Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sauga jūroje: uosto valstybės kontrolė

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sauga jūroje: uosto valstybės kontrolė

SANTRAUKA

Nustatytų standartų neatitinkantys laivai yra nesaugūs, teršia aplinką ir neužtikrina tinkamų gyvenimo bei darbo sąlygų laivuose. Griežta kontrolė užtikrina, kad visi laivai ES, Islandijos ir Norvegijos vandenyse atitiktų galiojančius saugos standartus.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyvos tikslas yra padėti radikaliai sumažinti galimybę nustatytų standartų neatitinkantiems laivams plaukioti ES vandenyse. Ja užtikrinama, kad laivai laikytųsi ES ir tarptautinių taisyklių dėl saugos jūroje bei aplinkosaugos, ir nustatomi bendri laivų kontrolės kriterijai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma kiekvienam laivui, įplaukiančiam į Europos uostą ar inkaravimo vietą, ir jo įgulai.

ES šalių vyriausybės privalo užtikrinti pakankamą kvalifikuotų inspektorių skaičių ir reikiamus išteklius privalomam inspektavimui atlikti.

Visiems laivams, įplaukiantiems į ES uostą, inspektavimo duomenų bazėje yra priskiriamas rizikos lygis. Šis lygis, pagal kurį nustatomas inspektavimo mastas ir dažnis, yra priskiriamas remiantis laivo tipu bei amžiumi.

Aukšto rizikos lygio laivai yra privalomai inspektuojami kasmet. Kitiems laivams kasmetinės inspekcijos nėra privalomos.

Inspektavimo pirmenybė teikiama tiems laivams, kurie į ES uostus įplaukia nedažnai.

Pirminio inspektavimo metu tikrinami liudijimai bei dokumentai ir įvertinama bendra laivo būklė.

Nustačius trūkumų, atliekamas išsamesnis laivo inspektavimas.

Išplėstinis inspektavimas atliekamas aukšto rizikos lygio laivuose ir senesniuose kaip 12 metų keleiviniuose laivuose, naftos tanklaiviuose ir dujų bei cheminių medžiagų tanklaiviuose arba balkeriuose.

Visi nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Jei nustatyti trūkumai kelia pavojų saugai, sveikatai arba aplinkai, laivas sulaikomas tol, kol šie trūkumai pašalinami.

Nacionalinės institucijos gali neleisti įplaukti į uostą laivams, kurie per pastaruosius dvejus ar trejus metus buvo sulaikyti daugiau nei du kartus.

Laivo savininkai ar operatoriai turi teisę apeliacine tvarka apskųsti nurodymą sulaikyti laivą ar neduoti jam leidimo įplaukti.

Inspektavimo duomenų bazę administruoja ir atnaujina Europos Komisija. Ji reguliariai viešoje interneto svetainėje skelbia duomenis apie kompanijas, kurių rezultatų lygis laikomas žemu arba labai žemu.

Ši direktyva netaikoma žvejybos, karo, pagalbiniams laivams, tam tikros konstrukcijos mediniams laivams ir privačioms jachtoms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 17 d., tačiau savo teisėkūros bei administravimo sistemas ES šalys turėjo pritaikyti iki 2011 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/16/EB

2009 6 17

2010 12 31

OL L 131, 2009 5 28, p. 57-100.

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2013/38/ES

2013 8 20

2014 11 21

OL L 218, 2013 8 14, p. 1-7

Reglamentas (ES) Nr. 1257/2013

2013 12 30

-

OL L 330, 2013 12 10, p. 1-20

Reglamentas (ES) 2015/757

2015 7 1

-

OL L 123, 2015 5 19, p. 55-76

Paskesni Direktyvos 2009/16/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 30.09.2015

Top