Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laivybos paslaugų teikimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laivybos paslaugų teikimas

SANTRAUKA

Laisvė teikti paslaugas yra vienas esminių Europos Sąjungos principų. Tačiau kartais jūrų transporto sektoriuje susiduriama su ne ES šalių taikomais apribojimais ir sąlygomis, pavyzdžiui, dėl krovinių pasidalinimo. Jie gerokai padidina vežimo išlaidas ir gali turėti žalingų padarinių visai ES prekybai.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu patvirtinama, kad laisvė teikti paslaugas yra taikoma jūrų transportui Europos Sąjungoje ir tarp ES bei ne ES šalių. Juo nustatomos sąlygos, kuriomis šis principas yra taikomas. Reglamentu laipsniškai naikinami ankstesni apribojimai ir užkertamas kelias naujiems.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES jūrų transporto įmonės gali vežti keleivius arba krovinius į bet kuriuos ES ar trečiųjų šalių uostus ar jūrinius įrenginius (naftos ar dujų platformas).

Ši teisė taikoma ir už ES ribų įsisteigusioms įmonėms, jeigu jas valdo ES piliečiai ir jos įregistruotos ES.

Vienašališki nacionaliniai apribojimai, galioję iki 1986 m. liepos 1 d., turėjo būti laipsniškai panaikinti laikotarpiu nuo 1989 m. gruodžio 31 d. iki 1993 m. sausio 1 d.

Krovinių pasidalinimo susitarimai, numatyti dvišalėse sutartyse, kurias ES šalys yra sudariusios su ne ES šalimis, turi būti laipsniškai panaikinami arba patikslinami.

Kas pusmetį, o vėliau kas metus ES šalių vyriausybės privalo pranešti Europos Komisijai apie anksčiau sudarytų sutarčių pakeitimus.

ES šalis, kuriai kyla sunkumų dėl anksčiau sudarytos sutarties patikslinimo, privalo informuoti Ministrų Tarybą ir Komisiją.

Krovinių pasidalinimo susitarimus draudžiama numatyti bet kokiose būsimosiose sutartyse su ne ES šalimis, išskyrus tomis išskirtinėmis aplinkybėmis, jei ES įmonė be tokių susitarimų negali užsiimti įprasta veikla.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1987 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Vidaus rinka. Laisva prieiga prie okeaninių reisų

DOKUMENTAS

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4055/86 dėl laisvės teikti paslaugas principo taikymo jūrų transporto paslaugoms tarp valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EEB) Nr. 4055/86

1987 1 1

-

OL L 378, 1986 12 31, p. 1-3

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EEB) Nr. 3573/90

1990 12 17

-

OL L 353, 1990 12 17, p. 16

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4058/86 dėl koordinuotų veiksmų siekiant užtikrinti laisvą prieigą prie krovinių okeaniniuose reisuose (OL L 378, 1986 12 31, p. 21-23)

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015

Top