Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valstybės pagalba geležinkelio įmonėms

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valstybės pagalba geležinkelio įmonėms

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos gairės dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms

SESV 93 straipsnis „Transporto koordinavimas“

KOKS ŠIŲ GAIRIŲ TIKSLAS?

Šiose Europos Komisijos gairėse aiškinamos ES sutartyse nustatytos taisyklės dėl viešojo geležinkelio įmonių finansavimo ir pateikiamos valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms suderinamumo su ES sutartimis gairės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES valstybės pagalbos taisyklės

 • Valstybės pagalba, kuri iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją ES bendrojoje rinkoje, yra draudžiama (SESV 107.1 straipsnis).
 • Tačiau išimtys yra taikomos valstybės pagalbai, kuri skatina visos ES ekonominę plėtrą (SESV 107.3 straipsnis).
 • Valstybės pagalba taip pat yra suderinama su sutartimis, jei ji skirta transporto koordinavimo reikmėms arba jei ji kompensuoja tam tikrus viešosios paslaugos įsipareigojimus (SESV 93 straipsnis).

Taikymo sritis

Gairės taikomos geležinkelio įmonėms bei miesto, priemiestinio ir regioninio keleivių transporto įmonėms, siekiant skirti pagalbą geležinkelių riedmenims pirkti ir atnaujinti.

Paramos priemonės

Gairėse numatytos įvairios paramos priemonių rūšys:

 • 1.

  Parama per infrastruktūros finansavimą

  • Infrastruktūros finansavimas gali būti laikomas valstybės pagalba, jei jis yra netiesiogiai naudingas įmonėms, nes leidžia joms sumažinti savo išlaidas.
  • Jis nelaikomas valstybės pagalba, kai visi viešosiomis lėšomis finansuojamos infrastruktūros naudotojai gali ja naudotis lygiomis teisėmis bei nediskriminuojami ir kai taikoma mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra norma, atitinkanti ES teisės aktus.
  • Net jei toks finansavimas laikomas pagalba, ją gali būti leista teikti, jei atitinkama infrastruktūra atitinka transporto rūšių koordinavimo poreikius.
 • 2.

  Pagalba geležinkelių riedmenims pirkti ir atnaujinti

Ši pagalba yra nagrinėjama atsižvelgiant į bendros svarbos tikslą, prie kurio įgyvendinimo ji prisideda. Taisyklės yra nustatytos kiekvienai toliau išvardytai pagalbos rūšiai:

 • pagalbai transporto koordinavimo reikmėms;
 • pagalbai sunkumų patiriančioms geležinkelio įmonėms restruktūrizuoti;
 • pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
 • pagalbai aplinkos apsaugai;
 • pagalbai, susijusiai su viešųjų paslaugų teikimu, ir regioninei pagalbai.
 • 3.

  Valstybių vykdomas skolų panaikinimas siekiant finansiškai restruktūrizuoti geležinkelio įmones

Esant tam tikroms sąlygoms, skolų panaikinimas gali būti laikomas su bendrąja rinka suderinama pagalba, jei ja siekiama palengvinti perėjimą prie atviros geležinkelių rinkos, neproporcingai neiškraipant konkurencijos ir ES šalių tarpusavio prekybos.

 • 4.

  Pagalba geležinkelio įmonėms restruktūrizuoti

Valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms geležinkelių sektoriaus įmonėms restruktūrizuoti suderinamumas yra vertinamas remiantis 2014 m. restruktūrizavimo pagalbos gairėmis.

 • 5.

  Pagalba transporto koordinavimui

Valdžios institucijų intervencija, kuria siekiama transporto sektoriaus raidą pakreipti bendrus interesus atitinkančia linkme, gali būti kelių formų:

 • pagalba infrastruktūrai naudoti;
 • pagalba išorės išlaidoms mažinti, skirta perėjimui nuo kelių transporto prie geležinkelių skatinti;
 • pagalba sąveikai ir, tiek, kiek ji skirta transporto koordinavimo reikmėms, pagalba saugos didinimui, techninių kliūčių šalinimui ir triukšmo mažinimui skatinti;
 • pagalba moksliniams tyrimams ir plėtrai, skirta transporto koordinavimo reikmėms.

Gairėse yra išsamiai aprašytas metodas, kaip nustatyti reikalavimus atitinkančias išlaidas, ir išdėstytos sąlygos, kurios leidžia užtikrinti, kad ši pagalba atitiktų sutartyse nustatytas suderinamumo sąlygas.

 • 6.

  Valstybės garantija geležinkelių įmonėms

Taisyklės, taikomos garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai, taip pat ir geležinkelių transporto srityje, yra apibrėžtos Komisijos pranešime dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių (dabar – 107 ir 108 straipsniai) taikymo.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos geležinkelio įmonėms“ (OL C 184, 2008 7 22, p. 13–31)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai. VI antraštinė dalis – Transportas. 93 straipsnis (buvęs EBS 73 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 86)

paskutinis atnaujinimas 10.11.2016

Top