Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intelektinių transporto sistemų diegimas Europoje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intelektinių transporto sistemų diegimas Europoje

Tikimasi, kad intelektinės transporto sistemos (ITS) prisidės prie švaresnės, saugesnės ir efektyvesnės transporto sistemos kūrimo Europos Sąjungoje.

DOKUMENTAS

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos.

SANTRAUKA

Tikimasi, kad intelektinės transporto sistemos (ITS) prisidės prie švaresnės, saugesnės ir efektyvesnės transporto sistemos kūrimo Europos Sąjungoje.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama skatinti inovacinių transporto technologijų plėtojimą, kad būtų sukurtos ITS. Tai bus atliekama nustatant bendruosius ES standartus ir specifikacijas, siekiant sukurti sąveikias* ir efektyvias ITS paslaugas, kartu ES šalims leidžiant pačioms spręsti, į kurias sistemas investuoti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ITS apima paslaugas įvairiose srityse

Direktyva taikoma ITS prietaikoms bei paslaugoms ES kelių transporto sektoriuje ir tam, kaip šios prietaikos komunikuoja su kitų rūšių transportu.

ITS - tai sistemos, kuriose informacinės ir ryšių technologijos taikomos kelių transportui, įskaitant infrastruktūrą, transporto priemones ir naudotojus, ir eismo valdymui bei judumo valdymui.

Rengiant ir naudojant specifikacijas bei standartus prioritetinės sritys yra šios:

 • optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas, pvz., sudarant galimybę kelių naudotojams planuoti keliones;
 • eismo ir krovinių valdymo ITS paslaugų tęstinumas (t. y. paslaugos, kurios sunkvežimiams kertant sieną nėra pertraukiamos);
 • ITS kelių saugos ir saugumo prietaikos (pvz., pranešimas apie sumažėjusio matomumo pavojų, ant kelio esančius kitus žmones, gyvūnus ir nuolaužas);
 • transporto priemonių susiejimas su transporto infrastruktūra, t. y. transporto priemonių įranga, leidžianti keistis duomenimis arba informacija.

Šios prioritetinės sritys turi šešis prioritetinius veiksmus:

 • 1.

  kelionių daugiarūšiu transportu informacijos paslaugų teikimas visoje ES (kelionėms, kai naudojamas skirtingų rūšių transportas, pvz., traukinys ir laivas);

 • 2.

  tikralaikės eismo informacijos paslaugų teikimas visoje ES;

 • 3.

  su kelių sauga susijusios eismo informacijos nemokamas teikimas naudotojams;

 • 4.

  sąveikios pagalbos iškvietimo sistemos„eCall“ suderintas užtikrinimas;

 • 5.

  informavimo apie saugias sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimas;

 • 6.

  sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių saugių stovėjimo vietų išankstinio užsakymo paslaugų teikimas.

ES šalys, diegdamos ITS prietaikas ir paslaugas, privalo imtis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų, jog yra taikomos Komisijos patvirtintos susijusios specifikacijos. Kiekviena ES šalis turi teisę spręsti dėl tokių prietaikų ir paslaugų įdiegimo jos teritorijoje.

„eCall“sistema pranešimui apie kelių eismo įvykius

Vienas iš šešių prioritetinių veiksmų pavyzdžių yra europinė pagalbos iškvietimo sistema „eCall“. „eCall“ sistemą siekiama naudoti kelių eismo įvykiams visoje ES. Pagrindinė idėja yra tokia, kad įvykus rimtam kelių eismo įvykiui, „112 eCall“ automatiškai surenka bendrąjį Europos pagalbos telefono numerį 112 ir praneša skubios pagalbos tarnybai transporto priemonės buvimo vietą. Tada telefonu sujungiama su atitinkamu bendrosios pagalbos skambučių centru (taip pat vadinamu bendruoju pagalbos centru - BPC) ir pagalbos tarnybai perduodama informacija apie avarijos laiką, tikslią sudužusio automobilio vietą, kelionės kryptį ir t. t. ES šalys susitarė savo teritorijoje iki 2017 m. spalio 1 d. įdiegti „eCall“ bendrojo pagalbos centro infrastruktūrą, reikalingą tinkamam visų e. skambučių gavimui ir tvarkymui.

Tęsiamas darbas dėl prioritetinių veiksmų

2014 m. ataskaitoje dėl ITS direktyvos įgyvendinimo pabrėžiama, jog priimti trys specifikacijų rinkiniai („eCall“, su kelių sauga susijusi minimali universali eismo informacija ir informavimo apie saugias transporto priemonių stovėjimo vietas paslaugų teikimas).

Specifikacijos dėl tikralaikės eismo informacijos paslaugų teikimo visoje ES buvo priimtos 2014 m. gruodžio mėn., o specifikacijos dėl kelionių daugiarūšiu transportu informacijos paslaugų teikimo visoje ES bus priimtos 2015 m. Dėl paskutinio prioritetinio veiksmo - sunkvežimių ir komercinių transporto priemonių saugių stovėjimo vietų išankstinio užsakymo paslaugų teikimo - artimiausioje ateityje nenumatyta jokių veiksmų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d.

KONTEKSTAS

Tikimasi, kad kelių transporto apimtys ES augs. Dėl to gali padidėti spūstys keliuose, išaugti energijos sunaudojimas ir atsirasti aplinkos bei socialinių problemų. Tokios naujovės kaip ITS reikalingos tam, kad būtų rasti šių problemų sprendimo būdai. Tai yra pažangios prietaikos, kuriomis siekiama teikti inovacines paslaugas įvairių rūšių transportui ir eismo valdymui. Jos padeda naudotojams gauti daugiau informacijos apie transporto sąlygas ir saugiau bei geriau pasinaudoti transporto tinklais.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie intelektines transporto sistemas.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

*Sąveika - sistemų ir susijusių verslo procesų gebėjimas keistis duomenimis, dalytis informacija ir žiniomis.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2010/40/ES

2010 8 26

2012 2 27

OL L 207, 2010 8 6, p. 1-13

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 305/2013

2013 4 23, išskyrus jau įdiegtas infrastruktūras (2014 4 23)

-

OL L 91, 2013 4 3, p. 1-4

Reglamentas (ES) Nr. 885/2013

2013 10 1, išskyrus jau įdiegtas paslaugas (2015 10 1)

-

OL L 247, 2013 9 18, p. 1-5

Reglamentas (ES) Nr. 886/2013

2013 10 1, išskyrus jau įdiegtas paslaugas (2015 10 1)

-

OL L 247, 2013 9 18, p. 6-10

Reglamentas (ES) 2015/962

2017 7 13

-

OL L 157, 2015 6 23, p. 21-31

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 585/2014/ES dėl sąveikios visos ES pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimo (OL L 164, 2014 6 3, p. 6-9).

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/758 dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB (OL L 123, 2015 5 19, p. 77-89).

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos įgyvendinimas“ (COM(2014) 642 final, 2014 10 21).

paskutinis atnaujinimas 02.04.2015

Top