Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civilinės aviacijos saugumas: visoje ES taikomos taisyklės

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilinės aviacijos saugumas: visoje ES taikomos taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Reglamente nustatomos aviacijos saugumo bendrosios taisyklės bei pagrindiniai standartai ir procedūros, skirtos stebėti šių bendrųjų taisyklių ir standartų įgyvendinimą.
 • Jis taikomas visiems ES esantiems civiliniams oro uostams, taip pat oro vežėjams ir subjektams, tiekiantiems prekes ar teikiantiems paslaugas šiuose oro uostuose arba per juos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendrieji pagrindiniai standartai civilinės aviacijos saugumo srityje

Be kita ko, šie standartai apima:

 • keleivių ir rankinio bagažo patikrinimą, kad į orlaivį nepatektų draudžiami daiktai, kaip antai ginklai ir sprogmenys;
 • bagažo skyriuje vežamo bagažo (bagažo, kurį keleiviai įregistruoja) patikrinimą prieš pakraunant į orlaivį;
 • oro uostų apsaugą (pvz., kontroliuojamą prieigą prie įvairių oro uostų zonų, personalo patikrinimą, transporto priemonių patikrinimą, taip pat stebėjimą ir patruliavimą, kad pašaliniai asmenys nepatektų į šias zonas);
 • orlaivio apsaugą ir orlaivio saugumo patikrinimą arba nuodugnų patikrinimą prieš išvykimą, siekiant užtikrinti, kad orlaivyje nėra draudžiamų daiktų;
 • krovinių ir pašto saugumo kontrolę prieš pakraunant juos į orlaivį;
 • oro uosto atsargų (t. y. atsargų, skirtų parduoti neapmuitinamų prekių parduotuvėse ir restoranuose) ir atsargų, skirtų vežti orlaiviu, saugumo kontrolę;
 • personalo įdarbinimą ir mokymą;
 • saugumo įrangos naudojimą (pvz., patikrinimams ir patekimo kontrolei naudojama įranga turi atitikti apibrėžtas specifikacijas ir būti tinkama tokio pobūdžio saugumo kontrolei atlikti).

2015 m. lapkričio mėn. Europos Komisija priėmė Reglamentą (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios šių saugumo standartų įgyvendinimo priemonės. Juo panaikinamas ankstesnis reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 185/2010), kuris buvo keistas daugiau kaip 20 kartų.

ES šalių, oro uostų ir operatorių pareigos

ES šalys privalo:

 • paskirti vieną instituciją, atsakingą už aviacijos saugumą;
 • parengti nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, kurioje apibrėžiama atsakomybė už bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimą;
 • parengti nacionalinę kokybės kontrolės programą, sudarančią galimybę tikrinti civilinės aviacijos saugumo kokybę.

Oro uostai, oro vežėjai ir subjektai privalo:

 • parengti ir įgyvendinti saugumo programą;
 • užtikrinti vidaus kokybės kontrolę.

Komisijos patikrinimai

Komisija atlieka nacionalinių institucijų, įskaitant oro uostus, oro vežėjus ir subjektus, patikrinimus (iš anksto nepranešdama). Visus trūkumus turi pašalinti nacionalinė institucija. Nacionalinės institucijos atsako už pirminę kokybės kontrolę ir įgyvendinimą, todėl turi atlikti visų oro uostų, oro vežėjų ir subjektų auditus bei patikrinimus.

Lygiaverčių ne ES šalių aviacijos saugumo standartų pripažinimas

ES šalis, siekdama sudaryti sąlygas vienkartinio patikrinimo sistemai, gali pripažinti ne ES šalių aviacijos saugumo standartus lygiaverčiais ES standartams. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, nereikėtų pakartotinai tikrinti keleivių, atvykstančių į ES oro uostus ir iš ten vykstančių į kitą vietą. Tokiu būdu sumažėtų sujungimo laikas ir išlaidos, o keleiviams būtų užtikrintas didesnis patogumas. Vienkartinis patikrinimas yra vienas iš ES teisės aktų aviacijos saugumo srityje tikslų.

Įgyvendinimo ataskaita

2014 m. Komisijos ataskaitoje dėl reglamento (EB) Nr. 300/2008 įgyvendinimo daroma išvada, kad „siekiant apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėtų veiksmų, ES ir toliau užtikrinamas aukštas saugumo lygis“, o patikrinimai parodė, kad atitikties lygis reikalavimams išlieka stabilus. Joje pažymima, kad daugumą nustatytų trūkumų nulėmė žmogiškojo veiksnio dalykai. Taip pat pažymima, kad Komisijos rekomendacijų dėl trūkumų šalinimo buvo laikomasi gerai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. balandžio 29 d.

KONTEKSTAS

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių Jungtinėse Amerikos Valstijose Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, nustatantį civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles. Reglamentas (EB) Nr. 2320/2002 buvo pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 300/2008.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie aviacijos saugumo politiką.

DOKUMENTAS

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008.4.9, p. 72–84)

Paskesni reglamento (EB) Nr. 300/2008 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka (OL L 23, 2010 1 27, p. 1–5). Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (OL L 338, 2009 12 19, p. 17)

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL L 91, 2009 4 3, p. 7–13). Žr. konsoliduotą versiją.

2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL L 299, 2015 11.14, p. 1–142). Žr. konsoliduotą versiją.

Pranešimas

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „2014 m. metinė ataskaita dėl Reglamento (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių įgyvendinimo“ (COM(2015) 360 final, 2015 7 23)

paskutinis atnaujinimas 02.05.2016

Top