Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugumas ES jūroje: laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugumas ES jūroje: laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos

Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, taikomą ES šalių ir pripažintų organizacijų*, kurios jų vardu tikrina, apžiūri laivus ir jiems išduoda liudijimus, bendradarbiavimui.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, taikomą ES šalių ir pripažintų organizacijų*, kurios jų vardu tikrina, apžiūri laivus ir jiems išduoda liudijimus, bendradarbiavimui.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos taisyklės ir sąlygos, pagal kurias ES šalis, kaip vėliavos valstybė, gali įgalioti pripažintą organizaciją jos vardu atlikti teisės aktų numatytus patikrinimas ir išduoti leidimus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pripažintų organizacijų įgaliojimas

ES šalys turi užtikrinti, kad jų administracijos įgyvendintų atitinkamas tarptautines konvencijas*, susijusias su laivų, plaukiojančių su jų vėliava, tikrinimu ir leidimų išdavimu.

ES šalis gali įgalioti organizacijas visiškai ar iš dalies atlikti patikrinimus ir apžiūras, susijusius su teisės aktais nustatytų liudijimų* laivams išdavimu arba atnaujinimu. Šias pareigas šalis patiki tik pripažintoms organizacijoms.

Dėl krovininio laivo radijo įrangos saugos liudijimo minėtos pareigos gali būti patikėtos pripažintiems privatiems subjektams, turintiems reikiamą patirtį bei kvalifikuotus darbuotojus.

ES šalis negali atsisakyti suteikti įgaliojimų nė vienai pripažintai organizacijai. Tačiau šalis gali riboti organizacijų, kurioms suteikia įgaliojimus, skaičių, jeigu toks ribojimas grindžiamas objektyviomis ir nediskriminacinėmis priežastimis.

ES nepriklausančiose šalyse esančios organizacijos gali būti pripažintos ES mastu ir galiausiai gauti įgaliojimą iš ES šalių administracijų. Tokiu atveju gali būti reikalaujama abipusio susitarimo dėl įgaliojimo.

Bendradarbiavimo santykiai

Kai ES šalis suteikia įgaliojimus pripažintai organizacijai, ji nustato bendradarbiavimo santykius. Šie santykiai reglamentuojami sutartimi, kurioje įtrauktos sąlygos dėl finansinės atsakomybės, periodinio pareigų audito, atsitiktinių bei išsamių laivų patikrinimų ir privalomo informacijos apie klasę teikimo (laivų klasė yra tokio paties projekto laivų grupė). Gali būti reikalaujama, kad pripažintos organizacijos turėtų savo atstovybę atitinkamoje šalyje.

ES šalys turi teikti Europos Komisijai informaciją apie savo bendradarbiavimo santykius.

ES šalis gali laikinai sustabdyti ar panaikinti pripažintos organizacijos įgaliojimą, jei mano, kad organizacija nebeatitinka sąlygų reikalingų pareigoms vykdyti.

Stebėsena

ES šalys turi užtikrinti, kad jų vardu veikiančios pripažintos organizacijos veiksmingai vykdo savo pareigas. Jos kas dvejus metus atlieka organizacijų stebėseną ir pateikia kitoms ES šalims bei Komisijai tokios stebėsenos veiklos rezultatų ataskaitą.

ES šalis, stebėdama laivus kaip uosto valstybė, teikia informaciją Komisijai ir kitoms ES šalims, jei:

  • laivas, turintis galiojantį teisės aktais nustatytą liudijimą, neatitinka tarptautinių konvencijų reikalavimų;
  • sugenda laivo, turinčio galiojantį klasės liudijimą*, dalis, kuriai taikomas liudijimas.

ES šalis turi pranešti tik apie tuos laivus, kurie kelia didelę grėsmę saugumui ir aplinkai arba kai matyti ypač aplaidus pripažintų organizacijų elgesys. Organizacijos turi būti apie tai informuotos, kad galėtų imtis tinkamų tolesnių veiksmų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. birželio 17 d.

KONTEKSTAS

Direktyva buvo priimta kartu su reglamentu (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų. Abiem dokumentais panaikinama direktyva 94/57/EB. Šiuo reglamentu ES mastu sukuriama licencijavimo sistema, kuri yra būtina sąlyga bet kokiai organizacijai gauti įgaliojimą ES šalyje pagal direktyvą 2009/15/EB.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Pripažinta organizacija - organizacija, pripažinta pagal reglamentą (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (žr. dalį „Kontekstas“).

*Tarptautinės konvencijos: 1974 m. lapkričio 1 d. Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS 74), išskyrus jos priedo XI-2 skyrių; 1966 m. balandžio 5 d. Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo; 1973 m. lapkričio 2 d. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL); kartu su protokolais ir šių konvencijų papildymais bei atitinkamais privalomais visose ES šalyse kodeksais, išskyrus TJO priemonių įgyvendinimo kodekso 2 dalies 16.1, 18.1 ir 19 pastraipas ir TJO pripažintų organizacijų kodekso 2 dalies 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 ir 3.9.3.3 skyrius, jų atnaujintose versijose.

*Teisės aktų nustatytas liudijimas - vėliavos valstybės arba jos vardu pagal tarptautines konvencijas išduotas liudijimas.

*Laivo klasės liudijimas - laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui patvirtinantis dokumentas, kurį pagal savo nustatytas taisykles ir procedūras išduoda pripažinta organizacija.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/15/EB

2009 6 17

2011 6 17

OL L 131, 2009 5 28, p. 47-56

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/111/ES

2014 12 21

2015 12 31

OL L 366, 2014 12 20, p. 83-87

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (Oficialusis leidinys L 131, 2009 5 28, p. 11-23). Konsoliduota versija.

paskutinis atnaujinimas 06.08.2015

Top