Help Print this page 

Document 32014L0081

Title and reference
2014 m. birželio 23 d. Komisijos direktyva 2014/81/ES, kuria dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis Tekstas svarbus EEE
  • In force
OJ L 183, 24.6.2014, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/81/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/49


KOMISIJOS DIREKTYVA 2014/81/ES

2014 m. birželio 23 d.

kuria dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos (1), ypač į jos 46 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2009/48/EB nustatomi bendrieji reikalavimai cheminėms medžiagoms, klasifikuojamoms kaip kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai (toliau – CMR) pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (2). Tokių cheminių medžiagų negalima naudoti žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, nebent jos nepasiekiamos vaikams, Komisijos sprendimu tam suteiktas leidimas arba jų individuali koncentracija prilygsta atitinkamai koncentracijai, nustatytai jų turinčių mišinių klasifikavimo kaip CMR tikslu, ar yra už ją mažesnė. Siekiant dar labiau apsaugoti vaikų sveikatą, prireikus gali būti nustatytos specialios tokių cheminių medžiagų ribinės vertės, kai jos naudojamos žaislams, skirtiems jaunesniems nei trejų metų vaikams, arba kitiems žaislams, skirtiems dėti į burną;

(2)

cheminė medžiaga bisfenolis A gaminama dideliais kiekiais ir plačiai naudojama gaminant labai įvairias vartojimo prekes. Bisfenolis A naudojamas kaip monomeras polikarbonatiniams plastikams gaminti. Polikarbonatiniai plastikai, be kita ko, naudojami gaminant žaislus. Be to, bisfenolio A rasta tam tikruose žaisluose;

(3)

1988 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyva 88/378/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žaislų sauga, suderinimo (3) nustatyti cheminių žaislų savybių esminiai saugumo reikalavimai taikyti iki 2013 m. liepos 19 d. Europos standarte EN 71–9:2005+A1:2007 bisfenoliui A nustatyta 0,1 mg/l išsiskyrimo ribinė vertė. Europos standartuose EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 nustatyti atitinkami tyrimo metodai. Žaislų pramonė taiko standartuose EN 71–9:2005+A1:2007, EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 bisfenoliui A nustatytas vertes ir metodus, kad užtikrintų, kad dėl žaisluose esančio bisfenolio A nebūtų nesaugios ekspozicijos. Vis dėlto šie standartai nėra darnieji standartai;

(4)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 bisfenolis A klasifikuojamas kaip 2 kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga. Specialių reikalavimų nėra, tad bisfenolio A žaisluose gali būti, jei jo koncentracija prilygsta atitinkamai koncentracijai, nustatytai jo turinčių mišinių klasifikavimo kaip CMR tikslu, ar yra už ją mažesnė, t. y. 5 % nuo 2013 m. liepos 20 d. ir 3 % nuo 2015 m. birželio 1 d. Negalima atmesti galimybės, kad dėl tokios bisfenolio A koncentracijos mažų vaikų ekspozicija gali būti didesnė, palyginti su ekspozicija laikantis Europos standartuose EN 71–9:2005+A1:2007, EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 bisfenoliui A nustatytos 0,1 mg/l išsiskyrimo ribinės vertės;

(5)

2003 m. ir 2008 m. bisfenolis A buvo visapusiškai įvertintas pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (4). Galutinėje rizikos vertinimo ataskaitoje „Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)“ (liet. „Europos Sąjungos atnaujinta 4,4'-izopropilidendifenolio (bisfenolio A) rizikos vertinimo ataskaita“), be kita ko, nustatyta, kad keliuose in vitro ir in vivo atrankinės patikros tyrimuose dėl bisfenolio A vyko endokrininiai pokyčiai, ir padaryta išvada, kad reikia papildomų mokslinių tyrimų, kad būtų išaiškinti neaiškumai, susiję su bisfenolio A galimybe daryti neigiamą poveikį vystymuisi, kai jo kiekis nedidelis. Kita vertus, siekis užtikrinti kuo didesnę vaikų apsaugą nuo cheminių medžiagų žaisluose keliamų pavojų, atsižvelgiant į ypatingus vaikų, kurie priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, poreikius, pateisina tai, kad Direktyvoje 2009/48/EB bisfenoliui A būtų nustatyta 0,1 mg/l išsiskyrimo ribinė vertė;

(6)

bisfenolio A poveikis šiuo metu vertinamas mokslo forumuose, įskaitant Europos maisto saugos tarnybą. Šia direktyva nustatyta išsiskyrimo ribinė vertė turėtų būti peržiūrėta, jei būtų gauta naujos svarbios mokslinės informacijos;

(7)

todėl Direktyva 2009/48/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(8)

šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Žaislų saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/48/EB II priedo C priedėlis pakeičiamas taip:

„C priedėlis

Pagal 46 straipsnio 2 dalį nustatytos specialios cheminių medžiagų ribinės vertės, kai jos naudojamos žaislams, skirtiems jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams, arba kitiems žaislams, skirtiems dėti į burną

Cheminė medžiaga

CAS Nr.

Ribinė vertė

TCEP

115–96–8

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

TCPP

13674–84–5

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

TDCP

13674–87–8

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

Bisfenolis A

80–05–7

0,1 mg/l (išsiskyrimo ribinė vertė) pagal standartuose EN 71–10:2005 ir EN 71–11:2005 nustatytus metodus“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 21 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2015 m. gruodžio 21 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 170, 2009 6 30, p. 1.

(2)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(3)  OL L 187, 1988 7 16, p. 1.

(4)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1.


Top