Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas

Šis reglamentas nustato konkurencingam krovinių vežimui Europos geležinkelių tinklu skirtų tarptautinių geležinkelio koridorių sukūrimo ir organizavimo taisykles, siekiant sukurti konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklą.

DOKUMENTAS

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo.

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu siekiama sukurti konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklą, nustatant konkurencingam krovinių vežimui skirtų tarptautinių geležinkelio koridorių sukūrimo ir organizavimo taisykles. Šio reglamento priede, kurį iš dalies pakeitė reglamentas (ES) 1316/2013, apibūdinami pradiniai krovinių vežimo koridoriai, kurie turi pradėti veikti atitinkamose Europos Sąjungos (ES) šalyse iki 2013 m. lapkričio mėn., 2015 m. lapkričio mėn. arba 2020 m. lapkričio mėn.

ES valstybės kiekvienam krovinių vežimo koridoriui iš atitinkamų valstybių narių institucijų atstovų turi sudaryti vykdomąją valdybą. Atitinkami infrastruktūros valdytojai kiekvienam krovinių vežimo koridoriui iš infrastruktūros valdytojų atstovų turi sudaryti administracinę valdybą. Administracinė valdyba turi parengti įgyvendinimo planą, apimantį investicijų planą, koridoriaus įgyvendinimui reikalingas priemones ir pagrindinius rinkos tyrimo elementus. Administracinė valdyba iš krovinių vežimo koridoriaus terminalų valdytojų ir savininkų taip pat turi sudaryti patariamąją grupę, bei kitą patariamąją grupę, kurios nariai būtų geležinkelių įmonių, norinčių naudotis krovinių vežimo koridoriumi, atstovai.

Administracinė valdyba turi bendrai apibrėžti ir koordinuoti vežimus iš anksto nustatytomis tarptautinėmis geležinkelio linijomis, pasiūlydami krovinių vežimo operatorių poreikius atitinkančią kelionės trukmę.

Administracinė valdyba turi paskirti arba įsteigti bendrą įstaigą, kuri suteiktų patvirtintiems pareiškėjams galimybę vienoje vietoje pateikti prašymus ir gauti atsakymus dėl infrastruktūros pajėgumų krovininiams traukiniams, kertantiems bent vieną valstybinę sieną krovinių vežimo koridoriuje. Ši vieno langelio principu veikianti įstaiga priima sprendimus dėl paraiškų skirti iš anksto nustatytas geležinkelio linijas ir rezervinių pajėgumų tarptautiniams krovininiams traukiniams. Jei paraiškos negalima patenkinti vieno langelio principu, minėta įstaiga nedelsdama turi perduoti šią paraišką kompetentingiems infrastruktūros valdytojams, kurie priima sprendimą dėl tos paraiškos ir praneša apie šį sprendimą vieno langelio principu veikiančiai įstaigai, kad ji galėtų imtis tolesnių veiksmų.

Turi būti parengtos prioriteto taisyklės, taikomos skirtingoms eismo rūšims eismo sutrikimo atveju.

Turi būti paskelbtas dokumentas, kuriame būtų visa su koridoriaus naudojimu susijusi reikiama informacija. Reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti ir keistis informacija, ypač skundų atveju.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 913/2010

2010 11 9

-

OL L 276, 2010 10 20

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013

2013 12 21

-

OJ L 348, 2013 12 20

Paskutinį kartą atnaujinta: 19.05.2014

Top