Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES taisyklės dėl oro susisiekimo paslaugų

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES taisyklės dėl oro susisiekimo paslaugų

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo ES bendrųjų taisyklių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomos oro susisiekimo paslaugų teikimo ES, įskaitant licencijų ES oro vežėjams išdavimą ir kainų skaidrumą, bendrosios taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Licencijos oro susisiekimui vykdyti ir orlaivių nuoma

 • Licencijų oro susisiekimui vykdyti ES išdavimo ir galiojimo kriterijai yra suderinti.
 • Licencijų oro susisiekimui vykdyti ES išdavimo ir galiojimo sąlygos visų pirma yra šios:
  • galiojančio oro vežėjo pažymėjimo (OVP), kuriame būtų nurodytos veiklos, kuriai išduota licencija oro susisiekimui vykdyti, rūšys, turėjimas;
  • įmonės priklausymas ES šalims ar jų subjektams arba jos kontroliavimas;
  • atitiktis nustatytoms finansinėms sąlygoms.
 • Dėl licencijos oro susisiekimui vykdyti sąlygų nesilaikymo ši licencija gali būti sustabdyta arba atšaukta.
 • Oro vežėjai gali nuomotis ES registruotus orlaivius. ES nepriklausančiose šalyse registruotų orlaivių nuoma yra leidžiama tik tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, siekiant patenkinti sezoninius talpos poreikius. Tokiu atveju ES oro vežėjas privalo įrodyti atitinkamai kompetentingai institucijai, kad orlaivis atitinka visus ES saugos standartus.

Kainų skaidrumas

 • Oro linijos laisvai nustato ES vidaus oro susisiekimo paslaugų kainas.
 • Skelbiant galutinę oro susisiekimo paslaugos kainą, kartu nurodomos taikomos sąlygos ir visi mokesčiai, oro uosto mokesčiai ir papildomos rinkliavos bei įmokos, kurių neįmanoma išvengti ir kurias galima numatyti rezervavimo metu. Be to, oro vežėjai privalo atskirai nurodyti visas neišvengiamas ir numatomas kainos dalis, kurios įeina į galutinę paslaugos kainą.
 • Neprivalomi kainos priedai turi būti aiškiai, skaidriai ir nedviprasmiškai nurodyti bet kurio rezervavimo proceso pradžioje ir vartotojui turi būti suteikta galimybė juos laisvai pasirinkti.
 • Oro susisiekimo paslaugų kainos taikomos nediskriminuojant klientų dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos arba dėl oro vežėjo agento ar kito bilietų pardavėjo įsisteigimo vietos.
 • ES šalys turi užtikrinti kainų nustatymo taisyklių laikymąsi. Sankcijos už šių taisyklių pažeidimus turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pareiga teikti viešąsias paslaugas

 • ES šalis gali nustatyti pareigą teikti viešąsias paslaugas, susijusią su reguliarių oro susisiekimo paslaugų, teikiamų tarp ES oro uosto ir oro uosto, aptarnaujančio jos teritorijoje esantį atokų arba besivystantį regioną, arba nerentabiliu maršrutu, einančiu į bet kurį jos teritorijoje esantį oro uostą, teikimu, jei bet kuris iš šių maršrutų yra gyvybiškai svarbus regiono, kuriame oro uostas teikia paslaugas, ekonominei ir socialinei plėtrai.
 • ES šalys turi įvertinti numatomos pareigos teikti viešąsias paslaugas būtinybę ir pakankamumą.
 • Jei pagal maršrutui nustatytą pareigą teikti viešąsias paslaugas nė vienas oro vežėjas nenori teikti paslaugų tuo maršrutu, atitinkama šalis gali suteikti galimybę teikti paslaugas šiuo maršrutu tik vienam oro vežėjui ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui ir kompensuoti jo veiklos nuostolius, susijusius su pareigos teikti viešąsias paslaugas vykdymu. Oro vežėjas išrenkamas viešo konkurso, paskelbto visoje ES, būdu.

Oro eismo paskirstymas oro uostams

ES šalys gali reglamentuoti oro eismo paskirstymą tarp oro uostų, jei laikomasi šių sąlygų:

 • oro uostai aptarnauja tą patį miestą ar aglomeraciją;
 • oro uostus aptarnauja adekvati transporto infrastruktūra ir oro uostus vieną su kitu ir su jų aptarnaujamu miestu ar aglomeracija sieja dažnos, patikimos ir veiksmingos viešojo transporto susisiekimo paslaugos;
 • priimant sprendimą reglamentuoti oro eismo paskirstymą, atsižvelgiama į proporcingumo ir skaidrumo principus ir remiamasi objektyviais kriterijais.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2008 m. lapkričio 1 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis „Oro transportas. Vidaus rinka“

DOKUMENTAS

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (OL L 293, 2008 10 31, p. 3–20)

paskutinis atnaujinimas 22.02.2016

Top