Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų agentūra (GSA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų agentūra (GSA)

Europos Sąjunga (ES) įsteigė agentūrą, kurios tikslas - didinti investicijų į pasaulines palydovinės navigacijos sistemas (GNSS) grąžą, užtikrinančią naudą vartotojams, ekonominį augimą ir konkurencingumą.

DOKUMENTAS

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) įsteigė agentūrą, kurios tikslas - didinti investicijų į pasaulines palydovinės navigacijos sistemas (GNSS) grąžą, užtikrinančią naudą vartotojams, ekonominį augimą ir konkurencingumą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu (ES) Nr. 912/2010 įsteigiama Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų (GNSS) agentūra, keičiamas ankstesnis Europos GNSS priežiūros institucijos pavadinimas ir skiriamos naujos užduotys.

Juo įgyvendinamas 2014-2020 m. viešojo GNSS programų valdymo modelis, nustatytas reglamente (ES) Nr. 1285/2013. Agentūra nebebus atsakinga už viešųjų interesų, susijusių su GNSS programomis, valdymą (šią funkciją perima Europos Komisija).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

GNSS agentūra yra ES lygmens įstaiga, atsakinga už:

 • pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų saugumo akreditavimo* užtikrinimą,
 • Galileo saugumo stebėjimo centro veiklą,
 • pagalbą skatinant GNSS paslaugų prekybą ir prekiaujant jais,
 • kitas Komisijos deleguotas užduotis, susijusias su Galileo ir EGNOS programų įgyvendinimu, įskaitant programų valdymą.

Struktūra

Agentūra turi tris valdymo organus:

 • 1.

  administracinę valdybą, kuri užtikrina, kad Agentūra vykdytų jai pavestas užduotis, ir yra atsakinga už saugumo akreditavimui skiriamus išteklius bei biudžetą;

 • 2.

  vykdomąjį direktorių, kurį skiria administracinė valdyba ir kuris yra atsakingas už Agentūros valdymą bei atstovavimą Agentūrai;

 • 3.
  Saugumo akreditavimo valdybą, kuri atlieka sistemų saugumo akreditavimą ir nustato, ar sistemos atitinka saugumo reikalavimus, kai priimami svarbūs su programa susiję sprendimai, kaip antai dėl:
  • saugumo akreditavimo strategijos tvirtinimo;
  • palydovų paleidimo;
  • leidimo naudoti sistemas ir antžemines stotis*.

Sistemų saugumo akreditavimo veiklos savarankiškumas

Reglamentas (ES) Nr. 912/2010 iš dalies keičiamas reglamentu (ES) Nr. 512/2014, siekiant suderinti jį su naująja Europos GNSS agentūros valdymo struktūra, išdėstyta reglamente (ES) Nr. 1285/2013. Priimti pakeitimai užtikrina su sistemų saugumo akreditavimu susijusios veiklos savarankiškumą bei nepriklausomumą nuo kitos Agentūros veiklos. Be kita ko:

 • buvo padidinti Saugumo akreditavimo valdybos įgaliojimai;
 • Saugumo akreditavimo valdyba, o ne administracinė valdyba rengia ir tvirtina tą Agentūros darbo programų dalį, kurioje aprašoma su sistemų saugumo akreditavimu susijusi operacinė veikla;
 • Saugumo akreditavimo valdybos pirmininkas valdo saugumo akreditavimo veiklą ir užtikrina jos įgyvendinimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. lapkričio 9 d.

Daugiau informacijos žr. Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų agentūros interneto svetainėje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Saugumo akreditavimas - atitikties saugumo srities reikalavimams ir Tarybos bei Komisijos parengtiems reglamentams patikra. Bendrieji saugumo akreditavimo principai, atsakomybė ir užduotys išdėstyti reglamento (ES) Nr. 912/2010 III skyriuje.

*Antžeminės stotys - žemėje sumontuota įranga, galinti priimti signalus iš ryšio palydovų arba perduoti juos ryšio palydovams.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 912/2010

2010 11 9

-

OL L 276, 2010 10 20, p. 11-21

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1285/2013

2013 12 23

-

OL L 347, 2013 12 20, p. 1-24

Reglamentas (ES) Nr. 512/2014

2014 5 23

-

OL L 150, 2014 5 20, p. 72-92

paskutinis atnaujinimas 06.08.2015

Top