Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES sveikatos priežiūros darbuotojai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES sveikatos priežiūros darbuotojai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos žalioji knyga (KOM(2008) 725 galutinis) dėl Europos Sąjungos sveikatos priežiūros darbuotojų

Veiksmų planas (SWD(2012) 93 final) dėl ES sveikatos priežiūros darbuotojų

KOKS ŠIO VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS?

 • Šiuo veiksmų planu ES šalims padedama spręsti pagrindinius uždavinius sveikatos priežiūros sektoriuje. Jame išdėstomi veiksmai, kaip sustiprinti Europos bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.
 • Veiksmų plane atsispindi 2010 m. gruodžio mėn. ES šalių sveikatos ministrų nustatyti prioritetai. Jis paremtas 2008 m. Komisijos rengtų viešų konsultacijų dėl Žaliosios knygos dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų rezultatais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Žalioji knyga

Žaliojoje knygoje buvo nagrinėjami ES iššūkiai, susiję su sveikatos priežiūros darbuotojais. Joje siūlomi keli būdai, kaip judėti į priekį, įskaitant:

 • patikros, sveikatos gerinimo ir ligų prevencijos pajėgumo stiprinimą;
 • keitimąsi gerąja patirtimi sveikatos priežiūros darbuotojų judumo srityje;
 • principų, kuriais remiantis turi būti įdarbinami darbuotojai iš ES nepriklausančių šalių, persvarstymą;
 • palyginamos informacijos apie sveikatos priežiūros darbuotojus rinkimą;
 • šių darbuotojų mokymo, kaip, be kitų įgūdžių, naudotis naujomis technologijomis, užtikrinimą;
 • tolesnį verslininkų skatinimą imtis veiklos sveikatos priežiūros sektoriuje.

Veiksmų planas

Veiksmų plane nustatyti penki tarpusavyje susiję iššūkiai, su kuriais dėl gyventojų senėjimo susiduria ES sveikatos priežiūros darbuotojai:

 • padidėjusi darbo jėgos paklausa;
 • būtinybė ieškoti naujų gydymo ir priežiūros būdų;
 • sumažėjęs sveikatos priežiūros specialistų skaičius;
 • sunkumai įdarbinant ir išlaikant sveikatos priežiūros darbuotojus;
 • didėjantis sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumas.

Norėdama išspręsti šiuos iššūkius Europos Komisija pasiūlė imtis veiksmų šiose srityse:

 • sveikatos priežiūros darbuotojų planavimo ir prognozavimo gerinimas:
  • trejų metų ES bendrieji veiksmai dėl sveikatos priežiūros darbuotojų poreikių prognozavimo, siekiant užtikrinti veiksmingą planavimą ES. Šie veiksmai turėjo būti pradėti 2012 m. pabaigoje;
  • struktūros ir mokymo pajėgumų ES tyrimas;
 • būsimų gebėjimų poreikių numatymas ir tęstinio profesinio tobulėjimo bei mokymosi visą gyvenimą gerinimas:
  • sukurti ES sveikatos priežiūros sektoriaus įgūdžių aljansą siekiant plėtoti naujus konkrečiai šiam sektoriui skirtus mokymo kursus ir naujus profesinio mokymo bei ugdymo būdus;
  • labiau propaguoti ES finansavimo programas (pvz., „Erasmus+“), kurios remia tarpvalstybinį švietimą ir mokymą, medicinos studentus ir sveikatos priežiūros darbuotojus;
 • sveikatos priežiūros specialistų įdarbinimas ir išlaikymas:
  • planuojant darbo jėgą reikėtų atsižvelgti į tai, kaip darbo aplinka daro įtaką darbuotojų įdarbinimui, išlaikymui, judumui ir darbo rezultatams, taip pat į sveikatos priežiūros rezultatus ir pacientų priežiūros kokybę;
  • ES šalys turėtų pritaikyti darbo vietos ir darbo rinkos praktikas, kad pagerintų vyresnio amžiaus darbuotojų galimybes;
 • sveikatos priežiūros specialistų etiškas įdarbinimas:
  • Komisija ne vėliau kaip 2014 m. turėjo pristatyti ataskaitą dėl ES mėlynosios kortelės, kurioje apžvelgiama, kaip ir kiek naudojamos jos gairės dėl etiško įdarbinimo.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Žalioji knyga dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų (KOM(2008) 725 galutinis, 2008 12 10)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Veiksmų planas dėl ES sveikatos priežiūros darbuotojų“, pridėtas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“ (SWD(2012) 93 final, 2012 4 18)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“ (COM(2012) 173 final, 2012 4 18)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą įgyvendinimo („ES mėlynoji kortelė“) (COM(2014) 287 final, 2014 5 22)

paskutinis atnaujinimas 09.01.2017

Top