Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alzheimerio liga ir kitos demencijos atmainos: ES iniciatyvos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alzheimerio liga ir kitos demencijos atmainos: ES iniciatyvos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas (KOM(2009) 380 galutinis) dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Šiuo komunikatu nustatomos gairės ES iniciatyvai dėl demencijos*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiame komunikate Europos Komisija akcentuoja keturias sritis, kuriose reikia imtis veiksmų siekiant spręsti Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų problemas.

 • 1.

  Demencijos rizikos mažinimas ir ankstyvas diagnozavimas. Ligos prevencija arba ankstyva diagnozė gali sustabdyti ligos progresavimą. Tačiau skirtingoms demencijos atmainoms rizikos veiksniai yra nevienodi. Pavyzdžiui, kraujagyslinės demencijos prevencija paprastesnė nei Alzheimerio ligos, kadangi jos rizikos veiksniai yra gerai žinomi, t. y. didelis kraujo spaudimas, didelis cholesterolio kiekis ir rūkymas. Komisija rekomenduoja ES šalims imtis veiksmų siekiant:

  • skatinti širdies ir kraujagyslių sveikatą ir fizinį aktyvumą;
  • parengti rekomendacijas, kurios padėtų informuoti visuomenę;
  • vyresnio amžiaus žmonėms taikyti lanksčią pensijų sistemą, kad jie galėtų išlikti aktyvūs.
 • 2.

  Demencijos supratimas – žinių gerinimas ir tyrimų koordinavimas. Patikimi duomenys apie demencijos paplitimą ir sergamumą yra svarbūs ES šalims, nes leidžia planuoti kaip geriausiai užkirsti kelią demencijai, taip pat rasti naujų kriterijų ankstyvai diagnozei. Komisija, įgyvendindama savo komunikatą, tuo pat metu pradėjo bandomąją iniciatyvą, skirtą sukurti tyrimų strategiją neurodegeneracinių ligų srityje. Ji padės suburti ir koordinuoti pagrindinių ir klinikinių šios srities tyrimų pastangas. Tai paskatino bendrų veiksmų projekto „Alcove“ (Alzheimerio ligos įvertinimas bendradarbiaujant Europoje) sukūrimą. Pagal jį 2011–2013 m. buvo sprendžiamos visos keturios problemos, ir jame dalyvavo 30 partnerių iš visos Europos.

 • 3.

  Dalijimasis gerąja patirtimi. Tai gali vykti naudojant atvirąjį koordinavimo metodą (AKM) socialinei apsaugai, socialinei įtraukčiai ir ilgalaikei priežiūrai. AKM gali padėti nustatyti kokybės struktūras ir standartus medicinos ir priežiūros paslaugoms, kurios teikiamos sergantiems žmonėms.

 • 4.

  Pacientų teisių, savarankiškumo ir orumo gerbimas. Kadangi demencija sergantys asmenys netenka gebėjimų, jiems sunku likti tokiais, kokie jie buvo, ar aktyviais visuomenės nariais. Jų globėjai taip pat gali pasijusti socialiai atskirti dėl to, kad demencija daro įtaką jų mylimiems žmonėms. Komisija pasiūlė įkurti Europos tinklą dėl demencija sergančių asmenų teisių ir orumo. 2009 m. pacientų organizacija „Alzheimerio liga Europoje“ įsteigė Europos tinklą dėl demencijos etikos.

2014 m. Komisija paskelbė komunikato įgyvendinimo ataskaitą. Joje nurodyta visa veikla, kuri buvo vykdoma nuo 2009 m., ir pateikiami projekto „Alcove“ rezultatai. Taip pat reikia paminėti Europos inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje ir tai, kad ES iniciatyvos paskatino daugiau nei pusę ES šalių priimti nacionalinius planus ar strategijas dėl demencijos arba pradėti juos rengti.

2015 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė išvadas, pabrėždama poreikį gerinti priežiūros politiką ir praktiką demencijos srityje.

KONTEKSTAS

Augantis sergančiųjų neurodegeneracinėmis ligomis, kaip antai Alzheimerio liga ir kitomis demencijos atmainomis, skaičius yra viena iš senėjančios Europos visuomenės pasekmių. Šios ligos daug kainuoja visuomenei, tačiau išlaidas galima sumažinti imantis koordinuotų veiksmų visoje ES.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Demencija“.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Demencija – neurodegeneracinė liga, kuri pakenkia protiniams gebėjimams, kaip antai atminčiai, mąstymui ir intelektui, netgi gali sukelti asmenybės irimą. Dažniausiai pasitaikančios jos rūšys:

 • Alzheimerio liga (50–70 % atvejų);
 • demencija, kurią sukelia pasikartojantis insultas (30 % atvejų);
 • frontotemporalinė demencija;
 • Piko liga;
 • Binsvangerio liga;
 • Levi kūnelių liga.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų (KOM(2009) 380 galutinis, 2009 7 22)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Komisijos komunikato dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų įgyvendinimo ataskaita“ (SWD(2014) 321 final, 2014 10 16)

Tarybos išvados dėl paramos demencija sergantiems asmenims ir priežiūros politikos bei praktikos gerinimo (OL C 418, 2015 12 16, p. 9–12)

paskutinis atnaujinimas 24.05.2016

Top