pat vadovavo pajėgoms, kurios vykdė represijas prieš taikius piliečius Minske. 2014 m. gegužės 7 d. jo vadovaujamas būrys nuo Vidaus reikalų ministerijos gavo specialią pripažinimo vėliavą.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1958 8 5

Hrodna region (Gardino sritis)

Identifikavimo Nr.: 3050858A060PB5

Adresas:

Užsienio reikalų ministerija

ул.Ленина, 19, Минск 220030

Užsienio reikalų ministras, buvęs Prezidento administracijos vadovas.

Būdamas Prezidento administracijos vadovu, jis buvo laikomas antru įtakingiausiu režimo asmeniu ir todėl buvo atsakingas už nesąžiningų rinkimų organizavimą 2008 ir 2010 m. ir už po to vykdytas represijas prieš taikius demonstrantus.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB Karinės kontržvalgybos valdybos viršininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Gim. data: 1954 10 18

Gim. vieta: Kosuta, Minsk region (Minsko sritis)

Adresas:

Gvardeiskaya g. 16-17

Konstitucinio teismo pirmininkas ir buvęs generalinis prokuroras, aktyviai dalyvavęs vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Ankstesnėse pareigose jis buvo vienas iš pagrindinių asmenų, dalyvavusių 2004–2008 m. vykdant represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę. Nuo paskyrimo 2008 m. į Konstitucinį teismą jis ištikimai įgyvendindavo režimo represinę politiką ir patvirtindavo represinius įstatymas net ir tais atvejais, kai jų turinys pažeisdavo konstituciją.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Adresas:

Прокуратурa Гродненской области

г.Гродно, 230012, ул.Доватора, 2а

Gardino srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Adresas:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2011 m. sausio 10 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistui Yulian Misiukevich 12 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 21 d. ir sausio 31 d. atitinkamai politiniam aktyvistui Usevalad Shasharin ir pilietinės visuomenės aktyvistui Tsimafei Atranschankau kiekvienam 9 dienų laisvės atėmimo bausmes.

Ji taip pat 2010 m. gruodžio 27 d. paskyrė žmogaus teisių gynėjui Mikhail Matskevich 10 dienų laisvės atėmimo bausmę, o 2011 m. sausio 20 d. pilietinės visuomenės aktyvistui Valer Siadou 12 dienų laisvės atėmimo bausmę už jų dalyvavimą politinių kalinių palaikymo akcijoje. Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš pilietinės visuomenės aktyvistus 2011 m. 2011 m. liepos 4 ir 7 d. ji paskyrė Anton Glinisty ir Andrei Ignatchyk 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. Ji taip pat tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš politinius aktyvistus 2012 m.

2012 m. vasario 22 d. ji paskyrė žymiam politiniam aktyvistui Pavel Vinagradau 10 dienų laisvės atėmimo bausmę; 2012 m. balandžio 10 d. ji jam taip pat skyrė dvejų metų prevencinę policijos priežiūrą. 2012 m. kovo 23 d. ji paskyrė judėjimo „Revoliucija per socialinius tinklus“ (angl. Revolution through social networks) politiniams aktyvistams Mikhas Kostka ir Anastasia Shuleika 5 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. balandžio 21 d. ji pastarajai aktyvistei vėl paskyrė 10 dienų laisvės atėmimo bausmę.

2012 m. gegužės 24, 25 ir 26 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Uladzimir Yaromenak, Zmitser Kremenetski ir Raman Vasiliev atitinkamai 10, 10 ir 12 dienų laisvės atėmimo bausmes.

2012 m. birželio 22 d. ji paskyrė „Euroradio“ žurnalistui Paval Sverdlou 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. liepos 18 d. ji paskyrė aktyvistei Katsiarina Halitskaya 10 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. lapkričio 8 ir 9 d. ji paskyrė Jaunojo fronto (angl. Young Front) aktyvistams Uladzimir Yaromenak ir Raman Vasiliev 15 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2013 m. gegužės 7 d. ji paskyrė aktyvistui Aliaksandr Yarashevich 12 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai. 2014 m. rugpjūčio 6 d. ji skyrė aktyvistui Oleg Korol 10 dienų administracinio arešto nedavusi jam galimybės kalbėti teisme; užuot leidusi, ji pareiškė: „Žinau, kad pripažįstate savo kaltę“.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Gim. data: 1956 2 7

Gim. vieta: Smolensk (Smolenskas) (Rusija)

Nesiėmė veiksmų, kad būtų atliktas neišaiškinto Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. bylos tyrimas. Buvęs vidaus reikalų ministras ir buvęs Prezidento saugumo tarnybos vadovas. Būdamas vidaus reikalų ministru buvo atsakingas už taikių demonstracijų malšinimą, kol 2009 m. balandžio 6 d. dėl su sveikata susijusių priežasčių pasitraukė iš pareigų.

Prezidento administracija jam suteikė rezidenciją Drozdy nomenklatūros rajone Minske. 2014 m. spalio mėn. Prezidentas A. Lukashenka (Lukašenka) apdovanojo jį 3-ojo laipsnio ordinu „Už nuopelnus“.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Gim. data: 1962 3 5

Gim. vieta: Slutsk (Sluckas) (Minsk Region (Minsko sritis))

Adresas:

ул. Beruta, 15-62 (2 korp)

Identifikavimo Nr.: 3050362A050PB2

Pasas: MP2272582

Yuri Chizh priklausančios patronuojančiosios bendrovės „Triple“ saugos tarnybos vadovas, buvęs Vidaus reikalų ministerijos Specialios paskirties būrio vadas. Kaip vidaus kovos su riaušininkais pulko vadas jis yra tiesiogiai atsakingas ir tiesiogiai susijęs su taikių demonstracijų malšinimu jėga, visų pirma 2004 m. ir 2008 m.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Identifikavimo Nr.: 3130564A041PB9

Aktyviai dalyvavo represijose prieš pilietinę visuomenę Baltarusijoje. Būdamas vidaus reikalų ministru (iki 2012 m. gruodžio mėn.) buvo atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų. Rezervo ginkluotųjų pajėgų pulkininkas.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Gim. data: 1963 10 1

Gim. vieta: Zagorsk (Zagorskas)

(Sergijev Posad (Sergijev Posadas), Rusija)

Buvęs Informacijos ministras (postą paliko 2014 m. birželio mėn.), buvęs Prezidento administracijos vadovo pavaduotojas, buvęs Prezidento administracijos Ideologijos generalinio direktorato vadovas, buvęs Prezidento administracijos Analizės ir informacijos centro direktorius.

Jis buvo vienas iš valstybinės propagandos šaltinių bei balsų ir ideologinis režimo rėmėjas. Jis buvo paskirtas į ministrus ir nuo to laiko buvo iškalbingas propagandos skleidėjas ir prieš demokratinę opoziciją bei pilietinę visuomenę nukreiptų režimo veiksmų rėmėjas.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Gim. data: 1951 7 1

Gim. vieta: Votnia, Mohilev region (Mogiliavo sritis)

Identifikavimo Nr.: 3010751M102PB0

Buvęs Prezidento Lukashenka (Lukašenka) patarėjas (nuo 2015 m. gegužės 18 d.), buvęs Prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas, buvęs švietimo ministras.

Jis uždarė Europos žmoniškumo universitetą, davė įsakymą imtis represijų prieš studentus iš opozicijos ir telkė studentus, kad galėtų juos priversti balsuoti už režimą. Jis vaidino aktyvų vaidmenį organizuojant nesąžiningus rinkimus 2008, 2010 ir 2012 m. ir po jų vykdytose represijose prieš taikius demonstrantus 2008 ir 2010 m. Jis yra labai artimas Prezidentui Lukashenka (Lukašenkai). Jis yra pagrindinės režimo ideologinės ir politinės organizacijos „Belaya Rus“ vadovas.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Gim. data: 1955 5 4

Gim. vieta: Minsk (Minskas)

Adresas:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Parlamento Žemųjų rūmų narys, Nacionalinio saugumo komiteto nuolatinio komiteto pirmininko pavaduotojas, Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas. Buvęs KGB Ekonominio saugumo valdybos viršininkas.

Tai pat buvo atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Gim. data: 1977

Adresas:

Saperov g. 7, 220035 Minsk (Minskas)

2012 m. sausio mėn. paskirtas eiti Tyrimų komiteto Minsko padalinio vadovo pavaduotojo pareigas. Užimdamas Minsko Pervomaiski rajono prokuroro pareigas dalyvavo Ales Byalyatski – vieno iš žymiausių žmogaus teisių gynėjo, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovo, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) pirmininko pavaduotojo – teismo procese. Prokuroro teismo procese pateiktas kaltinimas akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai pažeidžiamas Baudžiamojo proceso kodeksas. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Adresas:

Ozheshko g. 1

230023 Hrodna (Gardinas)

Režimui palankios profesinės sąjungos Gardino skyriaus vadovas. Buvęs Gardino srities regioninės rinkimų komisijos (RRK) vadovas 2010 m. prezidento rinkimų ir 2014 m. kovo mėn. vietos valdžios rinkimų metu. Būdamas regioninės rinkimų komisijos pirmininku, jis buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. vykusiuose prezidento rinkimuose ir už rezultatų klastojimą 2014 m. kovo mėn. įvykusiuose vietos valdžios rinkimuose Gardino srityje.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Adresas:

Frunze g. 19, 220034 Minsk (Minskas)

Saugumo tarybos narys, Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Tyrimų komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Gomelio srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Adresas:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Minsko miesto Zavodskoi rajono teismo pirmininkė (nuo 2014 m.), buvusi Minsko Partizanski rajono teismo pirmininko pavaduotoja, buvusi Minsko miesto Oktiabrski rajono teismo teisėja.

Ji tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 d. ji paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Ales Sobal, Maksim Hrishel ir Kastantsin Chufistau 10 dienų laisvės atėmimo bausmes, o Siarhei Kardymon – 15 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2011 m. liepos 7 d. ji paskyrė aktyvistui Artur Zauharodny 13 dienų laisvės atėmimo bausmę. 2012 m. spalio 12 d. ji paskyrė aktyvistams Aleh Korban ir Uladzimir Siarheeu 5 dienų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėdama bylas ji akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Ji pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Adresas:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Kapitonas, griežtojo režimo kolonijos IK-17 Šklovo mieste operatyvinio padalinio vadovas. Jis darė didžiulį spaudimą politiniams kaliniams, neužtikrindamas jiems teisės į susirašinėjimą, ir grasino siekdamas išgauti prisipažinimus. Tiesiogiai atsakingas už politinių kalinių ir opozicijos aktyvistų žmogaus teisių pažeidimus, nes žiauriai, nežmoniškai ir žeminančiai elgėsi ir baudė. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Gim. data: 1958 5 26

Gim. vieta: Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Prezidento administracijos valdymo skyriaus vadovas. Atsakingas už neatskleistus Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski ir Dmitri Zavadski dingimus Baltarusijoje 1999-2000 m. Buvęs Saugumo tarybos sekretorius. Sheiman tebėra prezidento specialusis asistentas/padėjėjas.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Adresas:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Minsko miesto Moskovski rajono teismo teisėjas ir teismo pirmininko pavaduotojas.

Jis tiesiogiai dalyvavo teisminėse represijose prieš taikius demonstrantus 2010 m. gruodžio 19 d.2010 m. gruodžio 20 ir 27 d. jis paskyrė pilietinės visuomenės aktyvistams Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski ir Volha Damarad 10 dienų laisvės atėmimo bausmes. 2011 m. gruodžio 20 d. jis nuteisė aktyvistą Siarhei Kanapatski už represijų paminėjimą 2010 m. gruodžio 19 d. Nagrinėdamas bylas jis akivaizdžiai pažeidė Baudžiamojo proceso kodeksą. Jis pritarė tam, kad būtų naudojami su kaltinamaisiais nesusiję įrodymai ir liudijimai.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB kontržvalgybos padalinio vadovas ir buvęs KGB kontržvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Adresas:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова,16

Vitebsko Zheleznodorozhny rajono teismo teisėjas. Jis nuteisė kelis protestuotojus apeliaciniame teismo procese nepaisant to, kad Pirmosios instancijos teismas nenustatė jų kaltės. Atsakingas už politiškai motyvuotų administracinių ir baudžiamųjų sankcijų, nukreiptų prieš pilietinės visuomenės atstovus, įskaitant politinį aktyvistą Siarhei Kavalenka, įgyvendinimą.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Gim. data: 1952 4 15

Gim. vieta: Slonim (Slanimas), Hrodna region (Gardino sritis)

Adresas:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Žemesniųjų parlamento rūmų narys, Teisės nuolatinio komiteto vadovo pavaduotojas, buvęs Mogiliavo srities prokuroras. Atsakingas už represijas prieš pilietinę visuomenę po 2010 m. gruodžio mėn. vykusių rinkimų.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Gim. data: 1963 1 14

Gim. vieta: Stolitsa, Vitebsk region (Vitebsko sritis)

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovo pirmasis pavaduotojas, buvęs Mogiliavo srities KGB pirmininkas. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Mogiliavo srityje ir Baltarusijoje.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Gim. data: 1962 3 4

Gim. vieta: Borisov, Minsk region (Minsko sritis)

Identifikavimo Nr.: 3040362B062PB7

Paso Nr.: MP2249974 (išduotas 2007 3 30)

Adresas:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Minsko srities pirmininko pavaduotojas (nuo 2015 m. sausio mėn.), buvęs Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovas ir buvęs Minsko greitosios pagalbos ligoninės vyriausiasis chirurgas. Jis neprieštaravo kandidato į prezidentus Nekliayev, kuris buvo atgabentas į jo ligoninę po to, kai 2010 m. gruodžio 19 d. buvo smarkiai sumuštas, pagrobimui ir dėl to, kad apie tai nepranešė policijai, tapo nežinomų nusikaltėlių bendrininku. Dėl tokio neveikimo jis buvo paaukštintas. Būdamas Minsko miesto sveikatos priežiūros komiteto vadovu jis buvo atsakingas už darbo ir sveikatos institucijų naudojimo žmogus teisių pažeidimui priežiūrą.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанідавіч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Gim. data: 1972 8 16

Gim. vieta: Hrodna (Gardinas)

Adresas:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya g. 10) 220004 Minsk (Minskas))

Baltarusija

Teisingumo ministras, Centrinės rinkimų komisijos narys, buvęs Teisingumo ministerijos Visuomeninių organizacijų ir politinių partijų skyriaus vadovas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys buvo atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus nuo 2007 m. vykdomuose rinkimuose. Eidamas pareigas Teisingumo ministerijoje ir vykdydamas teisminių institucijų kontrolę, jis aktyviai dalyvavo vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, atsisakydamas registruoti NVO ir politines partijas; dėl to daugeliu atveju jas teko panaikinti.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

NVS kovos su terorizmu centro vadovo pavaduotojas ir buvęs KGB pirmininko pavaduotojas, atsakingas už personalą ir jo užduočių organizavimą. Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB Konstitucinės santvarkos gynimo ir kovos su terorizmu valdybos viršininkas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Adresas:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Pulkininkas leitenantas, buvęs KGB karinės kontržvalgybos operatyvinis darbuotojas (šiuo metu jis yra naujai sukurto Baltarusijos tyrimų komiteto spaudos tarnybos vadovas). KGB kalėjime Minske po susidorojimo su 2010 m. gruodžio 19 d. Minske vykusios porinkiminės protesto demonstracijos dalyviais jis klastojo įrodymus ir naudojo grasinimus, kad išgautų opozicijos aktyvistų prisipažinimus. Buvo tiesiogiai atsakingas už žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą ir neužtikrino teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Jo veiksmais buvo tiesiogiai pažeisti Baltarusijos tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Adresas:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Sikorskogo g. 1

213800 Bobruisk (Babruiskas)

Bobruisk (Babruisko) griežtojo režimo kolonijos IK-2 vadovo pavaduotojas, atsakingas už nežmonišką ir žiaurų elgesį su politiniais kaliniais A. Sannikau ir A. Beliatski Babruisko griežtojo režimo kolonijoje IK-2. Jam prižiūrint, griežtojo režimo kolonijoje opozicijos aktyvistai buvo kankinami, atsisakyta leisti jiems pasinaudoti teisinio atstovavimo galimybe ir jie buvo kalinami vienutėse. Trutko darė spaudimą A. Beliatski ir A. Sannikau, kad priverstų juos pasirašyti malonės prašymą.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovo pavaduotojas, atsakingas už ekonominių nusikaltimų tyrimą ir kovą su korupcija.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Adresas:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(Kollektornaya g. 10, 220004 Minsk (Minskas))

Baltarusija

Teisingumo ministro pavaduotojas, atsakingas už teisinę paramą institucijoms, rengiančioms teisėkūros ir reguliavimo aktus ekonomikos klausimais, taip pat atsakingas už juridinių subjektų registraciją.

Atsakingas už Baltarusijos teisingumo ministerijos ir teisminių institucijų vaidmenį ir veiklą; šios institucijos yra pagrindinės represijų prieš gyventojus priemonės; jos nustato valstybinę propagandą teisminėse instiucijose, kurios provokuoja ir pateisina represijas prieš demokratinę opoziciją ir pilietinę visuomenę atsisakydamos registruoti arba išregistruodamos NVO ir politines partijas.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Gim. data: 1971

Penza (Rusija)

Baltarusijos Respublikos Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas (nuo 2014 m.).

Buvęs Prezidento apsaugos tarnybos vadovas.

Jam vadovaujant keli jo tarnybos nariai dalyvavo apklausiant politinius aktyvistus po 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijų.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Gim. data: 1964 6 19,

Brest region (Bresto sritis)

Adresas:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

KGB vadovas, buvęs Tyrimų komiteto vadovas, buvęs Prezidento administracijos Operacijų ir analizės centro vadovas, atsakingas už telekomunikacijas, įskaitant įvairių ryšių kanalų, pavyzdžiui, interneto, stebėseną, filtravimą, kontrolę ir kišimąsi į jų veikimą. Kaip KGB vadovas jis yra atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Buvęs KGB vadovo pirmasis pavaduotojas, atsakingas už kontržvalgybą. Nuo 2013 m. balandžio 1 d. išėjęs į pensiją ir paskirtas į rezervo pajėgas.

Atsakingas už KGB vykdomą represinę veiklą prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Jis ėmėsi veiksmų, kad būtų iškelta byla politiniam kaliniui Ales Byaliatski, vienam iš geriausiai žinomų žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ (angl. Belarusian Human Rights Centre „Vyasna“) vadovui ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (angl. FIDH) viceprezidentui. A. Byalyatski aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.


Top