Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistiniai duomenys apie krovinių ir keleivių vežimą jūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistiniai duomenys apie krovinių ir keleivių vežimą jūra

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių, įplaukiančių į ES uostus, statistinių ataskaitų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva nustatyta, kaip (Europos Sąjungos) ES šalys turėtų rinkti statistinius duomenis apie krovinių ir keleivių, įplaukiančių į ES uostus, vežimą jūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Duomenys

 • Šie statistiniai duomenys yra susiję su informacija apie krovinį ir keleivį bei apie patį laivą. Direktyvos prieduose išdėstytos duomenų rinkimo charakteristikos, įskaitant:
  • bendrąjį krovinių svorį ir apibūdinimą;
  • duomenis teikiantį uostą;
  • krovinių tipų klasifikaciją;
  • keleivių skaičių;
  • laivų tipą ir talpą.
 • Duomenys apie laivus, kurių bendroji talpa yra mažesnė nei 100 tonų, gali būti nerenkami.

Duomenų rinkimas

 • Europos Komisija sudaro visų ES uostų, apie kuriuos turi būti pateikiami suvestiniai duomenys, sąrašą. Be to, kiekviena ES šalis turi išsirinkti iš šio sąrašo bet kurį uostą, kuriame:
  • pakraunama arba iškraunama daugiau nei 1 milijonas tonų krovinių arba
  • registruojama daugiau kaip 200 000 keleivių per metus.
 • Tuomet apie šiuos pasirinktus uostus turi būti pateikiami išsamesni duomenys.

Duomenų perdavimas

 • ES šalys turi perduoti duomenų rinkimo rezultatus Komisijai (Eurostatui):
  • per penkis mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, jeigu duomenys renkami kas ketvirtį, ir
  • per aštuonis mėnesius, jeigu duomenys renkami kartą per metus.
 • ES šalys privalo teikti informaciją Eurostatui apie taikomus duomenų rinkimo metodus ir taikomų metodų esminius pakeitimus. Tada Eurostatas turi paskelbti surinktus statistinius duomenis.
 • Direktyva buvo iš dalies pakeista Reglamentu (ES) Nr. 1090/2010 siekiant suderinti duomenų apie krovinius, transportuojamus jūrų laivais ir kitomis transporto priemonėmis, rinkimą.
 • Sprendimu 2010/216/ES pakeistos kai kurios techninės charakteristikos, susijusios su duomenų rinkimu, įskaitant kodus, naudojamus laivų registravimo valstybei, ir duomenų grupių struktūrą.
 • Sprendimu 2012/186/ES pakeisti kai kurie statistiniai kintamieji rodikliai, naudojami renkant duomenis, ir paaiškinti kai kurie krovinių klasifikacijos apibūdinimai bei tipai.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2009/42/EB taikoma nuo 2009 m. birželio 26 d. Tai yra Direktyvos 95/64/EB ir jos paskesnių dalinių pakeitimų, kurie turėjo būti perkelti į nacionalinę teisę iki 1996 m. gruodžio 31 d., nauja redakcija.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (nauja redakcija) (OL L 141, 2009 6 6, p. 29–47)

Paskesni Direktyvos 2009/42/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1090/2010, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (COM(2015) 362 final, 2015 7 28)

paskutinis atnaujinimas 01.03.2017

Top