Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Patekimas į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Patekimas į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką

Laisvė teikti paslaugas yra pagrindinis bendros transporto politikos principas, kurio laikantis turi būti suteikiama prieiga į tarptautines transporto rinkas visų ES šalių vežėjams jų nediskriminuojant nacionalinės priklausomybės arba įsisteigimo vietos atžvilgiu. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, taikomos tarptautiniam keleivių vežimui tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais ES teritorijoje, kuriuo verčiasi už atlygį dirbantys vežėjai.

SANTRAUKA

Šiuo reglamentu į vieną dokumentą sujungiami Reglamentai Nr. 684/92 ir Nr. 12/98, siekiant išaiškinti ir supaprastinti tarptautiniam keleivių vežimui kelių transportu taikomas taisykles ir sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali ES šalyje teikti vidaus transporto paslaugas.

Laisvė teikti paslaugas

Vežėjui leidžiama tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais teikti reguliarias tarptautinio vežimo paslaugas, įskaitant reguliarias specialias ir vienkartines paslaugas, nediskriminuojant jo dėl nacionalinės priklausomybės ar įsisteigimo vietos, jei jis:

  • įsisteigimo ES šalyje turi leidimą verstis vežimu teikiant reguliarias paslaugas, laikydamasis nacionalinės teisės aktuose nustatytų patekimo į rinką taisyklių;
  • atitinka sąlygas, nustatytas pagal ES taisykles, taikomas siekiant imtis keleivių vežimo kelių transportu profesinės veiklos, nacionalinio ir tarptautinio transporto operacijose;
  • atitinka teisinius reikalavimus dėl ES vairuotojų kvalifikacijos ir transporto priemonių standartų.

Bendrijos licencija

Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais vykdomas turint ES šalies, kurioje vežėjas yra įsisteigęs, kompetentingos valdžios institucijos išduotą Bendrijos licenciją. Bendrijos licencija išduodama vežėjo vardu atnaujinamiems ne ilgesniems kaip dešimt metų laikotarpiams ir negali būti perleidžiama. ES šalys gali nuspręsti, kad Bendrijos licencija taip pat galioja atliekant vidaus vežimo operacijas.

Reguliarios paslaugos, kurias teikti reikia leidimo

Leidimas yra išduodamas vežėjo vardu ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui ir negali būti perleidžiamas. Tačiau leidimą gavęs vežėjas gali, ES šalies, kurios teritorijoje yra išvykimo punktas, kompetentingai valdžios institucijai sutinkant, tą paslaugą teikti per subrangovą. Leidimas išduodamas gavus visų ES šalių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami, valdžios institucijų sutikimą. Leidime turi būti nurodoma paslaugos tipas, maršrutas, sustojimo vietos, tvarkaraštis ir leidimo galiojimo terminas. Jis suteikia teisę jo turėtojui teikti reguliarias paslaugas visų ES šalių, per kurias eina paslaugų maršrutai, teritorijoje.

Leidimai, įskaitant jų pratęsimus ir pakeitimus, išduodami, išskyrus jei:

  • pareiškėjas jam tiesiogiai prieinamomis priemonėmis negali teikti reikalingų paslaugų;
  • pareiškėjas nesilaikė nacionalinės arba tarptautinės kelių transporto teisės normų;
  • paraiškos leidimo galiojimo laikui pratęsti pateikimo atveju nebuvo laikytasi leidimui nustatytų sąlygų;
  • ES šalis nusprendžia, kad atitinkama paslauga padarytų didelę įtaką palyginamų paslaugų, teikiamų pagal vieną ar kelias viešosios paslaugos sutartis, perspektyvumui;
  • ES šalis nusprendžia, kad pagrindinis paslaugos tikslas nėra keleivių tarp skirtingose ES šalyse esančių sustojimo vietų vežimas.

Išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, reguliarios paslaugos teikėjas imasi visų priemonių, kad garantuotų vežimo paslaugą, atitinkančią tęstinumo, reguliarumo ir pajėgumo reikalavimus, ir laikosi kitų kompetentingos valdžios institucijos nustatytų sąlygų.

Kabotažas

Kabotažo operacijos yra leidžiamos šioms paslaugoms:

  • vidaus keleivinio kelių transporto paslaugoms, kurias vežėjas laikinai teikia priimančiojoje ES šalyje;
  • keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui toje pačioje ES šalyje, teikiant reguliarias tarptautines paslaugas, jei tai nėra pagrindinis šios paslaugos tikslas.

Kontrolės priemonės ir sankcijos

Vežėjai, teikiantys reguliarią paslaugą, turi išduoti individualius arba kolektyvinius važiavimo bilietus, kuriuose nurodoma išvykimo ir atvykimo punktai, bilieto galiojimo trukmė ir vežimo kaina.

Sunkaus ES kelių transporto teisės aktų pažeidimo atveju tokį pažeidimą padariusio vežėjo įsisteigimo ES šalies kompetentingos valdžios institucijos turi imtis atitinkamų veiksmų, tarp kurių gali būti įspėjimas arba administracinės sankcijos. Jei vežėjas nerezidentas padaro sunkų ES kelių transporto teisės aktų pažeidimą, ES šalis, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, vežėjo įsisteigimo ES šalies kompetentingoms valdžios institucijoms perduoda pažeidimo aprašymą, pažeidimo kategoriją, tipą bei sunkumą ir paskirtas sankcijas. Visi rimti pažeidimai turi būti įrašomi į nacionalinį vežimo kelių transportu įmonių elektroninį registrą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2009 m. gruodžio 4 d.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, p. 88–105)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 13.12.2015

Top