Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES geležinkelių sistemos sąveikos užtikrinimas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ES geležinkelių sistemos sąveikos užtikrinimas

Europos Sąjunga, nustatydama bendrąsias sąlygas ir standartus, siekia paspartinti savo geležinkelių tinklo* integraciją. Tai padės užtikrinti aukšto lygio saugą ir efektyvumą.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija).

SANTRAUKA

Europos Sąjunga, nustatydama bendrąsias sąlygas ir standartus, siekia paspartinti savo geležinkelių tinklo* integraciją. Tai padės užtikrinti aukšto lygio saugą ir efektyvumą.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomi reikalavimai, kurių turi būti laikomasi siekiant užtikrinti ES geležinkelių sistemos sąveiką**, suderintą su Direktyvos 2004/49/EB dėl geležinkelių saugos nuostatomis. Tai visų pirma susiję su leidimų pradėti eksploatuoti geležinkelio transporto priemones išdavimo procedūra.

Šie reikalavimai yra susiję su šios sistemos dalių projektavimu, konstravimu, pradėjimu eksploatuoti, patobulinimu, atnaujinimu, naudojimu ir technine priežiūra, taip pat su personalo, kuris ją eksploatuoja ir techniškai prižiūri, profesine kvalifikacija ir sveikatos bei saugos sąlygomis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES siekia sukurti sąveikią geležinkelių sistemą, kurią sudarytų ir greitieji, ir paprastieji geležinkeliai. Tuo tikslu ji priima ir po to įgyvendina vienodus techninius standartus, taikytinus visoms ES šalims. Direktyva:

  • nustatomi esminiai reikalavimai dėl saugos (pvz., sudedamųjų dalių, kaip antai stabdymo įrangos), patikimumo (pvz., pagrindinių sudedamųjų dalių monitoringo ir techninės priežiūros), žmonių sveikatos, aplinkosaugos, techninio suderinamumo ir sistemos veikimo (III priedas);
  • nustatomos techninės sąveikos specifikacijos (TSS), kurias kiekvienam posistemiui*** arba posistemio daliai tvirtina Europos geležinkelio agentūra, kaip to reikalaujama šioje direktyvoje;
  • nustatomos atitinkamos Europos specifikacijos.

Europos Komisija turi įgaliojimus priimti tolesnius teisės aktus dėl konkrečių techninių specifikacijų, susijusių su geležinkelių sąveika, aspektų. Tarp tokių teisės aktais reglamentuojamų aspektų yra techninės specifikacijos krovininiams vagonams ir lokomotyvams, geležinkelių sistemos prieinamumas asmenims su negalia bei riboto judumo asmenims ir sauga tuneliuose.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2008 m. liepos 19 d.

KONTEKSTAS

Šia direktyva panaikinamos Direktyva 96/48/EB dėl europinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Direktyva 2001/16/EB dėl europinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Tinklas - linijos, stotys, terminalai ir visa kita saugiam ir nuolatiniam sistemos veikimui užtikrinti būtina stacionari įranga.

**Sąveika - geležinkelių sistemos gebėjimas sudaryti sąlygas saugiam ir nenutrūkstamam traukinių, kurie atitinka šioms linijoms reikalingą eksploatacijos lygį, judėjimui.

***Posistemiai - geležinkelių sistemos padalijimo rezultatas (II priedas). Šie posistemiai, kuriems turi būti nustatyti esminiai reikalavimai, gali būti struktūriniai (pvz., infrastruktūros arba signalizavimo) arba funkciniai (pvz., eismo valdymo arba techninės priežiūros).

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie sąveiką.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2008/57/EB

2008 7 19

2010 7 19

OL L 191, 2008 7 18, p. 1-45

Paskesni Direktyvos 2008/57/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 10.06.2015

Top