Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pacientų sauga ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pacientų sauga ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Rekomendacija dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės

KOKS ŠIOS REKOMENDACIJOS TIKSLAS?

 • Pacientų sauga gydymo metu yra didelis ir daug kainuojantis iššūkis visuomenės sveikatos srityje. Kasmet 8–12 % hospitalizuotų pacientų nukenčia nuo komplikacijų, susijusių su priežiūra Europos Sąjungos (ES) ligoninėse.
 • Šia rekomendacija raginama sukurti sistemą, kaip pagerinti pacientų saugą* ir užkirsti kelią sveikatai kenksmingiems įvykiams*, visų pirma su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms*, kuriomis galima užsikrėsti sveikatos priežiūros įstaigose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pacientų sauga

Nacionalinės politikos ir programų dėl pacientų saugos kūrimas ir plėtojimas

 • ES šalys turi paskirti už pacientų saugą jų teritorijoje atsakingą kompetentingą valdžios instituciją. Tai, be kita ko, pabrėžtų pacientų saugą kaip prioritetinį klausimą sveikatos politikoje ir programose nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenyse.
 • Siekiant pagerinti pacientų saugą reikia kurti veiksmingesnes sveikatos priežiūros saugos sistemas, procesus ir priemones. Saugos standartai ir praktikos, taikomi sveikatos priežiūros paslaugoms, turi būti reguliariai peržiūrimi.
 • Sveikatos priežiūros organizacijos taip pat turėtų būti skatinamos imtis aktyvesnio vaidmens sprendžiant pacientų saugos klausimus.
 • Reikia specialaus požiūrio į saugios praktikos propagavimą siekiant užkirsti kelią dažniausiai pasitaikantiems sveikatai kenksmingiems įvykiams, pavyzdžiui, su gydymu vaistais susijusiems įvykiams, su sveikatos priežiūros paslaugomis susijusioms infekcijoms ir komplikacijoms, susijusioms su chirurginėmis operacijomis.

Pacientų įtraukimas į procesą

Pacientai per jiems atstovaujančias asociacijas turėtų dalyvauti rengiant pacientų saugos politiką. Jie turėtų būti informuojami apie galiojančius saugos standartus, taip pat skundų nagrinėjimo procedūras ir turimas teisės gynimo bei žalos atlyginimo priemones. Pacientams taip pat turėtų būti sudaryta galimybė įgyti pagrindinių žinių apie pacientų saugą.

Informavimo gerinimas ir pranešimų teikimo sistemų sukūrimas

 • Pranešimų teikimo sistemų sukūrimas arba naujų sistemų pagerinimas turėtų sudaryti sąlygas teikti informaciją apie incidentų, susijusių su pacientų priežiūra, mastą, rūšis ir priežastis. Tokios sistemos turėtų būti projektuojamos taip, kad skatintų sveikatos priežiūros darbuotojus pranešti apie visus sveikatai kenksmingus įvykius. Tai taip pat leistų pacientams ir jų šeimoms pasidalyti savo patirtimi.
 • Šios sistemos sudarytų galimybę papildyti kitas rizikos valdymo sistemas sveikatos saugos srityje, kaip antai sistemas, susijusias su farmakologiniu budrumu.

Sveikatos priežiūros darbuotojų švietimas ir mokymas

 • Sveikatos priežiūros darbuotojai vaidina svarbų vaidmenį gerinant pacientų saugą. Todėl būtina, kad jiems būtų suteiktas švietimas įvairių disciplinų srityje ir mokymas. Sveikatos priežiūros darbuotojų bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų programos, nuolatinis profesinis tobulinimas ir mokymas darbo vietoje turėtų apimti pacientų saugą.
 • Visi sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų būti tinkamai informuoti apie esamą riziką ir saugos priemones.

Dalijimasis žiniomis, patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais ES lygmeniu

 • Būtų aktualu sukurti sistemą, kuri klasifikuotų ir vertintų pacientų saugą ES lygmeniu. Tam reikia parengti bendras sąvokų apibrėžtis ir terminiją, taip pat palyginamus rodiklius, kurie leistų ES šalims kartu naudotis informacija ir patirtimi, įgyta nacionaliniu lygmeniu.
 • Toks dalijimasis žiniomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais sudarytų sąlygas gerinti pacientų saugos politiką ir geriau nukreipti šios srities mokslinius tyrimus.

Su sveikatos priežiūros paslaugomis susijusių infekcijų prevencija

Strategija, skirta užkirsti kelią su sveikatos priežiūros paslaugomis susijusioms infekcijoms ir jas kontroliuoti, reikalinga tam, kad būtų:

 • įgyvendinamos prevencijos ir kontrolės priemonės nacionaliniu arba regionų lygmeniu;
 • gerinama infekcijų prevencija ir kontrolė sveikatos priežiūros įstaigose;
 • nustatytos aktyvios priežiūros sistemos;
 • skatinamas sveikatos priežiūros darbuotojų švietimas ir mokymas;
 • sudarytos sąlygos pacientams susipažinti su informacija.

KONTEKSTAS

 • Nuo su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų vidutiniškai nukenčia vienas iš dvidešimties hospitalizuotų pacientų, t. y. 4,1 mln. pacientų per metus, o dėl tokių infekcijų kiekvienais metais miršta 37 000 žmonių. Daugelio šių mirčių būtų galima išvengti. Ši rekomendacija yra grindžiama Pasaulio sveikatos organizacijos darbu, siekiant pasiūlyti pagrindą pacientų saugai.
 • Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pacientų sauga: sąlygos, kuriomis pacientas nepatiria nereikalingos ar potencialios žalos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugomis.

Sveikatai kenksmingas įvykis: incidentas, dėl kurio pacientas patiria žalą.

Su sveikatos priežiūros paslaugomis susijusios infekcijos: ligos arba patologijos, atsiradusios dėl infekcijos sukėlėjo ar jo produktų patekimo būnant sveikatos priežiūros įstaigose ar naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. birželio 9 d. Tarybos rekomendacija dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (2009/C 151/01) (OL C 151, 2009 7 3, p. 1–6)

paskutinis atnaujinimas 30.11.2016

Top