Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Saugumas jūroje: laivų tikrinimo ir apžiūros organizacijos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Saugumas jūroje: laivų tikrinimo ir apžiūros organizacijos

Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, taikomą organizacijų, atsakingų už laivų patikrinimo ir apžiūros atlikimą ES šalių, su kurių vėliava plaukioja laivai, vardu veiklos pripažinimui ir stebėsenai.

DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) sukūrė teisinį pagrindą, taikomą organizacijų, atsakingų už laivų patikrinimo ir apžiūros atlikimą ES šalių, su kurių vėliava plaukioja laivai, vardu veiklos pripažinimui ir stebėsenai.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu sukuriama licencijavimo (pripažinimo) sistema, kuriai taikomi kriterijai ir įpareigojimai siekiant užtikrinti, kad pripažinta organizacija taiko tokius pačius reikalavimus visiems registre esantiems laivams, nepriklausomai nuo jų vėliavos.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES pripažinimo sistema

ES šalys privalo pateikti prašymą Europos Komisijai, kad organizacijai būtų suteiktas pripažinimas.

Europos Komisija centralizuotai suteikia ir valdo pripažinimą. Gauti ES šalies leidimą atlikti teisės aktais numatytą su jos vėliava plaukiojančių laivų patikrinimą ir apžiūrą yra būtina sąlyga visoms organizacijoms (direktyva 2009/15/EB).

Kad gautų pripažinimą, organizacija turi atitikti šiuos būtiniausius kriterijus:

  • turėti juridinio asmens statusą;
  • turėti profesinę kompetenciją;
  • turėti patirties;
  • būti nepriklausoma;
  • turi būti reglamentuojama etikos kodekso;
  • turi naudoti patvirtintą kokybės valdymo sistemą.

Europos Komisija gali reikalauti, kad organizacija imtųsi prevencinių ir korekcinių veiksmų, jei ji nesilaikė reikalavimų arba jei jos veikla taršos prevencijos ir saugos srityse žymiai pablogėjo.

Vienkartinės bei reguliariai mokamos baudos ir pripažinimo panaikinimas

Europos Komisija gali skirti baudas pripažintai organizacijai, jei blogėjanti veikla arba rimtas ar kartotinis nesugebėjimas vykdyti būtiniausius kriterijus arba įsipareigojimus pagal šį reglamentą atskleidžia rimtus tos organizacijos struktūros, sistemos, procedūrų ar vidaus kontrolės trūkumus. Bauda taip pat gali būti skiriama, jei organizacija, atliekant jos vertinimą, sąmoningai pateikia neteisingą arba nepakankamą informaciją.

Europos Komisija patvirtintai organizacijai gali skirti reguliariai mokamas baudas, jei ji neįgyvendina įvardytų prevencinių ir korekcinių veiksmų.

Europos Komisija savo iniciatyva arba ES šalies prašymu, esant tam tikroms aplinkybėms, gali priimti sprendimą panaikinti organizacijos pripažinimą. Tai visų pirma gali įvykti, jei yra rimtas ar kartotinis nesugebėjimas vykdyti būtiniausius kriterijus arba reikalavimus pagal šį reglamentą arba jei netinkama veikla kelia nepriimtiną grėsmę saugumui ar aplinkai.

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 788/2014 nustatomos išsamios vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų skyrimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklės.

Organizacijų patikrinimas

Europos Komisija kartu su ES šalimi, pateikusia atitinkamą prašymą suteikti pripažinimą, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka visų patvirtintų organizacijų patikrinimą. Vertintojai privalo patikrinti, ar laikomasi įsipareigojimų bei būtiniausių kriterijų, ir atkreipti ypatingą dėmesį į saugumą, taršos prevenciją ir duomenis apie avarijas.

Taisyklės ir procedūros

Reikalaujama, kad pripažintos organizacijos viena su kita konsultuotųsi, kad suderintų savo taisykles ir procedūras bei apibrėžtų sąlygas, reikalingas pripažinti viena kitos klasės liudijimus, išduotus medžiagoms, įrangai ir detalėms. Pripažintos organizacijos klasifikavimo tikslais pripažįsta jūrinių įrenginių liudijimus pagal direktyvą 96/98/EB (arba pagal direktyvą 2014/90/ES nuo 2016 m. rugsėjo 18 d.).

Nepriklausomas kokybės vertinimas ir sertifikavimo subjektas

Pripažintos organizacijos privalo sukurti nepriklausomą kokybės vertinimo ir sertifikavimo subjektą, atsakingą už jų kokybės valdymo sistemų vertinimą ir sertifikavimą. Subjekto veiklą periodiškai turi vertinti Europos Komisija.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Taisyklės ir procedūros - pripažintos organizacijos techniniai standartai, keliami laivų projektavimui, statybai, įrangai, remontui ir apžiūrai.

Pripažinta organizacija - pagal reglamento (EB) Nr. 391/2009 nuostatas pripažinta organizacija.

Laivo klasės liudijimas - laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui patvirtinantis dokumentas, kurį pagal savo nustatytas taisykles ir procedūras išduoda pripažinta organizacija.

KONTEKSTAS

Direktyva 2009/15/EB, priimta tuo pačiu metu kaip ir reglamentas (EB) Nr. 391/2009, nustatomas teisinis pagrindas, reglamentuojantis ES šalių ir pripažintų organizacijų santykius.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie ES veiksmus dėl jūrų saugumo ir aplinkos apsaugos.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 391/2009

2009 6 17

-

OL L 131, 2009 5 28, p. 11-23.

paskutinis atnaujinimas 23.04.2015

Top