Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sveikatos priežiūros daugiametė programa (2014–2020 m.) (pasiūlymas)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Sveikatos priežiūros daugiametė programa (2014–2020 m.) (pasiūlymas)

Europos Komisija pristato trečią 2014–2020 metų sveikatos priežiūros daugiametę programą. Ši programa, kurioje sutelkiamas dėmesys į poreikį remti valstybių narių pastangas gerinti piliečių sveikatą ir užtikrinti sveikatos priežiūros sistemų tvarumą, yra strategijos „Europa 2020“ dalis.

PASIŪLYMAS

2011 m. lapkričio 9 d. pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas, kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ (KOM(2011) 709 galutinis – neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Programa „Sveikatos priežiūros augimas“ (2014–2020 m.) yra trečioji Europos Sąjungos (ES) sveikatos priežiūros daugiametė programa. Ji padeda (skatina) valstybėms narėms:

 • imtis būtinų, naujoviškų ir perspektyvių sveikatos sistemos reformų;
 • pagerinti prieigą prie kokybiškesnės ir saugesnės sveikatos priežiūros;
 • skatinti Europos piliečius rūpintis sveikata ir vykdyti ligų prevenciją;
 • apsaugoti Europos piliečius nuo tarpvalstybinių pavojų.

1 tikslas – prisidėti prie naujoviškos ir perspektyvios sveikatos sistemos

Europos Komisija turi padėti valstybėms narėms įveikti žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumą. Ji taip pat turi jas skatinti naudoti sveikatos sistemos naujoves, pavyzdžiui, e. sveikatą, ir dalytis savo patirtimi šioje srityje. Programa taip pat remia Europos partnerystę aktyvaus senėjimo ir geros sveikatos inovacijų srityje.

2 tikslas – pagerinti prieigą prie kokybiškesnės ir saugesnės sveikatos priežiūros

Komisija siūlo įsteigti Europos retų ligų pavyzdinių tinklų akreditacijos sistemą. Taip pat reikėtų parengti Europos gaires pacientų saugumo ir antimikrobinių medžiagų naudojimo srityje.

3 tikslas – gerinti sveikatos sistemą ir ligų prevenciją

Valstybės narės kviečiamos dalytis savo patirtimi rūkymo, alkoholio vartojimo ir nutukimo srityse. Turi būti naudojami konkretūs veiksmai, siekiant padėti išvengti lėtinių ligų, įskaitant vėžį.

4 tikslas – saugoti piliečius nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai

Komisija mano, kad reikia pagerinti pasirengimo lygį ir koordinavimo pajėgumus iškilus rimtoms tarpvalstybinėms grėsmėms.

Baigiamosios nuostatos

Programai skirti 446 milijonai eurų 2014 m. sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui. Programoje gali dalyvauti:

 • visos ES valstybės narės;
 • į ES stojančios šalys, šalys kandidatės ar galimos kandidatės, kurios naudoja pasirengimo narystei strategiją;
 • Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalys (EN) pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo sąlygas;
 • kaimyninės šalys ir šalys, priskiriamos Europos kaimynystės politikai (EKP) (DE) (EN) (FR) per dvišalių ar daugiašalių susitarimų sąlygas.

ES taip pat gali finansiškai padėti per dotacijas ar viešuosius pirkimus, siekiant finansuoti veiksmus su Europos pridėtine verte, arba teikti veiklos dotacijas nevyriausybinėms organizacijoms. Šios dotacijos 60 % prisideda prie reikalavimus atitinkančių išlaidų ir apima platų spektrą teisiškai įsteigtų organų, pavyzdžiui:

 • valdžios institucijas ir viešąsias įstaigas;
 • mokslinių tyrimų institutus;
 • sveikatos priežiūros įstaigas;
 • universitetus;
 • aukštojo mokslo institucijas;
 • įmones.

Tik išimtiniais atvejais šios subsidijos gali siekti 80 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Subsidijos taip pat gali padengti išlaidas, susijusias su programai reikalinga parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla.

Programos vykdymas

Veiksmų įgyvendinimo programą kontroliuoja Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Be to, Komisijai padeda komitetas, remiantis reglamentu dėl Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų.

Valstybės narės paskiria nacionalinius kontaktinius punktus, kad būtų viešinama programa ir programos vykdymo rezultatai savoje šalyje.

Šis reglamentas panaikina antrosios sveikatos priežiūros programos sprendimą nuo 2014 m. sausio 1 d.

Nuoroda

Pasiūlymas

Oficialusis leidinys

Procedūra

KOM(2011) 709 galutinis

-

2011/0339/COD

See also

 • Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas – daugiametė sveikatos sistemos veiksmų programa (2014–2020 m.) (EN)

Paskutinį kartą atnaujinta: 11.01.2012

Top