Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bendros patekimo į ES krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bendros patekimo į ES krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklės

Tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu operacijos* yra visiškai liberalizuotos Europos Sąjungoje. Vis dėlto apribojimai tebėra taikomi vidaus vežimui kelių transportu ES šalyje, jei vežėjas nėra tos šalies rezidentas. Šios paslaugos yra vadinamos kabotažu*. Bendrosios patekimo į tarptautines ir kabotažo rinkas taisyklės padeda skatinti sąžiningą konkurenciją.

DOKUMENTAS

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių.

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente nustatomos ES bendrosios patekimo į tarptautinio krovinių vežimo* kelių transportu rinką taisyklės. Taip pat nustatomos sąlygos, pagal kurias vežėjai nerezidentai gali teikti vežimo paslaugas ES šalyje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teisės aktas taikomas:

 • tarptautiniam krovinių vežimui keliais ES teritorijoje už atlygį*;
 • krovinių vidaus vežimui keliais, kurį laikinai vykdo vežėjas nerezidentas;
 • reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios ES šalies teritoriją, jei vežimas vykdomas tarp ES šalies ir ne ES šalies. Jis netaikomas tai ES šalies teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai.

Tarptautinis vežimas vykdomas turint Bendrijos licenciją ir, jei vairuotojas yra trečiosios šalies pilietis - vairuotojo liudijimą.

Bendrijos licencija:

 • yra dokumentas, kurį įsisteigimo ES šalies kompetentingos valdžios institucijos išduoda vežėjui, turinčiam teisę vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais už atlygį;
 • išduodama atnaujinamiems ne ilgesniems kaip dešimties metų laikotarpiams;
 • išduodama vežėjo vardu ir negali būti perleidžiama.

Vairuotojo liudijimas:

 • yra dokumentas, kurį ES šalies, kurioje ES licenciją turintis vežėjas yra įsikūręs, kompetentinga valdžios institucija išduoda, jei toje šalyje vežėjas naudojasi vairuotoju arba įdarbina vairuotoją, kuris nėra nei ES šalies pilietis, nei ilgalaikis gyventojas;
 • išduodamas ne ilgiau kaip penkeriems metams.

Jei šių sąlygų nesilaikoma, minėtos valdžios institucijos gali atmesti paraišką licencijai gauti ar jos galiojimui pratęsti ar vairuotojo liudijimui gauti. Bendrijos licencija arba vairuotojo liudijimas yra panaikinamas, jei jos / jo turėtojas nebesilaiko nustatytų sąlygų arba pateikia klaidingus duomenis.

Šiuo teisės aktu nustatomos griežtos taisyklės kabotažo operacijoms, visų pirma:

 • bet kuriam vežėjui, kuris veža krovinius už atlygį ir turi Bendrijos licenciją ir kurio vairuotojas, jei jis yra trečiosios šalies pilietis, turi vairuotojo liudijimą, leidžiama laikinai vykdyti kabotažo operacijas ES šalyje (kitoje nei jis yra įsisteigęs), jei jis yra užbaigęs tarptautinį vežimą į tą šalį;
 • po krovinių nuvežimo tarptautiniu vežimu, vežėjams per septynias dienas leidžiama atlikti ne daugiau kaip tris kabotažo operacijas;
 • vežėjai, užbaigę tarptautinį vežimą, taip pat gali atlikti tris kabotažo operacijas kitoje ES šalyje, su sąlyga, kad vienoje šalyje atliekama viena kabotažo operacija.

Teisės aktas taikomas tik tuo atveju, jei vežėjas gali pateikti tarptautinio krovinių vežimo į atitinkamą ES šalį ir kiekvienos po to atliktos kabotažo operacijos įrodymą.

Kabotažo operacijos atliekamos pagal priimančioje ES šalyje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius:

 • vežimo sutarties sąlygas;
 • kelių transporto priemonių svorį ir matmenis;
 • reikalavimus, taikomus tam tikrų kategorijų krovinių, ypač pavojingų krovinių, greitai gendančių produktų ir gyvūnų, vežimui;
 • vairavimo laiką ir poilsio trukmę;
 • transporto paslaugoms taikomą pridėtinės vertės mokestį (PVM).

Minėti įstatymai ir kiti teisės aktai taikomi vienodai vežėjams nerezidentams ir vežėjams, įsisteigusiems priimančioje ES šalyje.

Vežėjui pažeidus ES kelių transporto teisės aktus:

 • įsisteigimo ES šalies kompetentingos valdžios institucijos gali skirti įspėjimą arba administracines sankcijas, kaip antai panaikinti Bendrijos licenciją;
 • vežėjo nerezidento atveju ES šalis, kurioje padarytas pažeidimas, informuoja vežėjo įsisteigimo šalies kompetentingą valdžios instituciją apie padarytą pažeidimą, pateikdama pažeidimo aprašymą ir paskirtas sankcijas.

Visi rimti pažeidimai turi būti įrašomi į nacionalinį vežimo kelių transportu įmonių elektroninį registrą.

2014 m. Komisijos ataskaitoje dėl ES kelių transporto rinkos padėties nustatyta, kad:

 • ES šalių valdžios institucijos turi nuosekliau ir veiksmingiau griežtinti ES teisės aktus;
 • ES gali padėti, išaiškindama taisykles, kurias ES šalys supranta, aiškina ir įgyvendina skirtingai;
 • reikia pagerinti socialinių taisyklių taikymą kelių transporto srityje, siekiant pritraukti naujų vairuotojų ir patenkinti krovinių vežimo poreikį ateityje;
 • šie pokyčiai gali padidinti ES ekonomikos efektyvumą ir sumažinti kelių transporto išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos svetainės skiltyje apie krovinių vežimą kelių transportu.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Krovinių vežimo kelių transportu operacija - visa krovinių kelionė keliu iki jų galutinės paskirties vietos.

*Kabotažas - vežėjo, registruoto vienoje ES šalyje, vykdomas vidaus vežimas kitoje ES šalyje.

*Krovinių vežimas - krovinių gabenimas ir vežimas.

*Atlygis - atlyginimas už žmonių arba krovinių vežimą trečiųjų šalių vardu (EBPO apibrėžtis).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009

2009 12 4

-

OL L 300, 2009 11 14, p. 72-87

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 612/2012

2012 7 11

-

OL L 178, 2012 7 10, p. 5-5

Reglamentas (ES) Nr. 517/2013

2013 7 1

-

OL L 158, 2013 6 10, p. 1-71

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Sąjungos kelių transporto rinkos padėties (COM(2014) 222 final, 2014 4 14).

paskutinis atnaujinimas 30.06.2015

Top