Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pavojingų krovinių vežimas vidaus keliais

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pavojingų krovinių vežimas vidaus keliais

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos bendros taisyklės, skirtos saugiam ir patikimam pavojingų krovinių vežimui ES šalyse ir tarp jų keliais, geležinkeliais ar vidaus vandens keliais. Ji taip pat taikoma tokiems aspektams kaip pakrovimas ir iškrovimas, transporto rūšies pakeitimas ir sustojimai vežimo metu. Direktyva nustatoma, kad tarptautinės taisyklės yra taikomos ir pavojingų krovinių nacionaliniam vežimui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Išimtys

Direktyva netaikoma pavojingų krovinių vežimui:

transporto priemonėmis, vagonais ar laivais, kurie priklauso karinėms pajėgoms ar už kurias jos yra atsakingos;

jūrų laivais jūrų vandens keliais, kurie sudaro vidaus vandenų dalį;

keltais, kertančiais vidaus vandens kelią ar uostą;

atliekamam tik uždaroje zonoje.

Nacionalinės taisyklės

ES šalys turi teisę reglamentuoti ar drausti pavojingų krovinių vežimą jų teritorija remdamosi tik kitomis priežastimis nei transportavimo sauga (pvz., aplinkosauga arba nacionaliniu saugumu). Jos taip pat gali nustatyti nacionaliniam ir tarptautiniam pavojingų krovinių vežimui jų teritorijoje specialius saugos reikalavimus, taikomus:

pavojingų krovinių vežimui transporto priemonėmis, vagonais ar vidaus vandens laivais, kuriems ši direktyva netaikoma;

jei pateisinama, naudojimuisi nustatytais maršrutais, įskaitant naudojimąsi nustatytomis transporto rūšimis;

specialioms pavojingų krovinių vežimo keleiviniais traukiniais taisyklėms.

Tarptautiniai susitarimai

Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas yra reglamentuojamas Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)*, Europos sutartimi dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais (ADN)* ir Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklėmis (RID)*. Šios tarptautinės taisyklės taip pat turi būti taikomos nacionaliniam vežimui, kad visoje ES būtų suvienodintos pavojingų krovinių vežimo sąlygos ir užtikrintas tinkamas ES bendrosios transporto rinkos veikimas. Šių susitarimų tekstai yra pateikiami direktyvos prieduose.

ADR, RID ir ADN pateikiamas pavojingų krovinių sąrašas, kuriame nurodyta, ar šių krovinių vežimas yra draudžiamas, ir apibrėžiami jų vežimo reikalavimai, jei vežimas yra leidžiamas. Esant tam tikroms sąlygoms ES šalys gali prašyti taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2008 m. spalio 20 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais, sudaryta 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje.

*ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais, sudaryta 2000 m. gegužės 26 d. Ženevoje.

*RID - Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės, paskelbtos Konvencijos dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF), sudarytos 1999 m. birželio 3 d. Vilniuje, C priedėlyje.

KONTEKSTAS

Saugaus eismo interneto svetainė

DOKUMENTAS

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2008/68/EB

2008 10 20

2009 6 30

OL L 260, 2008 9 30, p. 13-59

Paskesni direktyvos 2008/68/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 07.10.2015

Top