Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Judumas ES miestuose

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Judumas ES miestuose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos komunikatas (KOM(2009) 490 galutinis) „Judumo mieste veiksmų planas“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

  • Komunikate siūlomi trumpalaikiai ir vidutinės trukmės veiksmai siekiant, kad transportas Europos Sąjungoje (ES) būtų darnus aplinkos bei konkurencingumo prasme ir atlieptų visuomenės poreikius.
  • Pasiūlytus veiksmus pagal šešias temas vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos turėjo palaipsniui įgyvendinti 2009–2012 m.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komunikate pasiūlyti veiksmai:

  • integruotos politikos skatinimas. Miesto transporto valdymas turi būti susietas su kitomis politikos sritimis, kaip antai aplinkos apsauga, žemėtvarka ir aprūpinimu būstu;
  • dėmesys piliečiams. Piliečiams turi būti užtikrintas visų rūšių miesto transporto paslaugų patikimumas, informacijos apie tokias paslaugas buvimas, saugumas ir prieinamumas;
  • miesto transporto ekologiškumo didinimas. ES ir toliau rems naujų, švarių transporto priemonių technologijų ir alternatyvių kuro rūšių bei jų rinkų kūrimą;
  • finansavimo gerinimas. Kadangi daugiausiai investicijų skiria vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, Europos Komisija padės joms išnagrinėti ES finansavimo galimybes;
  • patirties ir žinių mainai. Komisija padės visiems subjektams, teikiantiems miesto transporto paslaugas, pasinaudoti turima patirtimi ir skatins informacijos mainus;
  • judumo mieste gerinimas. Komisija padės vietos valdžios institucijoms didinti jų miesto logistikos veiksmingumą ir kurti pažangias transporto sistemas.

Direktyvoje 2009/33/EB nustatytas reikalavimas, kad perkančiosios organizacijos ir kiti subjektai pirkdami kelių transporto priemones atsižvelgtų į jų poveikį energetikai ir aplinkai.

KONTEKSTAS

  • ES šalių vyriausybės pritarė veiksmų planui 2010 m. birželio 24 d. Jos pabrėžė, kad šis veiksmų planas yra iššūkis ir galimybė „pagerinti judumo miestuose darnumą ir saugumą, užtikrinant nebrangias visuomeninio transporto paslaugas“.
  • Išsamesnės informacijos apie ES finansuojamus judumo mieste mokslinius tyrimus pateikiama svetainėje „Eltis“.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Judumo mieste veiksmų planas“ (KOM(2009) 490 galutinis, 2009 9 30)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (OL L 120, 2009 5 15, p. 5–12)

paskutinis atnaujinimas 22.09.2016

Top